Kancelária verejného ochrancu práv

Kancelária verejného ochrancu práv bola zriadená zákonom č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv. Jej účelom je plnenie úloh spojených s odborným, organizačným a technickým zabezpečením činnosti verejného ochrancu práv. 

Kancelária je právnickou osobou so sídlom v Bratislave. 
 

Vedúci Kancelárie verejného ochrancu práv 

Na čele kancelárie je vedúci kancelárie, ktorého vymenúva a odvoláva verejný ochranca práv.  Vedúci kancelárie je štátnym zamestnancom. Za svoju činnosť zodpovedá verejnému ochrancovi práv. 

Životopis vedúceho Kancelárie verejného ochrancu práv

Personálne zabezpečenie kancelárie 

Organizačnú štruktúru Kancelárie verejného ochrancu  práv v súlade s ustanovením § 27 ods. 7 zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších  predpisov upravuje organizačný poriadok, ktorý  vydáva  verejný ochranca práv. Celkový počet zamestnancov Kancelárie bol prvýkrát upravený v prílohe k listu Ministerstva financií zo dňa 19. apríla 2002, kde v bode II- Výdavky kapitoly spolu bod A.1 bolo stanovených 41 zamestnancov.

Podľa platného organizačného poriadku je okrem verejného ochrancu práv stanovených pre výkon činnosti kancelárie 56 zamestnancov. Zamestnanci podliehajú  režimu ustanovenému v zákone č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o štátnej službe) a v zákone č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. 

Podmienky a predpoklady personálneho obsadzovania štátnozamestnaneckých miest v Kancelárii verejného ochrancu práv ustanovuje zákon o štátnej službe.
Do v danom čase  platného zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a zmene a doplnení niektorých zákonov, bola Kancelária verejného ochrancu práv zahrnutá až novelou zákona o štátnej službe č. 143/2002 Z. z. s účinnosťou od 1. apríla 2002, a to len do § 7 ods. 1 písm. b) bod 7, ktorý vymenúva služobné úrady na účely zákona o štátnej službe.  Nakoľko zákon o štátnej službe predpokladal zloženie výberových komisií na obsadenie štátnozamestnaneckých miest v počte päť osôb v stálej štátnej službe, z toho traja z príslušného odboru, bolo jediným možným riešením vymenovanie výberovej komisie zloženej z odborníkov v stálej štátnej službe z Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky a vedúcej služobného úradu Kancelárie verejného ochrancu práv, menovanej predsedom Úradu pre štátnu službu. Niektoré potrebné zmeny následne priniesla novela č. 411/2002 Z. z. k zákonu o štátnej službe s účinnosťou od 10. augusta 2002. Kancelária verejného ochrancu práv má v súčasnosti vytvorených 40 miest v štátnej službe, ktoré tvorí manažment zabezpečujúci plnenie organizačných, personálnych, a ekonomicko-technických úloh a odborní pracovníci právneho odboru. 

S účinnosťou od 1. januára 2004 bol pôvodný zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov zrušený  a zamestnanci, ktorí podliehali jeho režimu sa od uvedeného času považujú za zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Práva a povinnosti sa u týchto zamestnancov spravujú zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a ich platové náležitosti upravuje zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
V súčasnosti má Kancelária verejného ochrancu práv na práce vo verejnom záujme zaradených 16 pracovných miest, najmä v oblasti administratívy a hospodársko-technických činností.