Medzinárodná konferencia pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča ”DETI A  PROTISPOLOČENSKÁ ČINNOSŤ“

29.11.2007

Medzinárodná konferencia pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky
Ivana Gašparoviča ”DETI   A  PROTISPOLOČENSKÁ ČINNOSŤ“


Budovanie Európy pre deti a s deťmi je nielen názvom prebiehajúceho programu  Rady Európy, ale aj cieľom snaženia verejného ochrancu práv a jeho kancelárie. Dodržiavanie a ochranu práv detí ako minoritnej skupiny obyvateľstva považujeme za  jednu z najdôležitejších úloh každej spoločnosti. Od počiatku činnosti verejného ochrancu práv venujeme zvýšenú pozornosť ohrozeným skupinám obyvateľstva, ktoré si spravidla svoje práva nevedia sami brániť a jednou z uvedených skupín sú práve deti. V rámci už uskutočnených podujatí Kancelária verejného ochrancu práv venovala pozornosť nielen obsahu medzinárodných dokumentov, týkajúcich sa ochrany práv detí, ale aj uplatňovaniu práv detí v reálnom živote, osobitne podmienkam života a ochrane práv detí z detských domovov či reedukačných domovov, diagnostických centier a liečebnovýchovných sanatórií.

Počas predsedníctva Slovenskej republiky vo Výbore ministrov Rady Európy chceme opätovne upozorniť na potrebu  riešenia mnohých komplexných i čiastkových problémov. Predmetom našej pozornosti je problematika prerokúvaná aj na pôde Rady Európy, a to najmä otázky súvisiace s ochranou práv dieťaťa pred násilím v rodine, v škole, v médiách, na internete ako aj  v prostredí, kde trávia svoj voľný čas. Osobitne je potrebné upozorniť i na spôsob využívania moderných technických prostriedkov, najmä v oblasti komunikácie (internet, mobilná komunikácia) a hrozby, ktoré so sebou môžu prinášať ako aj na voľnočasové aktivity detí. V neposlednom rade si zvláštnu pozornosť zaslúžia špecifiká potrieb mladých dospelých, najmä s ohľadom na nutnosť participácie tejto skupiny obyvateľstva na riešení problémov s nimi súvisiacimi, podpora ich spoločenskej, resp. občianskej angažovanosti ako aj reálne priznanie vážnosti ich pripomienkam a názorom zo strany dospelých a kladenie dôrazu na  uvedomenie si zodpovednosti za vlastné konanie.

Jedným z podujatí, ktoré sme realizovali počas predsedníctva Slovenskej republiky vo Výbore ministrov Rady Európy, je medzinárodná konferencia k problematike kriminality a jej dôsledkov na práva detí. Za účasti zahraničných hostí, venujúcich sa problematike ľudských práv a základných slobôd, zástupcov partnerských ombudsmanských inštitúcií, právnikov,  psychológov, pedagógov, sociálnych pracovníkov, zástupcov orgánov verejnej správy a mimovládnych organizácií sme prezentovali poznatky a praktické skúsenosti, týkajúce sa postavenia detských obetí, ale aj páchateľov s dôrazom na sociálne, trestnoprávne aj kriminologické aspekty.

Konferencia sa konala v priestoroch budovy Slovenskej národnej rady na Župnom námestí v Bratislave dňa 29. novembra 2007.

 
Z konferencie bude vydaný zborník príspevkov, distribuovaný účastníkom konferencie a vybraným štátnym i medzinárodným organizáciám, zaoberajúcim sa problematikou ochrany ľudských práv.

   
Pozvánka (DOC)
Zoznam prihlásených účastníkov (DOC)
Program konferencie (DOC)
Možnosti ubytovania v okolí miesta konania konferencie (DOC)
Zborníky Kancelárie verejného ochrancu práv z už realizovaných konferencií

Invitation (DOC)
Zobraziť všetky