JE SVETOVÝ DEŇ PROTI HOMOFÓBII, PRÁVA LGBTI KOMUNITY BY NÁM NEMALI BYŤ ĽAHOSTAJNÉ

17.05.2019

LGBTI ľudia nepožadujú žiadne špeciálne práva, iba tie isté práva, rešpekt a dôstojnosť ako ostatní.

Od prevzatia svojej funkcie aktívne upozorňujem na situáciu párov rovnakého pohlavia na Slovensku, predovšetkým na fakt, že pre tieto páry nie je zo strany štátu zabezpečená dostatočná právna ochrana.

V priebehu minulého roka som preskúmavala právnu úpravu, podľa ktorej je uznanie rodovej identity transrodových ľudí podmieňované medicínskym zákrokom sterilizácie alebo liečbou, ktorej následkom bude s vysokou pravdepodobnosťou neplodnosť osoby. Dospela som k záveru, že takéto praktiky, ktoré transrodová osoba nechce podstúpiť, zodpovedajú podmieňovaniu plného uplatňovania jej práva na rešpektovanie súkromného života vzdaním sa plného uplatňovania jej práva na rešpektovanie telesnej integrity. Z tohto dôvodu som navrhla Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky ako zodpovednému orgánu, aby v čo najkratšom čase zabezpečilo nové metodické usmernenie, resp. štandardy poskytovania zdravotnej starostlivosti pre transrodové osoby v súvislosti s procesom prepisu ich rodu. Tie budú mať na jednej strane právnu silu zodpovedajúcu povinnostiam z nich vyplývajúcim, a na druhej strane budú v súlade s pozitívnym záväzkom Slovenskej republiky rešpektovať právo transrodových osôb na ľudskú dôstojnosť a ich súkromný život. Ministerstvo zdravotníctva moje odporúčania prijalo a momentálne pracuje na novej právnej úprave prepisu rodu.

Zaoberala som sa taktiež prípadom nemožnosti udelenia pobytu na území Slovenskej republiky na základe statusu rodinného príslušníka manželovi slovenského občana. V tomto štátny občan SR uzavrel manželstvo so štátnym občanom z Nového Zélandu a rozhodli sa, že spolu budú žiť na území Slovenskej republiky, ktorá nijakým spôsobom neuznáva vzťahy párov rovnakého pohlavia. Dospela som k záveru, že v prípade, kedy manžel s občianstvom SR nebude môcť realizovať svoje právo na súkromný a rodinný život na Slovensku preto, že jeho manželovi z Nového Zélandu nebude udelený pobyt u nás, dochádza k porušovania ich práva na súkromný a rodinný život. Navrhla som preto Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky ako rezortu, do ktorého kompetencie spadá táto agenda, aby zmenil diskriminačnú právnu úpravu týkajúcu sa udeľovania pobytu na území Slovenska párom rovnakého pohlavia, nachádzajúcim sa v podobnej situácii ako podávatelia podnetu, ktorej výsledkom by mala byť právna úprava v súlade s judikatúrou ESĽP. Ministerstvo vnútra však mnou navrhované opatrenia neprijalo a nestotožnilo sa s mojimi závermi.

Aj o týchto zisteniach budem hovoriť na budúci týždeň pri prezentovaní výročnej správy v parlamente.

Foto: Pravda
Zobraziť všetky