Állampolgári jogok biztosa

Úgy hiszi, hogy a jogrenddel, vagy a demokratikus- és jogállammal ellentétben az Ön alapvető jogait és szabadságát megsértették a közigazgatási szervek az eljárásaikkal, határozataikkal, vagy a tétlenségükkel?

Ha IGEN, akkor ezen a nyomtatványon beadványt terjeszthet elő az emberi jogok biztosához.

Figyelmeztetés a panaszosok számára:

  • a beadványból világosan kell hogy legyen, milyen ügyet érint, melyik közigazgatási szerv ellen irányul és mit kíván elérni a beadványozó
  • a beadványból váljon világossá, mire vonatkozik, mit igényel a kérelmező,
  • a névtelen beadvánnyal az ombudszmannak nem kell foglalkoznia,
  • az ombudszmannal való kapcsolat során használhatja anyanyelvét,
  • beadványának gyors ügyintézése céljából kérjük, mellékelje az állítását alátámasztó iratok fénymásolatát,
  • az ombudszmannal kapcsolatos ügyintézésére felhatalmazhat más személyt is.
  • az emberi jogok biztosa Szlovákia régióiban is tevékenykedik. Közelebbi tájékoztatás a telefonszámokon.


Az emberi jogok biztosára a beadvány elbírálásánál nem vonatkozik semminemű határidő!

Beadványát igyekezni fogunk a lehető leggyorsabban elintézni, a beérkezés sorrendjében.

Ki az állampolgári jogok biztosa ?

("Az állampolgári jogok biztosának hatásköre", "Az állampolgári jogok biztosának jogköre", "Ki és hogyan nyújthat be beadványt?", "A Szlovák Köztársaság Alkotmányának második fejezetében foglalt alapvető jogok és szabadságok", "A leggyakoribb kérdések és válaszok")PDF


MS Word

       
Beadványt szeretne benyújtani?

I. A panasztevő adatai

A. Természetes személy (állampolgár)

Neve
Vezeték név
Címe
Telefón/fax
Email

 

B. Jogi személy

A cég neve
Székhely  
Címe
Telefón/fax
Email
Képviselő

 

FIGYELMEZTETÉS: a személyes adatok nem kötelező tartalmi kellékei a beadványnak, azonban a beadvány, amelyben annak benyújtója nem adja meg utónevét, családi nevét és címét (jogi személy a megnevezését és székhelyét) anonim (névtelen) beadványnak számít, amelyet az állampolgári jogok biztosának nem kell intézni.

II. Milyen ügyben és ki ellen szól a beadvány

A beadvány:
Minisztérium
Az államigazgatás egyéb központi szerve
Község (községi hivatal)
Magasabb területi egység
Kerületi hivatal
Területi hivatal
Szociális biztosító
Egészségbiztosító
Munka- és szociális ügyi hivatal
Földhivatal
Bíróságokat irányító és vezető szervek
Egyéb közigazgatási szerv
amely ellentmond a jogrendnek, vagy a demokratikus és a jogállam elveinek.

Vec


III. A beadvány rövid tartalma (mit követel):IV. Mellékletek:

(nevezze meg a beadványhoz mellékelt iratokat, nagyobb mennyiségnél legalább a számukat - mellékelje az iratok fénymásolatát).
VI. Egyetértés a személyi adatok felhasználásával:

Aláírásommal igazolom, hogy ezennel beleegyezésemet adom a Kancelária verejného ochrancu práv -nak a személyi adatok védelméről szóló 428/2002 Tt sz. törvény értelmében a személyi adataim felhasználásához, beleértve a külön kategóriába tartozó adatokat is a beadványomban szereplő adatok terjedelmében.

Jelen - a személyi adatok felhasználására vonatkozó - beleegyezésem érvényben marad a beadványom kivizsgálásának és későbbi irattári elhelyezésének időtartamára a Kancelária verejného ochrancu práv belső szabályzatának megfelelően.

Esetemnek a médiákban történő esetleges nyilvánosságra hozatalával:

egyetértek
nem értek egyet