Návšteva Ústavu na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany verejným ochrancom práv

19.05.2005

V súvislosti so znižovaním veku trestnej zodpovednosti v rekodifikovanom Trestnom zákone verejný ochranca práv upozorňuje aj na povinnosť štátu zabezpečiť realizáciu Ústavou SR daného základného práva na vzdelanie, ktorú v prípade štrnásťročných páchateľov odsúdených na trest odňatia slobody nepodmienečne bude potrebné zabezpečiť.
Aj z tohto dôvodu verejný ochranca práv dňa 19. mája 2005 navštívil Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany. Zaujímal sa o pripravenosť zabezpečenia realizácie základného práva na vzdelanie mladistvých odsúdených a podmienky výkonu trestu odňatia slobody mladistvými odsúdeným. Problém vidí aj pri zabezpečení základného práva na vzdelanie počas výkonu väzby 14 ročných obvinených. Pri sústredení väzobne stíhaných 14 ročných obvinených v jednom ústave na výkon väzby, by mohlo dochádzať k spomaleniu konania orgánov činných v trestnom konaní a k zbytočným prieťahom v konaní. Problematickým sa javí aj výkon práva na vzdelanie z dôvodu dĺžky umiestnenia v ústave na výkonu väzby či výkon trestu odňatia slobody, zabezpečenie dostatočného počtu kvalifikovaných pedagógov, rôzna intelektuálna úroveň obvinených a odsúdených i zabezpečenie práva národnostných menšín a etnických skupín na vzdelanie v ich jazyku. Nemožno opomenúť aj otázky vnútornej diferenciácie vo výkone trestu odňatia slobody i komplexný resocializačný proces, ktorého výsledkom má byť osobnosť, ktorá je pripravená na riadny občiansky život.
Verejný ochranca práv má zákonom danú právomoc aj v prípade ak zistí, že v miestach, kde sa vykonáva väzba, trest odňatia slobody, disciplinárne tresty vojakov, ochranné liečenie, ochranná výchova, ústavné liečenie alebo ústavná výchova, alebo v cele policajného zaistenia je nezákonne držaná osoba. Verejný ochranca práv má právo hovoriť aj bez prítomnosti iných osôb s osobami, ktoré sú zaistené v miestach, kde sa vykonáva väzba, trest odňatia slobody, disciplinárne tresty vojakov, ochranné liečenie, ochranná výchova, ústavné liečenie alebo ústavná výchova a v celách policajného zaistenia.
Od vzniku inštitútu verejného ochrancu práv v Slovenskej republike verejný ochranca práv venuje dôslednú pozornosť najvážnejším zásahom do Ústavou SR danej osobnej slobody, navštevuje ústavy na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody, či už v prípade preskúmania podnetu osôb z týchto ústavov i z vlastnej iniciatívy na preverenie podmienok výkonu väzby a trestu odňatia slobody. Až 13,7% podnetov doručených verejnému ochrancovi práv sa dotýka trestného práva.
Zo strany Zboru väzenskej a justičnej sú bezproblémovo sú verejnému ochrancovi práv umožňované návštevy obvinených a odsúdených v ústavoch na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody. Pri zistení ojedinelých porušení pristupujú k prijímaniu opatrení nielen v danej veci, ale aj na predchádzanie obdobných problémov v budúcnosti.
V prípade, keď podávateľ podnetu poukázal na stravu, ktorá podľa jeho tvrdenia podávateľa nebýva ochutená a ani prispôsobovaná zdravotnému stavu jednotlivých odsúdených, verejný ochranca práv osobne vykonal ochutnávku jedla, vykonal prehliadku kuchynských priestorov, nedostatky v stravovaní však neboli zistené. Pri sťažnosti odsúdeného na  opotrebovanosť matracov v celách, táto bola taktiež
na mieste verejným ochrancom práv preverená a na základe výsledkov bola zo strany Generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže prisľúbená ich výmena za nové. V Ústave na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody v Ilave bolo vymenených celkom 270 kusov matracov a 77 kusov podhlavníkov.
Preskúmaním podnetu odsúdeného nefajčiara verejný ochranca práv preukázal porušenie článku 40 Ústavy Slovenskej republiky- základného práva na ochranu zdravia a požiadal o  prijatie opatrení na dodržiavanie §7 ods.1 zákona 377/2004Z.z. o ochrane nefajčiarov. Riaditeľ ústavu, v ktorom je odsúdený umiestnený obratom prijal opatrenia. Odsúdený bol premiestnený na inú celu, uplatnil požiadavku na Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže o finančné prostriedky potrebné k stavebnej úprave priestorov psychiatrického oddelenia a zaviazal sa, že v nasledujúcom období budú predvolávaní odsúdení z ústavov na výkon súdom nariadeného ochranného liečenia tak, aby bolo možné zabezpečiť oddelené ubytovanie odsúdených nefajčiarov. Následne nám bol doručený interný predpis Generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže na ochranu zdravia pred škodlivými účinkami fajčenia v Zbore väzenskej a justičnej stráže, ktorým sa zabezpečuje dodržiavanie zákona o ochrane nefajčiarov vo všetkých ústavoch na výkon väzby a na výkon trestu odňatia slobody.
Zobraziť všetky