NAVRHLA SOM KRÍZOVÉMU ŠTÁBU OPATRENIA V ZARIADENIACH PRE SENIOROV AJ V MARGINALIZOVANÝCH KOMUNITÁCH

31.03.2020

Ochrana života a zdravia obyvateľov je v súčasnosti prvoradým záujmom nás všetkých. Aby sme tento cieľ mohli efektívne napĺňať aj vo vzťahu k najohrozenejším skupinám obyvateľov, je potrebné prijať okrem doteraz zavedených opatrení aj ďalšie, ktoré by špecificky chránili najzraniteľnejších z nás. Všetky opatrenia prijaté v súvislosti s bojom proti pandémii musia rešpektovať princíp právneho štátu a zároveň nesmú obmedzovať základné ľudské práva a slobody inak, ako ústavou predpokladaným spôsobom.

Obrátila som sa preto na ústredný krízový štáb s návrhmi opatrení pre riešenie situácií v zariadeniach pre seniorov. Taktiež som odporučila opatrenia aj v súvislosti s marginalizovanými rómskymi komunitami. Urobila som tak na základe podnetov, ktorými sa zaoberám, ale aj medializovaných informácií, napríklad v súvislosti s uzavretím osady v Gelnici.

V liste som krízového štábu navrhla:
  • aby presnejšie definoval núdzový stav v zariadeniach pre seniorov, zabezpečil ochranné pomôcky a vyššiu informovanosť,

  • aby zabezpečil preverenie prístupu k pitnej vode v marginalizovaných komunitách a ochranu terénnych pracovníkov a pracovníčok,
  • aby boli na centrálnej úrovni vydané odporúčania pre obce a mestá, ako postupovať v čase, keď nastane situácia potvrdeného prípadu nákazy v niektorej z rómskych osád tak, aby reflektovali na požiadavku zásahu do základných práv v nevyhnutnej miere.
Zobraziť všetky