EURÓPSKY DOHOVOR O ĽUDSKÝCH PRÁVACH MÁ 70 ROKOV

04.11.2020

Európsky dohovor o ľudských právach bol otvorený na podpis 4. novembra 1950. Podpísalo ho 47 krajín a medzi nimi aj Slovensko. Všetky tieto krajiny sa zaviazali dodržiavať isté štandardy správania a taktiež ochraňovať ľudské práva a základné slobody ľudí.

Európsky dohovor o ľudských právach je našim spoločným dedičstvom. V tejto súvislosti zdieľame spoločnú zodpovednosť na vnútroštátnej i medzinárodnej úrovni za ochranu právneho štátu a podporu demokracie v krajinách.

Všetci spoločne, stojac zoči-voči globálnej kríze, musíme ešte pevnejšie stáť za dodržiavaním a rešpektovaním ľudských práv a základných slobôd, bez ktorých naša spoločnosť jednoducho nedokáže existovať.

Verím, že ako spoločnosť sa zhodneme na tom, že v našom spoločnom záujme je chrániť seba aj okolie. Dnes má pre nás zásadný význam ohľaduplnosť, ochrana zdravia a života blízkych, ale aj cudzích ľudí.

Pre úspešné zvládanie pandemickej situácie je kľúčové spoločné uznanie potreby spomalenia šírenia vírusu a akceptovanie odborných a podložených odporúčaní. Samozrejme, pri hľadaní riešení treba dbať na to, aby boli opatrenia pri obmedzovaní základných práv a slobôd prijímané primerane a v nevyhnutnom rozsahu.

Pri príležitosti 70. výročia otvorenia Európskeho dohovoru na podpis sa zaviažme byť vnímavými a ostražitými občanmi a občiankami, ktorí spoločne so zodpovednými inštitúciami dohliadajú na právo na život, slobodu náboženstva, slobodu prejavu, právo na vzdelanie či právo zúčastňovať sa na voľbách a pripomeňme si dôležitosť tohto významného dokumentu, ktorý zrušil trest smrti.

Na obrázku môže byť: text
Zobraziť všetky