Parlamentná rozprava k Správe o činnosti za rok 2012

25.03.2013

Teší nás, aký veľký záujem a diskusiu, na rozdiel od predchádzajúcich rokov, vyvolala medzi poslancami NR SR Správa verejnej ochrankyne práv o jej činnosti za rok 2012.

Úplnú Správu o činnosti verejného ochrancu práv za rok 2012 si môžete prečítať TU

a časti parlamentnej rozpravy k tomuto bodu nájdete nižšie:

Vystúpenie verejnej ochrankyne práv k predloženej Správe o činnosti

Vystúpenie podpredsedníčky NR SR Eriky Jurinovej

Vystúpenie poslankyne NR SR Viery Tomanovej

Vystúpenie poslanca NR SR Alojza Hlinu

Stanovisko verejnej ochrankyne práv Jany Dubovcovej k právnej stránke rozhodnutia poslancov o Správe o činnosti verejného ochrancu práv za rok 2012:

„Podľa môjho názoru NR SR prekročila svoje zákonné právomoci voči verejnému ochrancovi práv. Národná rada vo vzťahu k verejnému ochrancovi práv nemá takéto oprávnenie, ústava ani zákon nezakladajú medzi nimi inštitucionálny vzťah, na základe ktorého by parlament mohol nezobrať na  vedomie moju Správu o činnosti.
Národná rada totiž správu neschvaľuje, ale berie ju na vedomie, má teda pre ňu informatívny charakter. A toto je jediný účel, pre ktorý verejný ochranca práv predkladá svoju správu poslancom. Ak teda predložím správu, ktorú navyše Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny odporučil zobrať na vedomie, má tak urobiť aj plénum NR SR.
Pre úplnosť, vzťah medzi NR SR a verejným ochrancom práv je jednoznačne upravený v Ústave SR a v príslušnom zákone. Z oboch vyplýva, že verejný ochranca práv v prípade, ak existuje pochybnosť o  tom, či orgán verejnej správy svojim konaním, rozhodovaním alebo nečinnosťou porušil základné práva, má túto skutočnosť preskúmať. Verejný ochranca práv o svojich poznatkoch o úrovni dodržiavania ľudských práv v SR, ktoré zistil pri svojej činnosti, raz ročne podáva parlamentu správu s návrhom opatrení, aby tak s týmito skutočnosťami oboznámil aj poslancov NR SR. Práve toto informovanie je jediným účelom, pre ktorý verejný ochranca práv predkladá svoju správu parlamentu. Ak poslanci považujú za potrebné podrobnejšie sa zaoberať oblasťou ochrany ľudských práv a diskutovať o niektorých zisteniach verejného ochrancu práv, tak takejto diskusii som otvorená, keďže mám záujem o zlepšenie fungovania orgánov verejnej správy.
Zobraziť všetky