Európski verejní ochrancovia práv pre deti varujú: migrujúce deti sú vystavené neakceptovateľným rizikám

25.01.2016

Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová sa prihlásila k stanovisku detských ombudsmanov, ktoré vydala Európska sieť ombudsmanov pre deti. Otvorený list je adresovný najvyšším predstaviteľom Európskej únie. Plné znenie v anglickom jazyku si môžete stiahnuť z webového sídla https://www.crin.org/en/enoc   alebo si ho môžete prečíť nižšie v slovenskom preklade.

Európski ombudsmani pre deti varujú: mať igrujúce deti sú vystavené neakceptovateľným rizikám

Amsterdam, 25. januára 2016 – Migrujúce deti utečencov sú vystavené vážnym bezpečnostným rizikám počas ich cesty do Európy a po Európe. Medzi tieto riziká patrí úmrtie, choroby, obchodovanie s deťmi, oddelenie od rodičov, vydieranie pašerákmi, nútená práca a zneužívanie. Európske krajiny a inštitúcie pdri ochrane migrujúcich detí zlyhávajú. Konštatovala to Pracovná skupina pre migrujúce deti, ktorú vytvorila Európska sieť komisárov a ombudsmanov pre deti (ENOC).

Európski verejní ochrancovia práv, zastúpení predsedom ENOCu Marcom Dullaertom, vyzývajú európskych lídrov, aby považovali bezpečnosť detí za svoju najvyššiu prioritu. Marc Dullaert predloží komisárke EÚ pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věre Jourovej na jej vlastnú žiadosť správu v pondelok popoludní. Okrem toho, verejní ochrancovia práv otvoreným listom spoločne vyzývajú európskych lídrov, Jean-Claude Junckera, Donalda Tuska a Martina Schulza, ako aj a ostatných vrcholových predstaviteľov Európskej únie, aby považovali deti utečencov za svoju najvyššiu prioritu. Jednotliví verejní ochrancovia práv budú tiež v pondelok prezentovať správu vládam svojich krajín.     

Počas roku 2015 bol zaznamenaný prudký nárast počtu detí prichádzajúcich do Európy hľadať medzinárodnú ochranu. Informácie za rok 2015, zverejnené Eurostatom, ešte nie sú zďaleka úplne, avšak minimálne 337 000 detí je registrovaných ako žiadatelia o azyl, čo je 29% z celkového počtu žiadateľov. Podľa UNHCR, 16% všetkých migrantov, ktorí sa preplavili v júni cez Stredozemné more, boli deti, pričom do decembra vzrástlo percento detí prichádzajúcich do Európy na 35%.

Hlavné riziká pre migrujúce deti:

  • Cesta cez Stredozemné more je pre deti nebezpečná – deti predstavujú približne 30% všetkých migrantov, ktorí počas plavby zahynú. Prichádzajú mokré a uzimené, mnohé z nich sú vystavené riziku podchladenia, čo vedie k rôznym ochoreniam, vrátane zápalu pľúc. Dobrovoľníci pôsobiaci na gréckom pobreží uvádzajú, že deti po príchode zomierajú v dôsledku podchladenia. Na pobreží Grécka absentuje koordinácia a okamžitá pomoc. Na ostrove Lesbos musia migranti kráčať 70 km do  prijímacieho centra, aj keď niekoľko mimovládnych organizácií sa snaží zabezpečiť dopravu aspoň pre deti a rodiny.
  • Tranzitné centrá na západobalkánskej trase nie sú na  zimnú sezónu dostatočne vybavené a nemajú dostatok základných hygienických zariadení. Podľa UNHCR, v polovici decembra bolo v jednotlivých krajinách pripravených na zimu len 22% až 45% ubytovacích zariadení.
  • Deti sú vystavené riziku, že sa od svojich rodičov počas cesty oddelia, najmä počas chaotických hraničných kontrol. Niektoré detí sa v tranzitných centrách stávajú obeťami sexuálneho zneužívania a násilia. Mnohé detí, či už cestujúce bez sprievodu alebo so svojimi rodinami, sú vystavené vydieraniu zo strany pašerákov, vrátane hrozieb voči ich rodinným príslušníkom, ktorí sú buď ešte v krajine pôvodu alebo v utečeneckých táboroch. 
  • Najmä maloletí bez sprievodu sú vystavení zvýšenému riziku toho, že sa stanú obeťami obchodovania alebo sexuálneho zneužívania. Mnohí z nich nechcú pred úradmi priznať, že sú deťmi, keďže sa obávajú, že budú umiestnené v zariadení určenom na  obmedzenie osobnej slobody, čo im znemožní pokračovať v ceste na  sever Európy.  
  • Bohužiaľ riziká, ktoré ohrozujú migrujúce deti, nekončia ich príchodom do krajiny určenia. Niektoré štáty nemajú systém právnej kurately pre maloletých bez sprievodu, pričom tieto deti zostávajú bez bezpečnej ochrany dospelého. V iných krajinách trvá ustanovenie kurátora príliš dlho. Z rôznych krajín prichádzajú správy o násilnom spávaní, ktoré miestne obyvateľstvo prejavuje voči deťom utečencov, ale aj o násilí medzi detskými utečencami navzájom. Nízky pomer prichádzajúcich dievčat činí túto skupinu obzvlášť zraniteľnou. Mnohé krajiny tiež uvádzajú prípady detí, ktoré sa z prijímacích centier stratili alebo ktoré sa stali obeťami obchodovania či zneužívania. Mnohé krajiny umožňujú umiestnenie detí v zariadeniach určených na  obmedzenie osobnej slobody, v niektorých prípadoch aj na niekoľko mesiacov, pričom ide väčšinou o zariadenia, ktoré nie sú pre pobyt detí vhodné.

Potreba konať

Analýza reakcie Európy na zvýšený príliv migrantov poukazuje na to, že Európa pri riešení týchto problémov zlyháva. Kým hraničné kontroly a iné opatrenia obmedzujúce imigráciu sú v popredí záujmu EÚ a  jednotlivých členských štátov, neprijímajú sa žiadne opatrenia na ochranu detí. Agenda EÚ pre migráciu, čo je usmernenie používané inštitúciami EÚ a členskými štátmi na zvládnutie prílivu migrantov, uvádza len jediné opatrenie týkajúce sa detí, ktoré je uvedené v poznámke pod čiarou. 

 Odporúčania

  • Verejní ochrancovia práv detí vyzývajú Európsku komisiu, aby naliehavo vypracovala komplexný akčný plán EÚ pre všetky migrujúce deti. Európa sa musí zmobilizovať a  ako celok prijať zodpovednosť za svoje medzinárodné záväzky voči deťom.
  • Verejní ochrancovia práv detí upozorňujú, že pri realizácii programu premiestnenia migrantov by európski lídri mali dať prioritu deťom s cieľom zamedziť rizikám, ktoré deťom hrozia počas cesty po Európe. Európska komisia súhlasila, že premiestni 160 000 osôb ktoré požiadali o medzinárodnú ochranu, najmä z Talianska a Grécka, do iných členských štátov. Medzi nimi sú tak deti bez sprievodu, ako aj deti cestujúce so svojimi rodinami.
  • Verejní ochrancovia práv tiež odporúčajú urýchlene zlepšiť podmienky v prijímacích a tranzitných centrách pozdĺž celej migračnej trasy v Európe. Tieto centrá musia byť vykurované, musia mať teplú vodu, prikrývky a teplé ošatenie. Je v nich potrebné zriadiť priestory vhodné pre deti a v prípade prespávajúcich migrantov je potrebné zriadiť oddelené priestory na spanie pre mužov a pre ženy a deti.
  • Verejní ochrancovia práv odporúčajú, aby európski lídri lepšie využívali možnosti zákonného vstupu do EÚ. Medzi ne napríklad patrí rozšírenie možností pre zjednocovanie rodín, zvýšenie kvót pre presídlenie a vydávanie humanitárnych víz.
  • Hľadisko práv dieťaťa by malo byť neoddeliteľnou súčasťou poskytovania finančnej pomoci tretím krajinám na podporu ich starostlivosti o utečencov, najmä v prípade pomoci, ktorú EÚ poskytuje Turecku v súlade s akčným plánom dohodnutým 15. októbra a 29. novembra 2015. Toto hľadisko by malo zahŕňať právo na  vzdelávanie pre všetky deti, priestory vhodné pre deti vo všetkých utečeneckých táboroch a uplatňovanie systému na ochranu detí.  

O sieti ENOC

Pracovná skupina reprezentuje 41 európskych verejných ochrancov práv a komisárov pre práva detí z 33 krajín. Marc Dullaert, holandský ombudsman pre deti, je predsedom pracovnej skupiny z titulu svojej funkcie predsedu Európskej siete ombudsmanov pre detí. Členmi pracovnej skupiny sú tiež ochrancovia práv detí z Flámska, Chorvátska, Anglicka, Grécka, Talianska, Malty, Poľska, Katalánska a Švédska.
Zobraziť všetky