Oficiálne zasadnutie verejných ochrancov práv Slovenskej a Poľskej republiky

29.07.2002

V dňoch 29.7. - 30.7. 2002 zorganizovala nevládna organizácia "Slovensko-poľská spoločnosť pre spoluprácu, priateľstvo, dobré susedské vzťahy a regióny" stretnutie v Poprade, ktorého hlavným účelom bolo oficiálne zasadnutie verejných ochrancov práv Slovenskej republiky a Poľskej republiky.
Pán Andrzej Zoll - rzecznik praw obywatelskich (verejný ochranca práv) v Poľskej republike podrobne oboznámil prítomných o vzniku a fungovaní úradu poľského ombudsmana. Pri porovnávaní kompetencií slovenského a poľského inštitútu ombudsmana sa konštatovalo, že pán Andrzej Zoll má aj tie právomoci, ktoré verejnému ochrancovi práv na Slovensku pánovi P. Kandráčovi, v zmysle zákona č.564/2001 Z.z. o verejnom ochrancovi práv neprináležia. Kancelária poľského ombudsmana má 240 zamestnancov. Z toho jednu tretinu tvoria pracovníci administratívneho aparátu a ostatné dve tretiny zamestnancov sú rozdelení do 14 spolkov (odborov) podľa právnych oblastí. Za rok 2001 bolo do Biura rzecznika praw obywatelskich so sídlom vo Warszawe doručených 55 000 podnetov. V porovaní s rokom 2000 narástol ich počet o 12%. Tento nárast vyplýva zo súčasnej ekonomickej, hospodárskej a sociálnej situácie v Poľskej republike. Nezamestnanosť, sociálna sféra, problém chudoby, to sú najčastejšie oblasti, ktorých sa podnety týkajú. Sídlo poľského ombudsmana je vo Warszawe.
Doc. JUDr. P. Kandráč, CSc. a  prof. dr hab Andrzej Zoll si vymenili skúsenosti nielen z oblasti týkajúcej sa činnosti verejných ochrancov práv, ale mali o čom diskutovať aj v problematike súvisiacej s vysokoškolskou pedagogickou činnosťou v odbore trestného práva. Prof. A. Zoll pôsobí, dva dni do týždňa, aj ako vysokoškolský pedagóg na katedre trestného práva na Jagellonskej univerzite v Krakowe.
Zobraziť všetky