OPATRENIA TÝKAJÚCE SA VZDELÁVANIA ZABÚDAJÚ NA DETI Z OHROZENÝCH SKUPÍN

17.12.2020

Viacerí občania, občianky či organizácie sa na mňa obrátili s podnetmi, v ktorých namietali neprimerané zásahy do práva na vzdelávanie a úplné obmedzenie prístupu k vzdelávaniu pre niektoré skupiny detí. V tejto súvislosti som zrealizovala právnu analýzu rozhodnutí týkajúcich sa mimoriadneho prerušovania prezenčnej školskej výučby. Podľa zákona bolo prerušenie možné a nepochybne sledovalo legitímny cieľ, ktorým je spomalenie šírenia ochorenia COVID-19. Dospela som však k záveru, že napriek tomu mohlo dôjsť k porušeniu práv žiakov stredných škôl a druhého stupňa základných škôl. Rozhodnutia totiž neboli vždy v jednotlivých obdobiach nevyhnutné a primerané.

So svojimi zisteniami som sa obrátila na Ministerstvo školstva SR i Ústredný krízový štáb. O výsledkoch preskúmavania som informovala aj prezidentku SR Zuzanu Čaputovú.
  • NEPRIMERANÉ OPATRENIA
Rozhodnutia dostatočne nezohľadňovali fakt, že na Slovensku máme žiakov bez prístupu k online vzdelávaniu. Osobitne citeľné sú tieto zásahy pri žiakoch zo sociálne znevýhodneného prostredia, pre ktorých mimoriadne prerušenie prezenčnej školskej výučby znamená stratu prístupu k akémukoľvek vzdelaniu v tej najcitlivejšej časti – v rámci povinnej školskej dochádzky.

Pre deti, ktoré nemajú prístup k online výučbe by preto mal byť garantovaný prístup k prezenčnému vzdelávaniu, i keď s prísnymi obmedzeniami. Súčasné podmienky vzdelávania v skupinách po piatich žiakoch sa však nevzťahujú na všetkých žiakov bez prístupu k online výučbe a nedokázali zabezpečiť takúto výučbu pre všetkých žiakov, ktorí ju potrebujú.
  • TESTOVANIE V ŠKOLÁCH
V rámci podnetov od vás som sa zaoberala aj problematikou testovania v školách. Preukazovanie sa negatívnym testom v škole môže byť ústavne konformné, avšak len za určitých predpokladov. Prvým je splnenie podmienky nevyhnutnosti, a to odôvodnením regionálnou epidemiologickou situáciou. Druhým kritériom je splnenie podmienky primeranosti, ktorá súvisí aj so zabezpečením finančnej i kapacitnej dostupnosti testovania zo strany štátu. Pri splnení týchto predpokladov je však potrebné netestovaným žiakom zabezpečiť prístup k online vzdelávaniu a pre žiakov bez prístupu k online výučbe bude potrebné zachovať výnimky obmedzeného prezenčného vzdelávania aj pre netestovaných žiakov.

Vyžadovanie testovania zákonných zástupcov nepovažujem za nevyhnutné, primerané a ani rozumne odôvodnené sledovaným cieľom.
  • POTREBUJEME PLÁN
Vnímam aktuálnu epidemiologickú situáciu a nežiadam ministra školstva o okamžité obnovenie prezenčnej výučby. Akcentujem však potrebu pripravenia plánu prijímania opatrení v oblasti vzdelávania reflektujúceho aj regionálny vývoj epidemiologickej situácie a požiadavky na vzdelávanie ohrozených žiakov.

Vítam schválenie COVID automatu, no zároveň vnímam, že nereflektuje všetky dôležité odporúčania súvisiace so vzdelávaním. Z môjho pohľadu bude v ďalšom období potrebné zamerať sa aj na zistenia o porušení práv žiakov.

Na obrázku môže byť: text
Zobraziť všetky