PARLAMENT OPÄŤ NEVZAL MOJU VÝROČNÚ SPRÁVU NA VEDOMIE

07.05.2021

Dnes som osobne predstavila správu o svojej činnosti za rok 2020 poslancom a poslankyniam v pléne Národnej rady Slovenskej republiky. Rozprava prebehla pomerne rýchlo za prítomnosti časti členov a členiek parlamentu. Na samotnom hlasovaní o správe, ktoré nasledovalo po rozprave, sa zúčastnilo 117 hlasujúcich poslancov a poslankýň, z ktorých 58 hlasovalo za, 9 proti, 49 sa zdržalo hlasovania, 1 nehlasovala a 33 bolo neprítomných. Parlament nevzal správu o činnosti na vedomie, podobne ako tomu bolo minulý rok.

Tak ako v predchádzajúcom roku, evidujem rozhodnutie parlamentu, no naďalej budem pokračovať vo výkone svojej funkcie.

Ako som v rámci prezentácie v parlamente uviedla, v čase, kedy čelíme výzve zvanej pandémia, sa mnohí občania a občianky na mňa s dôverou obracali, čo sa odrazilo na vysokom počte podnetov. Je evidentné, že opatrenia na potláčanie šírenia koronavírusu zasiahli do ľudských práv, no v niektorých prípadoch prekročili hranice nevyhnutnosti a primeranosti. V tejto súvislosti som sa angažovala vo veciach povinnej štátnej karantény, práva na vzdelávanie, uzatvárania marginalizovaných rómskych komunít či situácie žien počas pôrodu.

Pri prezentovaní výročnej správy v parlamente som sa zamerala predovšetkým na tie odporúčania, ktoré sa viažu k návrhom na zmenu právnej úpravy.

Poslancov a poslankyne som upozornila napríklad na to, že v čase núdzového stavu platí, že ak o obmedzeniach základných práv rozhoduje vláda v intenciách ústavného zákona o bezpečnosti štátu, mám nedostatok pôsobnosti voči vláde a nemôžem tieto obmedzenia preskúmať. Rovnako som v týchto prípadoch limitovaná aj vo vzťahu ku kompetencii podať návrh na Ústavný súd, pretože nepatrím medzi aktívne legitimované subjekty. Zjednodušene, na Ústavný súd sa nemôžem obrátiť vo veciach, ktoré sa vyslovene týkajú núdzového stavu, ale len v prípadoch, ktoré by platili aj počas bežného stavu.

Preto som odporučila pre budúcnosť zváženie posilnenia zákonných kompetencií verejného ochrancu alebo ochrankyne práv v čase núdzového stavu tak, aby mohol/mohla poskytnúť účinnú pomoc pri ochrane základných práv v čase, kedy je rovnováha mocí v štáte vychýlená, pretože v tomto čase existuje ešte väčšie riziko excesívnych zásahov do základných práv a slobôd, ako keď štát funguje v bežnom režime.

Členov a členky parlamentu som okrem toho oboznámila aj s mojou činnosťou mimo pandémie. Upriamila som pozornosť napríklad na dlhodobo nevyriešené vyhradené priestory na policajných staniciach, tzv. „československé dôchodky“ či taktiež na nerovnaký prístup k materskému pre všetkých zamestnancov a zamestnankyne. Opätovne som informovala aj o mimoriadnej správe týkajúcej sa nevyhnutnej potreby odstránenia environmentálnych záťaží z minulosti.

V minulom roku sme pracovali celkovo s 3 727 agendovými písomnosťami a riešili sme 7 konaní z vlastnej iniciatívy. Z tohto počtu agendových písomností bolo 2 453 podnetov.​

Viac v kompletnej výročnej správe.

Na obrázku môže byť interiér
Zobraziť všetky