Medzinárodná konferencia: Právo detí na životnú úroveň potrebnú pre ich telesný, duševný, mravný a sociálny rozvoj

25.10.2005

Dňa 25. októbra 2005 sa v budove sídla Kancelárie verejného ochrancu práv v Bratislave uskutočnil XIV. ročník cyklu konferencií a seminárov „Dieťa v ohrození“. Základnou témou tohto ročníku bola problematika „Práva detí na životnú úroveň potrebnú pre ich telesný, duševný, mravný a sociálny rozvoj“. Obsah konferencie bol zameraný na právne, pedagogické, psychologické a sociálne aspekty výchovy a vzdelávania detí, ochranu práv dieťaťa v spoločnosti ako aj pôsobenie štátnych a neštátnych subjektov pri uplatňovaní Dohovoru o právach dieťaťa. Organizátorom konferencie, na ktorej sa zúčastnili zástupcovia štátnych orgánov, orgánov samosprávy, akademickej obce i mimovládnych organizácií v Slovenskej republike ako aj hostia zo susednej Českej republiky bol verejný ochranca práv v spolupráci s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie a s Detským fondom Slovenskej republiky. V súvislosti s realizáciou medzinárodnej konferencie sa uskutočnila aj tlačová konferencia venovaná problematike životnej úrovne detí na Slovensku.
Zobraziť všetky