Plánované aktivity Kancelárie verejného ochrancu práv v roku 2006

01.01.2006

Od počiatku pôsobenia verejného ochrancu práv v Slovenskej republike zdôrazňujeme, že štát a jeho orgány sú tu pre občana a nie naopak. Aj pri našej činnosti vychádzame z uvedeného princípu. Smerujeme za občanom a jeho problémami a snažíme sa o riešenia či usmernenia. Chceme, aby občan nemusel cestovať za nami do Bratislavy, ale aby sa s našimi pracovníkmi mohol stretnúť v blízkosti svojho bydliska./pravidelne v už 9 regionálnych pôsobiskách-bližšie na www.vop.gov.sk/regionySR.html/. Chceme, aby čo najviac občanov mohlo využiť služby pracovníkov Kancelárie verejného ochrancu práv. Nie zanedbateľnou motiváciou bolo aj to, že chceme občanom šetriť čas a finančné prostriedky. Približovaním sa k občanovi sa snažíme ovplyvňovať jeho právne vedomie a celkovú právnu kultúru.

Kancelária verejného ochrancu okrem svojej prioritnej úlohy, riadneho vybavovania podnetov fyzických a právnických osôb, v roku 2006 plánuje pokračovať v aktivitách zameraných na zvyšovanie právneho vedomia obyvateľstva v Slovenskej republike. Tak ako v doterajšej činnosti najmä v rámci stretnutí verejného ochrancu práv s občanmi v jednotlivých regiónov, osobitne aj vo vzťahu k mladej generácii na besedách verejného ochrancu práv so študentmi stredných a vysokých škôl, deťmi z detských domovov organizovaných v rámci programu „Verejný ochranca práv deťom a mládeži“. Ďalšie aktivity kancelárie budú i v budúcom roku smerovať k našim starším spoluobčanom, kde plánujeme stretnutia s touto skupinou obyvateľstva za spolupráce Jednoty dôchodcov Slovenska.

Za veľmi významné považujeme od počiatku pôsobenia inštitútu verejného ochrancu práv v Slovenskej republike etablovanie sa v medzinárodnom priestore. Za krátky čas sa nám podarilo vybudovať odbornú spoluprácu na veľmi dobrej úrovni s partnerskými ombudsmanskými inštitúciami i vzťahy s ďalšími medzinárodným či nadnárodnými inštitúciami a zahraničnými partnermi z oblasti ochrany ľudských práv a základných slobôd. Kancelária verejného ochrancu práv a partnerská kancelária v Českej republike každoročne usporiadávajú v rámci svojej spolupráce medzinárodné konferencie zamerané na otázky výkonu činnosti verejných ochrancov práv a fungovanie verejnej správy na pôde slovenskej alebo českej strany. V roku 2006 bude uvedený cyklus pokračovať konferenciou organizovanou slovenským verejným ochrancom práv. Nakoľko v roku 2004 verejný ochranca práv v Slovenskej republike založil tradíciu vzájomnej spolupráce ombudsmanských inštitúcií blízkych nielen geografickým usporiadaním, ale aj historickým vývojom a aktuálnym dianím v medzinárodnom priestore organizovaním Summitu ombudsmanov krajín V4, aj v roku 2006 sa ombudsmani krajín V4 stretnú už po tretí krát, tento krát na pôde Českej republiky. Ombudsmani krajín V4 svojou príkladnou spoluprácou ombudsmanov stredoeurópskeho priestoru majú zámer byť novým impulzom pre celú Európsku úniu. Nakoľko sa v roku 2005 Kancelária verejného ochrancu práv stala novým členom Medzinárodnej inštitúcie ombudsmanov („International Ombudsman Institut"), jej zahraničnú spoluprácu v roku 2006 ovplyvní aj táto významná skutočnosť.

Kancelária verejného ochrancu práv bude naďalej pokračovať v propagačnej činnosti publikovaním úspešne vybavených podnetov na tlačových konferenciách, v už pravidelne spolupracujúcich médiách, ponúkaním príbehov o porušovaní základných práv a slobôd, ktorým verejný ochranca práv pomohol a môže pomôcť ďalším médiám so snahou zvýšiť právne vedomie občanov. Naďalej budeme prostredníctvom médií oboznamovať čitateľov, poslucháčov a divákov s právnou úpravou vybraných oblastí života, ale aj s ich právami a povinnosťami. V súvislosti s propagačnou činnosťou Kancelária verejného ochrancu práv pravidelne aktualizujeme svoje informačné materiály o činnosti verejného ochrancu práv a súčasne vydávame tematicky zamerané nové materiály. V roku 2006 sa i pri ich príprave budeme venovať aktuálnym problémom ochrany práv a slobôd rezonujúcim v spoločnosti.

Tak ako v predchádzajúcich rokoch i v júni a v decembri roku 2006 otvoríme dvere Kancelárie verejného ochrancu práv dokorán všetkým, ktorí sa pri príležitosti Medzinárodného dňa detí a Medzinárodného dňa ľudských práv rozhodnú navštíviť sídlo kancelárie v Bratislave a majú záujem dozvedieť sa viac o činnosti verejného ochrancu práv, uplatňovaní práv dieťaťa a dodržiavaní základných práv a slobôd v Slovenskej republike.

Pri našej činnosti chceme nielen reprezentovať Kanceláriu verejného ochrancu práv, ale aj svoje vedomosti, slušnosť, trpezlivosť, aby sme pomáhali vytvárať dôveru v orgány verejnej správy a inštitúcie Slovenskej republiky.

Privítame i návrhy organizácií či jednotlivcov na konkrétnu spoluprácu v oblasti ochrany základných práv a slobôd a zvyšovania právneho vedomia.
Zobraziť všetky