K novelizácii zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov

25.01.2005

25. januára 2005 Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien v súlade so závermi diskusie o polročnej správe o činnosti, predloženej z vlastnej iniciatívy verejného ochrancu práv v septembri roku 2004, prerokoval zásady návrhu novelizácie zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov. Verejný ochranca práv predniesol zásady novelizácie, pri ktorých ako uviedol na rokovaní vychádzal z praktickej aplikácie zákona, poznatkov a záverov stretnutí ombudsmanov, osobitne aj ombudsmanov krajín V4, v neposlednom rade Medzinárodnej charty efektívnosti ombudsmanov a  Ústavy EU. Verejný ochranca práv ponúkol výboru možnosť poveriť prípravou paragrafového znenia novelizácie zákona Kanceláriu verejného ochrancu práv. Výbor uznesením schválil vypracovanie návrhu novelizácie zákona o verejnom ochrancovi práv a jeho predloženie na rokovanie výboru verejným ochrancom práv.
Zobraziť všetky