DOHOVOR CHRÁNI ĽUDSKÉ PRÁVA OD ROKU 1950

04.11.2018

Štvrtého novembra 1950 prijali v Ríme Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Tento Dohovor (a jeho protokoly) bol záväzný pre Českú a Slovenskú federatívnu republiku a v dôsledku sukcesie v roku 1993 je Dohovor záväzný pre orgány verejnej moci v Slovenskej republike. Dohovor má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky a poskytuje ochranu pre fyzické osoby a právnické osoby v rozsahu interpretácie jednotlivých práv a slobôd Európskym súdom pre ľudské práva (ESĽP) v Štrasburgu, ktorý k Dohovoru pristupuje ako tzv. „žijúcemu inštrumentu“. Ústavný súd Slovenskej republiky k významu Dohovoru a jeho vzťahu k Ústave Slovenskej republiky uviedol: „...výklad dohovorom zaručených práv a slobôd ESĽP je jednou z orientačných smerníc, prostredníctvom ktorých ústavný súd postuluje normatívny obsah súvisiacich práv a slobôd zaručených ústavou.“ (I.ÚS 3/2001) 


Prepájanie týchto dvoch úrovní základných katalógov ľudských práv a slobôd je úlohou aj verejného ochrancu práv, a to pri spracovávaní doručených podnetov i prieskumoch z vlastnej iniciatívy. V roku 2017 bolo konštatované v 177 prípadoch porušenie základných práv a slobôd garantovaných ústavou a v 18 prípadoch porušenie dohovoru (viac vo Výročnej správe za rok 2017 - https://bit.ly/2uyXqr1).

FOTO: Council of Europe
Zobraziť všetky