OPREZENTOVALA SOM VÝROČNÚ SPRÁVU V PLÉNE PARLAMENTU

22.05.2018

Svoje zistenia o dodržiavaní ľudských práv v minulom roku som predložila parlamentu vo výročnej správe, ktorú po celodennom čakaní práve prezentujem 17-tim poslankyniam a poslancom v pléne NR SR.

Najčastejšie bolo porušované právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, a to až v 67 prípadoch, ktoré tvoria približne tretinu z celkového počtu porušení ľudských práv v minulom roku.

V pléne tiež informujem o problematických policajných postupoch, ktoré boli v niektorých prípadoch neprimerané aj minulý rok. Na prevenciu dlhodobo odporúčam prijať Opčný protokol k Dohovoru OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, ktorý prijalo už 83 štátov sveta. Slovensko a Lotyšsko patria medzi posledné štáty EÚ, ktoré tak ešte stále neučinili.

Okrem iného upozorňujem aj na tému ochrany detí. Problém podľa nášho prieskumu nastáva pri uplatňovaní základného práva dieťaťa byť vypočuté v trestných konaniach, kedy je vnímané ako objekt a nie ako subjekt trestného konania. Zákon o pomoci obetiam trestných činov predpokladá zriadenie špeciálnych výsluchových miestností, ako aj akreditáciu subjektov poskytujúcich pomoc obetiam, uvádzanie týchto krokov do praxe však považujem za veľmi nevýrazné.

NR SR po hlasovaní vzala správu na vedomie.
Zobraziť všetky