Javni zaštitnik prava

Da li mislite šta su bila u protivrečnosti sa zakonskim pravilnikom ili principima demokratičke i pravne države prestupljena osnovna prava i slobode tokom postupka, odlučivanja ili neaktivnosti organa javne uprave?

Ako DA, možete upotrebiti ovaj formular za podnesak podstreka javnom zaštitniku prava.

  Upozorenje za podnosilaca podstreka:

  • iz podstreka mora proisticati, na kakvu stvar se odnosi, protiv kojeg organa javne uprave je namjenjen i šta podnoslilac podstreka traži
  • anonimne podstreke javni zaštitnik prava nije obavezan da obavlja,
  • u kontaktu sa javnim zaštitnikom prava možete upotrebljavati svoj materinski jezik,
  • u svrhu požurenja razmatranja Vašeg podstreka molimo, da podnesete sve dokumente u kopijama, koje dokazuju Vaše tvrdnje,
  • za obavljenje Vašeg podstreka prema javnom zaštitniku prava možete opunomoćiti drugo lice,
  • javni zaštitnik prava deluje takodjer u regionima Slovačke, bliže  informacije - zovite kontaktne brojeve 02/4828 7401,  02/4363 4906


Vaš podstrek ćemo se starati obaviti što najpre prema redosledu u kojom je bio uručen.

Zakon o javnom zaštitniku prava ne odredjuje za obavljenje podstreka javnom zaštitniku prava nikakve zakonske roke

Tko je javni zaštitnik prava?
("Delokrug javnog zaštitnika prava", "Nadleštva javnog zaštitnika prava", "Tko i kako može podneti podstrek?", "Osnovna prava i slobode uregulisane u drugoj glavi Konstitucije Republike Slovačke", "Najčešća pitanja i odgovori")PDF

MS Word

Hoćete podneti podstrek?

I. Podaci o podnositelju podneska

A. Fizičko lice

Ime
Prezime
Adresa
Telefon/faks
Email

 

B. Pravno lice (statutarni zastupnik, pravni zastupnik)

Ime tvrtke
Sedište  
Adresa(sjedište)
Telefon/faks
Email
Predstavnik

 

UPOZORENJE: osobni podaci nisu obavjezan sadržaj predmeta podneska ali podnesak u kome podnositelj ne navede svoje ime, prezime i adresu (pravna osoba naziv i sjedište) je anonimni podnesak po kome ombudsman ne mora odlučivati.

II. U kom predmetu i prema kome podnesak smjeruje

Podnesak smjeruje protiv:
ministarstva
drugog centralnog organa državne uprave
naselja / mesni ured
veće teritorijalne cjeline
županijski ured
oblasni ured
Socijalnog osiguranja
Zdravstvenog osiguranja
ureda zapošljavanja, socijalnih predmeta i obitelji
katastra nepokretnosti
organa upravljanja i uprave sudova
drugog organa javne uprave
koje je u suprotnosti sa pravnim pravilima i principima demokratske i pravne države.

Predmet


III. Stručna sadržina podneska (što tražite):IV. Prilozi

(navedite dokumente koje prilažete uz podnesak.)
V. Suglasnost sa objavljivanjem ličnih podataka:

Ovim dajem Uredu ombudsmana temeljem zakona br. 428/2002 Z. z. o zaštiti osobnih podataka svoju izjavljenu suglasnost za objavljivanje osobnih podataka uključujući osobne podatke posebne kategorije u obimu svih osobnih podataka uvedenih u podnesku i priloženih priloga.

Suglasnost sa objavom mojih osobnih podataka važiće za vrijeme razmatranja podneska i nasljednog arhiviranja temeljem registracijskih pravila Ureda ombudsmana.

Sa eventualnim objavljivanjem moga slučaja u medijima:

suglašavam
ne suglašavam