Kancelária verejného ochrancu práv vyhlasuje súťaž návrhov na logo a vizuálny štýl, ktorý sa stane základom pre komunikačnú stratégiu a prezentáciu činnosti kancelárie.

Predmetom súťaže je návrh nového loga alebo rozpoznávacieho prvku a jeho aplikácií vo vybraných prvkoch vizuálneho štýlu. Pre prezentáciu kancelárie a jej aktivít je potrebné vytvoriť značku – logo/rozpoznávací prvok, ktorý bude jednotný vo všetkých online kanáloch a tlačených materiáloch. Vizuálny štýl bude používaný na komunikáciu v rámci Slovenskej republiky i v zahraničí.

Uzávierka prihlášok: 01. 02. 2019 do 12:00

Vyhodnotenie súťaže: najneskôr do 25. 02. 2019

Cena:

S víťazom/víťazkou bude podpísaná autorská zmluva na sumu, ktorú určí pri prihlasovaní súťažných prác. Maximálna hodnota zákazky je stanovená na 10 000 €.

Skicovné:

Honorované sú aj prihlásené súťažné práce, ktoré sa umiestnia na druhom a treťom mieste, a to sumou 300 €.

STIAHNITE SI SÚŤAŽNÉ ZADANIE TU

K vypracovanému zadaniu je potrebné pripojiť nasledujúce prílohy:

VZOR – Prihláška do zadávania zákazkystiahnuť

VZOR – Súhlas na použitie návrhustiahnuť

VZOR – Vyhlásenie účastníka o autorstve predložených návrhov stiahnuť

VZOR – Vyhlásenie účastníka o súhlase s podmienkami súťažestiahnuť

V rámci príloh je ďalej potrebné poslať aj cenovú kalkuláciu v samostatnom súbore a portfólio prác rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky. Bližšie informácie k portfóliu ako aj k súťažným podmienkam, zadaniu, vrátane návrhu zmluvy sú dostupné v dokumente s názvom „Obstarávanie vizuálnej identity“

Spôsob predkladania návrhov:

Kompletné súťažné návrhy je potrebné zaslať elektronicky na e-mailovú adresu identita@vop.gov.sk v lehote na predloženie návrhov. Prenos správ na uvedenú e-mailovú adresu je obmedzený na 10 MB. Alternatívne možnosti doručenia návrhov v prípade prekročenia limitu sú uvedené v dokumente „Obstarávanie vizuálnej identity“.

Bez splnenia súťažných nemôže byť vypracované súťažné zadanie zaradené do súťaže. 

OTÁZKY OD SÚŤAŽIACICH A ODPOVEDE KANCELÁRIE VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV:

1. OTÁZKA:

"Nerozumiem tomuto bodu:

3. Variovateľnosť pri použití loga verejnej ochrankyne práv, ako aj Kancelárie verejnej ochrankyne práv (ide o dve rôzne loga? alebo v akom slova zmysle variovať?)

Prosím o zrozumiteľné vysvetlenie."


ODPOVEĎ:

Čo sa týka variovateľnosti loga, požadujeme, aby nešlo len o jednu textovú verziu, ale aby bolo logo variovateľné vo viacerých textových verziách, avšak tak, aby koncepčne zapadalo do vytvoreného konceptu. To znamená, že v rámci zadania musia byť vypracované verzie, ktoré sa v zadaní uvádzajú, a to konkrétne tak, že nepôjde len o text: „Verejná ochrankyňa práv“ (variovateľné s textom „Verejný ochranca práv“, v prípade, že po ukončení funkčného obdobia bude funkcia obsadená mužom), ale aj o text: „Kancelária verejného ochrancu práv“, ako aj anglické mutácie: „Public Defender of Rights“ a „Office of the Public Defender of Rights“. Zároveň je potrebné vytvoriť mierne odlišné logo s textom „Detský ombudsman“ tak, aby taktiež zapadalo do konceptu (+ jeho anglickú verziu: “Children's ombudsman”).

2.OTÁZKA:

"Ako je to s Ombudsmankiným sprievodcom galaxiou orgánov a vypracovaním informačného materiálu? Stačilo by spracovať na ukážku 1, 2 alebo aspoň tri strany? Predsa len je to obsažné a časovo náročné (nie je vylúčené že i nezaplatené). Výherca sa potom môže realizovať v plnom rozsahu. Bolo by to takto v poriadku?"

ODPOVEĎ:

Čo sa týka časti zadania, v ktorom sa požaduje grafické spracovanie materiálu „Ombudsmankin sprievodca galaxiou orgánov verejnej správy“, bude stačiť, keď pripravíte ukážku brožúry. Je potrebné, aby bolo zo spracovania jasné, ako bude nová identita použitá v tomto formáte, nie je teda nevyhnutné spracovať materiál v celom rozsahu.

3. OTÁZKA:


"Prosím Vás pekne k čomu je potrebné priložiť údaje o podobných zákazkach v zmysle ich lehôt dodania a cien? O čom to vypovedá o autorovi a jeho predloženom návrhu?"

ODPOVEĎ:

Portfólio prác je potrebné doložiť z dôvodu zdokladovania dostatočných skúseností s podobnými zákazkami, aby bolo jasne identifikovateľné profesionálne zameranie autora/autorky predkladaného návrhu.

4. OTÁZKA:

"V súvislosti so zákazkou: Vizuálny štýl Kancelárie verejného ochrancu práv by som sa chcela spýtať doplňujúce informácie k podmnienkam súťaže týkajúcich sa preukázania odbornej spôsobilosti uchádzača. V súťažných podmienkach je uvedené, že účastnícu musia predložiť svoje portolio prác a taktiež je potrebné uviesť identifikáciu odberateľa, lehotu dodania a cenu. V danej súvislosti by som sa rada informovala, či je stanovený minimálny počet koľko diel má tvoriť dané portfólio a hlavne, či je možné uviesť také zákazky, ktoré boli robené pre občianske združenie, avšak bezodplatne."

ODPOVEĎ:

V súvislosti s podmienkou predloženia portfólia nie je stanovený presný počet diel, ktoré majú byť jeho obsahom. Je možné uviesť aj zákazky, ktoré boli zhotovené pre občianske združenia bez nároku na honorár.

5. OTÁZKA:

"Ešte by som sa chcela informovať ohľadom článku 4 bodu 4.3., a síce pokiaľ sa súťaže zúčastňuje skupina, či je potrebné, aby každý zo skupiny spľňal podmienky súťaže, alebo možno vychádzať z predmetného ustanovenia, v ktorom sa uvádza, že ,,za účastníka sa považujú v takomto prípade všetci členovia skupiny spoločne’’, a teda postačí aby napr. nižšie spomínane porfólio bolo splnené len jedným zo skupiny."

ODPOVEĎ:

Ak ide o skupinu, vystupuje ako jeden subjekt. V takomto prípade  nie je potrebné, aby všetci jej členovia pripojili samostatne portfólio.

OZNAM O ZRUŠENÍ SÚŤAŽE K NOVÉMU VIZUÁLNEMU ŠTÝLU PRE KANCELÁRIU VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV
Kancelária verejného ochrancu práv rozhodla o zrušení súťaže o nový vizuálny štýl z dôvodu závažných technických problémov na strane e-mailového servera. V ich dôsledku nebolo možné predložiť všetky návrhy, prípadne ich časť v lehote na ich predkladanie. Niektoré z nich server odmietol z dôvodov bezpečnostných nastavení a prvkov. V Kancelárii verejného ochrancu práv nám však záleží na tom, aby mali  účastníčky a účastníci v súťaži o nový vizuálny štýl rovný prístup. Je pre nás mimoriadne dôležité, aby bola súťaž transparentná a podmienky platili pre všetkých rovnako. Zrušenie súťaže je preto nevyhnutné.

Návrhy predložené do pôvodného zadávania zákazky nebudú jednotlivým účastníčkam a účastníkom vrátené; ostávajú súčasťou dokumentácie verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ zároveň informuje všetky účastníčky a účastníkov, ktorí v zadávaní zákazky predložili súťažný návrh, že si neuplatňuje a ani v budúcnosti si neuplatní právo uvedené v bode 20.2. súťažných podmienok na použitie predložených návrhov alebo ich častí pre vlastnú potrebu.

Vzniknutá situácia nás veľmi mrzí. Zároveň by sme sa radi úprimne poďakovali všetkým účastníčkam a účastníkom súťaže za čas a energiu vloženú do prípravy návrhov. Veríme, že sa zapojíte do opätovného vyhlásenia súťaže.