!OZNAM: Voľba verejného ochrancu práv

22.01.2007

Rozhodnutie predsedu NR SR č. 154 z 11. decembra 2006 k voľbe verejného ochrancu práv konštatuje, že verejnému ochrancovi práv pánovi Pavlovi Kandráčovi končí funkčné obdobie 27. marca 2007 a určuje, že voľba verejného ochrancu práv sa bude konať na schôdzi NR SR vo štvrtok 1. februára 2007, návrhy kandidátov na verejného ochrancu práv môžu podať poslanci NR SR písomne najneskôr do 18. januára 2007 do 16.00 hodiny.


Činnosť verejného ochrancu práv a  Kancelárie verejného ochrancu práv hodnotíme vysoko pozitívne. Za relatívne krátky čas sa podarilo bez dostatočnej podpory vybudovať funkčné nezávislé inštitúcie, ktoré realizujú svoju činnosť bez akéhokoľvek politického zasahovania. Verejný ochranca práv sa  etabloval do systému mimosúdnej právnej ochrany. Predstavitelia orgánov verejnej správy, na ktoré sa vzťahuje jeho pôsobnosť, rešpektujú verejného ochrancu práv a jeho návrhy opatrení. V prevažnej väčšine prípadov preskúmavania podnetov zamestnanci orgánov verejnej správy upozornenia verejného ochrancu práv prijali nie ako kritiku, ale ako pomoc pri odstraňovaní svojich nedostatkov zistených verejným ochrancom práv. Významným je aj vysoký medzinárodný kredit a ocenenia zahraničnými partnermi. Kancelária verejného ochrancu práv sa stala inštitucionálnym členom IOI (International Ombudsman Institut).

Za najdôležitejšie úspechy považujeme spokojných podávateľov. Verejný ochranca práv pomohol vyriešiť napr.:
-16-ročné prieťahy v  konaní o určenie výživného pre maloleté dieťa, 15-ročné prieťahy v konaní o vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, 8-ročné prieťahy v konaní týkajúcom sa  úpravy styku s maloletým zdravotne ťažko postihnutým dievčatkom, ktoré sa samo obrátilo na verejného ochrancu práv, 3-ročné prieťahy v  konaní vo veci určenia otcovstva k maloletému, tiež napr. po preukázaní zbytočných prieťahov verejným ochrancom práv v konaní súdu, podal predseda príslušného súdu návrh na začatie disciplinárneho konania voči zákonnému sudcovi a sám požiadal o uvoľnenie z funkcie predsedu súdu,
- ďalej pomohol odstrániť prieťahy v konaní úradov práce, sociálnych vecí a rodiny napr. pri poskytnutí peňažného príspevku na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia šesťročného dievčatka, ktoré potrebovalo okamžité riešenie sociálnych dôsledkov svojej choroby a príslušný úrad nekonal,
- pomohol vybaviť dávky dôchodkového poistenia, napr. sirotské či invalidné dôchodky i vdovský dôchodok v prípadoch, keď Sociálna poisťovňa z dôvodu nesprávneho posúdenia skutočného stavu veci zamietla nárok či zastavila vyplácanie dôchodku,
- po jeho zásahu bolo vydané rozhodnutie o oprave chyby v katastrálnom operáte v prípade, keď správa katastra zapísala práva k nehnuteľnosti podávateľa podnetu bez dostatočného preskúmania na štát,
- po jeho zásahu bolo upustené od neoprávneného vymáhania viac ako 70 000 Sk zdravotnou poisťovňou od invalidnej dôchodkyne, riaditeľ zdravotnej poisťovne sa jej po zásahu verejného ochrancu práv ospravedlnil a  došlo k zastaveniu exekúcie na jej majetok,
- po zásahu verejného ochrancu práv došlo k vráteniu neoprávnene vyúčtovanej sumy za poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení dôchodcovi, podávateľ podnetu následne zaslal verejnému ochrancovi práv ďakovný list, v ktorom uvádza: „Tisíc korún v podstate nič neznamená, no mňa, zdravotne ťažko postihnutého dôchodcu, potešili. A čo je podstatné, teší ma, že som mal pravdu.“,
- verejný ochranca preukázal porušenie práva na vzdelanie v súvislosti s postupom pri prijímaní na štúdium na osemročné gymnáziá a prispel k potrebnej novelizácii príslušnej právnej úpravy,
- pomohol uplatniť právo podieľať sa priamo na správe verejných vecí ako aj petičné právo,
- vo viacerých prípadoch urýchlil stavebné konanie;
- na podnet verejného ochrancu práv boli odstránené nesprávne postupy orgánov obce pri hlásení obyvateľov na trvalý pobyt,
- na podnet verejného ochrancu práv bolo zrušené všeobecne záväzné nariadenie obce, vydané v rozpore s platnou právnou úpravou v Slovenskej republike,
- vo viacerých prípadoch boli poskytnuté informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám, vybavené sťažnosti podľa zákona o sťažnostiach či priznané odškodnenie podľa zákona až po zásahu verejného ochrancu práv,
- verejný ochranca práv prispel k vybudovaniu elektrickej prípojky k domu podávateľa podnetu, ktorý následne v ďakovnom liste verejnému ochrancovi práv uviedol: „....vďaka čomu už spolu s 93-ročnou mamou nemrzneme“,
- prispel k majetkoprávnemu vysporiadaniu pozemku vo vlastníctve podávateľa podnetu zo strany obce (nedoriešeného problému ešte z roku 1987), keď na  pozemku podávateľa bola vybudovaná cesta z dôvodu regulácie miestneho potoka, obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo finančnú náhradu za nevysporiadanú výmeru, s ktorou podávateľ podnetu súhlasil,
- prispel tiež k prideleniu bytu mestom matke so štyrmi maloletými deťmi, z toho jedno so zdravotným postihnutím........

Za mnohé vybavené podnety boli verejnému ochrancovi práv doručené ďakovné listy, napr. tiež: “Vážený pán docent, chcela by som Vám zo srdca poďakovať za Váš skutočne ľudský záujem o zdravotný problém môjho manžela J. K. Som Vám nesmierne vďačná za Vašu pomoc pri riešení tejto pre nás ťažkej situácie. Operácia, ktorú mohol vďaka Vám urýchlene podstúpiť mu zachránila život. Vysoko si vážim, že pri riešení množstva iných záležitostí ste prejavili záujem o osud obyčajného človeka, ktorý môže vďaka Vám mať nielen minulosť, ale aj budúcnosť...“

Do konca roku 2006 (4 roky a 9 mesiacov jeho pôsobenia) sa na verejného ochrancu práv s podnetom obrátilo celkom 10 905 fyzických a právnických osôb, z ktorých už vybavil celkom 10 493 podnetov, čo predstavuje viac ako 95 % vybavenosť.

Okrem toho z vlastnej iniciatívy, spolu s 19 právnikmi Kancelárie verejného ochrancu práv, poskytol 21 105 bezplatných právnych usmernení nad rámec svojej pôsobnosti, a to tak písomných ako aj osobných, a to každodenne v sídle kancelárie v Bratislave a v dnes 8 regionálnych výjazdových pôsobiskách po celom Slovensku. Cieľom verejného ochrancu práv je, aby každý občan mal možnosť s nami stretnúť sa aj v blízkosti svojho bydliska, aby čo najviac občanov mohlo využiť služby verejného ochrancu práv a jeho kancelárie, zároveň s nezanedbateľnou motiváciou, aby sme občanom šetrili čas i finančné prostriedky.

Najčastejšie sú predmetom podnetu verejnému ochrancovi práv sťažnosti na pridlhé konanie orgánov verejnej správy, najmä súdov, úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, Sociálnej poisťovne, správ katastra, orgánom územnej samosprávy i iných. Veľmi časté sú podnety zo sociálnej oblasti dotýkajúce sa dávok dôchodkového poistenia a  peňažných príspevkov zdravotne ťažko postihnutým osobám, či už z dôvodu zamietnutia žiadosti a tiež nedodržiavania zákonných lehôt. Občanov trápi i uplatnenie vlastníckeho práva, práva na informácie, slobody pobytu, petičného právo, práva na ochranu zdravia a bezplatnú zdravotnú starostlivosť i práva vzdelanie.

Verejný ochranca práv sa dlhodobo snaží o  rozšírenie pôsobnosti, a to na všetky práva a slobody fyzických a právnických osôb, a tým o priblíženie sa k ochrane pred celou „maladministráciou“ („zlou správou“) obdobne ako v iných krajinách Európskej únie. Preto vyhlásenie predsedu vlády SR v tomto smere je pre nás významným motivačným impulzom.

Verejný ochranca práv a  celá kancelária prijali s potešením i ocenenie ich práce a vyjadrenie dôvery. Verejný ochranca práv možnosť pokračovať vo svojej práci akceptuje, nakoľko zachovanie kontinuity pri činnosti v prospech ochrany základných práv a slobôd fyzických a právnických osôb považuje za veľmi významnú aj z hľadiska jej ďalšieho rozvoja a skvalitňovania.

Bratislava 9. januára 2007 Kancelária vereného ochrancu práv
Zobraziť všetky