KVALITNÁ KONTROLA V ZARIADENIACH NEPOCHYBNE PRISPEJE K LEPŠEJ OCHRANE PRÁV SENIOROV

31.10.2019

V rámci mesiaca úcty k starším sme pripravili workshop pre orgány vykonávajúce kontrolu nad dodržiavaním práv v zariadeniach pre seniorov. Cieľom bola predovšetkým výmena informácií o spôsoboch kontroly. Z nášho prieskumu vyplynulo, že orgány sa často zameriavajú najmä na písomné podklady a spisy a nereflektujú reálny stav a kvalitu poskytovania sociálnych služieb. Preto sme sa rozhodli vytvoriť platformu pre zdieľanie skúseností a informovanie o prístupe jednotlivých orgánov ku kontrole. Zároveň sme priestor využili na prezentáciu spôsobu kontroly so zameraním na ochranu základných práv.

Som presvedčená, že vzájomná výmena skúseností z vykonávania kontroly je pre činnosť kontrolných orgánov veľmi dôležitá. Keďže z našich zistení vyplýva, že kontroly sa často vykonávajú formalisticky, vítam, že účastníci a účastníčky stretnutia prijali pozvanie a aktívne sa zapojili do diskusie o tom, ako má vyzerať kvalitná kontrola. Som názoru, že aj konštruktívna a kvalitná kontrola nepochybne prispeje k lepšej ochrane základných práv seniorov.

Na workshope sme spoločne so zástupcami a zástupkyňami takmer všetkých samosprávnych krajov, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a odbornej verejnosti diskutovali aj o našich zisteniach z aktuálne prebiehajúceho prieskumu v teréne, ktoré sme identifikovali ako závažné. Ide najmä o nerešpektovanie súkromia, napríklad nemožnosť uzamknúť sa na toalete, nepoužívanie paravánov pri prezliekaní či ponechávanie otvorených dverí pri vykonávaní obslužných činností. Taktiež je to nedostatočný individuálny prístup, čo znamená, seniori sú najčastejšie aktivizovaní v skupine a nezohľadňujú sa ich individuálne preferencie. Okrem toho v zariadeniach prevláda inštitucionálnosť, pod ktorou si možno predstaviť napríklad spoločný ranný budíček, večierku a vypnutie televízora, skorú rannú hygienu či prísne návštevné hodiny.

Súhrnnú správu z prieskumu v teréne plánujeme zverejniť v priebehu novembra tohto roka.
Zobraziť všetky