Kancelária verejného ochrancu práv opätovne vyhlasuje súťaž návrhov na logo a vizuálny štýl, ktorý sa stane základom pre komunikačnú stratégiu a prezentáciu činnosti kancelárie.

Predmet súťaže ostáva nezmenený a je ním návrh nového loga alebo rozpoznávacieho prvku a jeho aplikácií vo vybraných prvkoch vizuálneho štýlu. Pre prezentáciu kancelárie a jej aktivít je potrebné vytvoriť značku – logo/rozpoznávací prvok, ktorý bude jednotný vo všetkých online kanáloch a tlačených materiáloch. Vizuálny štýl bude používaný na komunikáciu v rámci Slovenskej republiky i v zahraničí.

V rámci nového vyhlásenia súťaže sa mení spôsob doručenia návrhov, a to na CD/DVD/USB len poštou alebo osobne.

Na prihlásenie do súťaže je potrebné splniť všetky súťažné podmienky, priložiť prílohy (ktorých vzory nájdete v súťažných podmienkach) a vypracovať zadanie. Upozorňujeme na doplnenie zadania o verziu loga pre formálnu komunikáciu.

Skontrolujte si prihlasovaný návrh

Radi by sme vám prihlasovanie do súťaže uľahčili, pripravili sme preto pre vás „checklist“ dokumentácie, ktorú je potrebné pri prihlasovaní návrhu predložiť.

Nezabudnite v rámci proihlasovania do súťaže pripojiť:

  • prihláška do zadávania zákazky, vrátane vyhlásenia o splnení podmienok účasti
  • vyhlásenie účastníka o súhlase s podmienkami súťaže, vrátane návrhu zmluvy
  • vyhlásenie účastníka o súhlase na použitie návrhu
  • vyhlásenie účastníka o (spolu)autorstve predloženého návrhu/-ov
  • vyhlásenie účastníka o záväzku spoluautorov a splnomocnenie na zastupovanie (ak sa uplatňuje)
  • (anonymný) súťažný návrh
  • cenový návrh

Checklist je k dispozícii aj na stiahnutie: CHECKLIST

Uzávierka prihlášok: 03. 06. 2019 do 16:00

Vyhodnotenie súťaže: najneskôr do 31. 07. 2019

Cena: S víťazom/víťazkou bude podpísaná autorská zmluva na sumu, ktorú určí pri prihlasovaní súťažných prác. V rozpočte máme rezervovaných maximálne 10 000 € (cena vrátane DPH).

Skicovné: Honorované sú aj prihlásené súťažné práce, ktoré sa umiestnia na druhom a treťom mieste, a to sumou 300 €.

Súťažné podmienky, zadanie a vzory príloh si môžete stiahnuť:

vo formáte .rtf,

vo formáte .pdf.

OTÁZKY OD SÚŤAŽIACICH A ODPOVEDE KANCELÁRIE VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV:

1. Má cenový návrh zahŕňať samotnú prácu na návrhoch alebo aj následnú, posúťažnú tlač dokumentov?

ODPOVEĎ:

Tlač akýchkoľvek dokumentov nie je predmetom zákazky. Je potrebné nadefinovať vizuálnu identitu a navrhnúť spôsoby jej používania v online aj tlačených formátoch podľa požiadaviek uvedených v zverejnených súťažných podmienkach a zadaní, ktoré nájdete napríklad tu https://www.vop.gov.sk/obstar-vanie-vizu-lnej-identity-2019

2. V súťažných podmienkach v bode 9.2 uvádzate, že súťažný návrh a ostatné dokumenty autor doručí v elektronickej podobe na CD/DVD/USB nosiči v označenej obálke. Nie je teda potrebné čokoľvek tlačiť? Ani kontrolný zoznam? Stačí len USB s PDF dokumentmi podľa bodu 9.4?

ODPOVEĎ:

Áno, stačí len USB s *.pdf dokumentami.

 

3. V predpokladanej hodnote zákazky v bode 5 má byť zahrnutá aj cena za nákup definovanej písmovej rodiny v návrhu?

ODPOVEĎ:

Áno, v tejto sume sú započítané aj náklady na nákup definovanej písmovej rodiny (vrátane poskytnutia licencie) a teda musia byť aj súčasťou Vášho cenového návrhu za realizáciu predmetu zákazky. Dávame do pozornosti, že v súlade s bodom 5 súťažných podmienok sú v predpokladanej hodnote zákazky zahrnuté aj odmeny/skicovné pre účastníka súťaže návrhov umiestneného na druhom a treťom mieste v poradí (v sume 300,0000 Eur jednotlivo).

 

4. Ako mám rozumieť variácii loga VOP (resp. KVOP) so štátnym znakom pre účely formálnej komunikácie? Môže to byť napríklad základná verzia loga VOP  (resp. KVOP) doplnená štátnym znakom vpravo alebo vľavo? Prípadne štátny znak odsadený na opačný okraj dokumentu? Je potrebné aj túto variáciu navrhnúť v ČB, farebnej a inverznej verzii?

ODPOVEĎ:

Variácia loga so štátnym symbolom, resp. umiestnenie štátneho znaku závisí od Vášho uváženia. V súlade s požiadavkami uvedenými v prílohe č. 1 – Zadanie súťažných podkladov, kapitola „Súťažný návrh bude pozostávať z:“ bod 1. je potrebné pripraviť návrh loga resp. iného identifikačného prvku v čiernobielej a farebnej verzii, pričom farebná verzia/vyhotovenia zahrňuje tak základné ako aj inverzné prevedenie.

 

5. V anglickej verzii loga Detského ombudsmana uvádzate: Public Defender of Rights - "Children's ombudsman". Stačí uviesť text Children's ombudsman analogicky k slovenskej verzii?

ODPOVEĎ:

Pri anglickej verzii bude postačujúce uviesť analogický text k slovenskej verzii, t. j. "Children's ombudsman".

6. Je potrebné spracovať celý dokument Ombudsmankin sprievodca galaxiou orgánov verejnej správy alebo stačí navrhnúť prednú stranu obálky + 1-2 úvodné kapitoly?

ODPOVEĎ:

K dokumentu „Ombudsmankin sprievodca galaxiou orgánov verejnej správy“ stačí navrhnúť prednú stranu obálky a niekoľko strán na ukážku, nie je nevyhnutné navrhovať dizajn celého dokumentu.

7. V rámci bonusovej úlohy môžem koncept aplikovať aj na iný formát než tlačové dokumenty, ktoré uvádzate ako príklad? Napríklad na reklamný/darčekový predmet?

ODPOVEĎ:

Výber formátu v rámci bonusovej úlohy je na Vás, uvedené príklady slúžia len ako ukážka/príklad a nie je nevyhnutné aplikovať koncept na týchto konkrétnych formátoch. 

 

8. Je potrebné dodržať v súťažnom návrhu rovnakú štruktúru a členenie aké uvádzate v súťažných podmienkach? Napr. kapitolu 4. s písomným zdôvodnením významu navrhnutého loga môžem uviesť v úvode návrhu? Alebo bonusovú úlohu - aplikácie konceptu podľa vlastného uváženia - môžem začleniť k ostatným tlačeným resp. online formátom v kapitole 2.?

ODPOVEĎ:

Budeme radi, ak sa Vám podarí zachovať rovnakú štruktúru a členenie súťažného návrhu, ako uvádzame v súťažných podmienkach = zadaní návrhu. Pomôže nám to rýchlejšie skontrolovať, či Váš súťažný návrh obsahuje všetko, čo sme požadovali. Prípadné nedodržanie členenia však nemá žiadne následky pre účastníkov.  

 

9. Všetky formuláre v prílohe č. 2 uvádzate ako "vzorové". Znamená to, že ich obsah mám skopírovať do nového dokumentu s vlastnou sadzbou a doplniť svojimi údajmi? Rovnako aj návrh na zmluvu v prílohe č. 3 vrátane úvodného odstavca?

ODPOVEĎ:

Text vzorových formulárov v prílohe č.2  môžete skopírovať do nového dokumentu s vlastnou sadzbou a doplniť svojimi údajmi. Neodporúčame meniť text formulárov.  

Návrh na zmluvu sa neposiela – viď ods. 9.4 súťažných podmienok a kontrolný zoznam v prílohe č. 4 súťažných podmienok. Je však nevyhnutné, aby ste sa so zmluvou oboznámili, pretože vo vyhlásení účastníka súťaže o súhlase  s podmienkami súťaže prehlasujete, že ste s návrhom zmluvy oboznámený a je Vám zrejmé, že návrh zmluvy nie je možné pred podpisom meniť, upravovať ani pripomienkovať.

 

10. Cenový návrh za zákazku uvediem len do návrhu zmluvy v bode 1. článku V. alebo je potrebné uviesť ho v samostatnom dokumente so zdôvodnením?

ODPOVEĎ:

Cenový návrh za realizáciu predmetu zákazky má byť podľa ods. 9.4 súťažných podmienok/kontrolného zoznamu  predložený v samostatnom dokumente. Upozorňujeme, že o cene, ktorú v cenovom návrhu uvediete, sa už nebude ďalej rokovať.

 

11. Nie sú mi úplne jasné kritéria na vyhodnotenie návrhov v bode 10.11, konkrétne kritérium 5. - cena. Uvádzate, že každý člen poroty vyhodnocuje jednotlivé návrhy samostatne (kritéria 1 až 4). A zároveň, že počet bodov, ktorý môže byť pridelený jedným členom poroty za návrh je max. 100 bodov. Z toho vyplýva, že každý člen poroty vyhodnocuje aj kritérium 5, nie len 1 až 4. Je to tak?

Ďalej by ma zaujímalo akým kľúčom budú členovia poroty prideľovať body za toto 5. kritérium? Zo všetkých nevylúčených návrhov vyberú jeden s najlacnejším cenovým návrhom, ten dostane 15 bodov, a všetky ostatné drahšie návrhy budú obodované v pomere k nemu?

ODPOVEĎ:

Každý člen poroty vyhodnocuje jednotlivé návrhy kritérií samostatne, vrátane kritéria č. 5 cena. V texte súťažných podkladov – bod 10.11 pod tabuľkou s kritériami na vyhodnotenie návrhov a ich váh je v zátvorke nesprávne uvedený údaj (kritériá 1 až 4); správny údaj má byť „kritériá 1 až 5“.

Vo vzťahu ku kritériu č. 5 Cena - každý člen poroty s právom hodnotenia, hodnotí návrh ceny pridelením počtu bodov od 0 - 15 za kritérium porovnaním cien predložených jednotlivými účastníkmi, a to na základe nasledovného pravidla/vzorca uvedeného v pravidlách, podľa ktorých je hodnota MAX je najvyššia cena za predmet zákazky v EUR s DPH zo všetkých cien predložených účastníkmi (ktorých návrhy neboli vylúčené).

HODNOTA je návrh účastníka (ktorého návrh je predmetnom hodnotenia) na plnenie kritéria Cena, ktorú uviedol vo svojom návrhu.

12. Prosím o podrobnejšie vysvetlenie priloženého bodu zadania:

b./ Forma/verzia loga verejnej ochrankyne práv pre účely formálnej komunikácie verejnej ochrankyne práv s orgánmi verejnej správy a pri vybavovaní podnetov, ktorá obsahuje štátny znak *. Je potrebné pripraviť aj rodovú variáciu.
Návrh verzie loga vo forme ukážky formálneho listu s použitím upraveného loga pre tieto potreby.

ODPOVEĎ:

V rámci verzií loga je potrebné pripraviť aj takú verziu, ktorá bude používaná napr. pri formálnej komunikácii s ministerstvami alebo s podávateľmi, ktorým kancelária posiela napríklad listy o vybavení podnetov. Táto verzia má obsahovať štátny znak (podľa pravidiel, ktoré vymedzuje zákon) a je potrebné pripraviť aj rodovo variovateľnú verziu tohto loga (t. j. nielen Verejná ochrankyňa práv, ale aj Verejný ochranca práv).

13. V zadani sa v bode č. 9 píše:

"súťažný návrh vypracovaný v zmysle požiadaviek vyhlasovateľa na predmet zákazky, spĺňajúci podmienky anonymity, t. j. taký návrh, pri ktorého hodnotení nebude porota schopná k návrhu priradiť účastníka súťaže návrhov, ktorý ho predložil (napr. podľa uvedeného údaja, hesla, grafickej značky, loga a pod.); v súbore nesmie byť priamo ani nepriamo (napr. vo vlastnostiach dokumentu) uvedený údaj, heslo, grafická značka alebo logo, na základe ktorých by bolo možné priradiť návrh ku konkrétnemu účastníkovi."

Tu správne chápem, že priamo v prezentacii nesmie byť nikde uvedené meno autora či firmy?

ODPOVEĎ:

Súťažné podmienky v ods. 9.4 uvádzajú, aké dokumenty v elektronickej podobe treba predložiť.  Podmienka anonymity sa vzťahuje len na súťažný návrh (ods. 9.4 písm. c), ktorý vypracujete podľa zadania v prílohe č.1 – ani len z názvu súboru či vlastností sa nesmie dať určiť autor.  Dokumenty podľa ods. 9.4 písm. a), b) a d) nemajú byť anonymné a treba do nich uviesť vaše údaje.

14. Rozhodol som sa dopracovať svoj návrh. Strávil som deň kontrolou všetkého potrebného. Nechcem nič podceniť, preto sa chcem opýtať, Mám obálku s DVD vrámci anonymity posielať z falošnej adresy? 
Áno už som sa stretol i s takýmto spôsobom odovzdávania. Je to nutné?

ODPOVEĎ:

Nie je dôvod posielať obálku z falošnej adresy. Obálky označené podľa ods. 9.2 súťažných podkladov „Súťaž – vizuálna identita 2“ naša podateľňa neotvára. Otvorí ich až 4.6.2019 sekretár súťaže (viď ods. 10.4), pričom porota nemá prístup k doručeným CD/DVD/USB nosičom a teda k žiadnemu uchádzačmi predloženému dokumentu.  V elektronickej forme a na samostatnom médiu  (viď ods. 10.6) porota dostane k dispozícii len súťažné návrhy.

15. Rád by som si ešte ujasnil hodnotenie za kritérium "Cena" (10. otázka). Zo vzorca, ktorý uvádzate, vyplýva, že za toto kritérium nemôže žiaden z účastníkov súťaže získať plný počet (15) bodov? Resp. len ten účastník, ktorý zákazku zrealizuje zadarmo?

A k tomu ešte jedna podotázka - v prípade, že nie som platiteľ DPH, môžem uviesť sumu vo svojom cenovom návrhu bez DPH?  

ODPOVEĎ:

Áno, pochopili ste výpočet správne.  Ponuka s cenou 0 by dostala 15 bodov a maximálna ponuka si vyslúži 0 bodov. Všetkým ostatným ponukám budú pridelené body úmerne ich miestu medzi nulovou ponukou a maximálnou ponukou.V cenovom návrhu uvádzate sumu bez DPH a pridáte aj poznámku, že nie ste platiteľom DPH.

 

16. Súťažný návrh budú členovia poroty hodnotiť v tlačenej alebo digitálnej podobe?

ODPOVEĎ:

Súťažný návrh budú mať členovia poroty k dispozícii v digitálnej podobe.

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV SÚŤAŽE:


1. Víťazný návrh do súťaže prihlásila spoločnosť Andrej & Andrej s.r.o., Stupava. 

2. Autorkou návrhu na druhom mieste je MgA. Pavlína Doležalová, Brno, Česká republika. 

3. Tretím v poradí je návrh, ktorý zaslal Mgr.art Jakub Soós, Bratislava.

 

Porota spolu hodnotila 21 ponúk.