Iné právne zdroje

v Slovenskej republike
jaspi.justice.gov.sk JASPI - Jednotný automatizovaný systém právnych informácií
www.zbierka.sk Zbierka zákonov - elektronická zbierka zákonov

www.concourt.sk/search.do?id_submenu=c

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky
http://www.minv.sk/?vestnik-vlady-sr Vestník vlády Slovenskej republiky
www.nrsr.sk SSLP - systém sledovania legislatívneho procesu Národnej rady Slovenskej republiky

www.rokovania.sk

Materiály na pripomienkové konanie - Úrad vlády Slovenskej republiky

www.slovlex.sk                                             Právny a informačný portál

v Európskej únii

eur-lex.europa.eu/sk/index.htm www.adinfo.com/celex.htm EUR-Lex - poskytuje priamy bezplatný prístup k právu EÚ, umožňuje nahliadnuť do Úradného vestníka EÚ, obsahuje zmluvy, právne predpisy, precedenčné právo a návrhy legislatívy
www.adinfo.com/celex.htm CELEX - automatizovaný systém legislatívy ES/EÚ uverejnenej do 31. 12. 2004
ec.europa.eu/prelex/apcnet.cfm?CL=en
PreLex - sledovanie medziinštitucionálnych legislatívnych postupov
http://curia.europa.eu Rozhodnutia súdneho dvora Európskych spoločenstiev a Súdu prvého stupňa v Luxemburgu
iné
www.radaeuropy.sk/?30 Dohovory Rady Európy
cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-en Rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu