Košice vysťahovali Rómov bez právnej opory

01.08.2013

Pri minuloročnom vysťahovaní Rómov z osady v Nižných Kapustníkoch Košice nemali právnu oporu v Ústave SR, ani v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

K tomuto záveru dospela verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová po preskúmaní podania, s ktorým sa na ňu obrátilo Európske centrum pre práva Rómov.

V súvislosti s argumentami, ktorými mesto Košice obhajuje svoj postup, je nevyhnutné pripomenúť, že podľa Článku 2 Ústavy Slovenskej republiky môžu štátne orgány konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Ani napriek opakovanej snahe Kancelárie verejného ochrancu práv však mesto Košice zákonný dôvod pre svoj postup nepreukázalo.

Problém nelegálne zriadených rómskych osád a problematika bývania občanov rómskej národnosti je z pohľadu verejnej ochrankyne práv Jany Dubovcovej mimoriadne závažnou otázkou, či už z pohľadu štátu alebo samospráv, keďže v tejto oblasti je množstvo dlhodobo neriešených problémov a navyše sa týkajú viacerých miest a obcí Slovenskej republiky. Je preto prirodzené, že aj z pohľadu Kancelárie verejného ochrancu práv ide naozaj o vážnu situáciu, o ktorej sa nemôže rozhodovať od stola na opačnom konci republiky. Práve preto ju Kancelária samozrejme preverovala aj priamo v Košiciach, či už na samotnom magistráte alebo na mieste, kde sa pôvodne osada nachádzala.

Zároveň musíme skonštatovať, že stanoviská, na ktoré sa mesto odvoláva, z právneho hľadiska nie sú spôsobilým právnym titulom, na základe ktorého by bolo možné uskutočniť vysťahovanie obyvateľov alebo odstrániť obydlia.

Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová o svojich záveroch, ako aj ich podrobnom zdôvodnení, informovala mesto Košice oficiálnou cestou a zároveň požiadala, aby ju primátor Košíc Richard Raši písomne informoval o prijatých opatreniach. V súčasnosti preto čakáme na oficiálnu odpoveď a stanoviská k zisteniam a záverom Kancelárie verejného ochrancu práv.

Úplné "Oznámenie", ktoré bolo doručené mestu Košice si môžete prečítať TU.

Viac informácií o tejto téme si môžete prečítať aj v článku TU.

Zobraziť všetky