Návšteva zahraničnej delegácie ombudsmana z Vojvodiny v kancelárii verejného ochrancu práv

27.11.2007

V dňoch 27. – 29. novembra 2007 navštívil Slovenskú republiku ombudsman Vojvodiny pán Petar Teofilovič a jeho zástupcovia Marija Kordič a Danica Todorov. V rámci návštevy, predmetom ktorej bola výmena poznatkov z ochrany práv a slobôd ombudsmanskými inštitúciami, bol kladený dôraz najmä na problematiku ochrany práv osôb, ktoré sú príslušníkmi národnostných menšín, otázky rodovej rovnosti, práv detí ale aj regionálne špecifiká ochrany ľudských práv. Delegáciu prijali aj podpredseda vlády Slovenskej republiky pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny, splnomocnenkyňa vlády pre rómske komunity, predstavitelia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a výkonná riaditeľka Slovenského národného strediska pre ľudské práva. Hostia sa zúčastnili aj medzinárodnej konferencie Deti a protispoločenská činnosť, ktorú Kancelária verejného ochrancu práv organizovala v rámci predsedníctva Slovenskej republiky vo Výbore ministrov Rady Európy.
Zobraziť všetky