Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová využila svoje právo ustanovené v zákone č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom ochrancovi práv“) a Národnej rade Slovenskej republiky predložila podľa § 24 zákona o verejnom ochrancovi práv „Mimoriadnu správu o skutočnostiach nasvedčujúcich závažnému porušeniu základných práv a slobôd konaním niektorých orgánov“ spojenú s návrhom, aby bola prerokovaná na najbližšej schôdzi národnej rady.

Podľa § 24 zákona o verejnom ochrancovi práv „Ak verejný ochranca práv zistí skutočnosti nasvedčujúce, že porušenie základného práva alebo slobody je závažné alebo sa týka väčšieho počtu osôb, môže predložiť národnej rade mimoriadnu správu.“


Verejná ochrankyňa práv zistila skutočnosti nasvedčujúce tomu, že v súčasnosti ešte stále nie sú právoplatne ukončené všetky reštitučné konania k poľnohospodárskej a lesnej pôde, čo viedlo k vypracovaniu tejto mimoriadnej správy pre národnú radu a k postupu podľa už citovaného zákonného ustanovenia.

Mimoriadnu správu si môžete prečítať TU