OČKOVANIE MUSÍ BYŤ DOSTUPNÉ PRE VŠETKÝCH ĽUDÍ

11.03.2021

Obrátila som sa na ministra zdravotníctva v súvislosti s prihlasovacím systémom na očkovanie. V liste som mu pripomenula situáciu skupiny ľudí bez prístupu na internet a požiadala som ho o informáciu, či ministerstvo zabezpečí systém tak, aby bolo očkovanie dostupné pre všetkých ľudí bez rozdielu.

Snahu o odstránenie nedôstojného prihlasovania na očkovanie vnímam ako pozitívny krok, no zároveň považujem za absolútne nevyhnutné, aby aj seniori, ľudia žijúci v chudobe, ľudia bez domova, ľudia so zdravotným postihnutím a ďalšie skupiny, ktoré môžu mať obmedzený prístup na elektronické prihlasovanie, mali garantovanú možnosť očkovať sa.

Aj keď je k dispozícii alternatíva v podobe telefonickej registrácie, podľa mojich vlastných skúseností je len formálna, nie skutočne dostupná. Navyše, ani telefonická registrácia dostatočne nezohľadňuje situáciu všetkých skupín obyvateľstva. Navrhla som preto, aby pre prístup k očkovaniu proti ochoreniu COVID-19 boli vytvorené také podmienky, ktoré zabezpečia očkovanie všetkým skupinám obyvateľstva. Zmienila som najmä formu reálne fungujúcej telefonickej registrácie či iné podporné/asistované formy registrácie pre najohrozenejšie skupiny ľudí so zabezpečením náležitostí, ktoré by vylučovali možnosti zneužitia asistovaného prihlasovania.

MUSÍ BYŤ SPLNENÁ POŽIADAVKA ROVNOSTI A NEDISKRIMINÁCIE

V argumentácii som poukázala na požiadavku rovnosti a nediskriminácie v prístupe k základným právam a slobodám. Ide o jeden z princípov právneho štátu, ktorý nepredstavuje iba vytváranie formálnej rovnosti tým, že sa s rovnakými či porovnateľnými skupinami osôb zaobchádza rovnako. Tento princíp v sebe zahŕňa aj povinnosť vytvárať predpoklady pre zabezpečenie faktickej, materiálnej rovnosti. To znamená, že pre určité skupiny osôb z dôvodu ich znevýhodnenia musíme zabezpečiť špecifické podmienky pre to, aby svoje práva mohli uplatniť na rovnakom základe s ostatnými.

Ministerstvo som požiadala o informácie, či sa touto problematikou zaoberá a prípadne aké riešenia v tejto súvislosti prijalo alebo aktuálne pripravuje.

Na obrázku môže byť text
Zobraziť všetky