Delegácia Európskeho parlamentu sa zaujímala o marginalizované rómske komunity

03.11.2021

Situácia marginalizovaných rómskych komunít (MRK) na Slovensku dnes bola témou stretnutia za okrúhlym stolom s poslancami a poslankyňami Európskeho parlamentu a Výboru Európskeho parlamentu pre zamestnanosť a sociálne veci. Prijala som pozvanie od europoslankyne Lucie Ďuriš Nicholsonovej zúčastniť sa na diskusii, na ktorej sa zároveň vyjadrovali aj zástupcovia a zástupkyne mimovládneho sektora, splnomocnenkyňa vlády pre rómske komunity či zástupkyňa rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Primárnym centrom záujmu okrúhleho stola boli marginalizované rómske komunity, osady a sociálna situácia v nich, ako aj projekty financované Európskym sociálnym fondom, ktorý spadá do výlučnej kompetencie Výboru Európskeho parlamentu pre zamestnanosť a sociálne veci. Diskusia sa zameriavala aj na dôsledky situácie v rómskych osadách úzko prepojenými s rôznymi oblasťami, akými sú zdravie, vzdelávanie a zamestnanosť.

Z pozície verejnej ochrankyne práv opakovane upozorňujem na nedodržiavanie základných práv garantovaných ústavou a viaceré problémy, ktoré sme ako spoločnosť doposiaľ nevyriešili:
  • ide napríklad o pretrvávajúcu diskrimináciu v školskom systéme, segregáciu rómskych detí, nesprávne zaraďovanie detí z MRK do špeciálnych škôl len z dôvodu neovládania slovenského jazyka,
  • ďalším dlhodobo zanedbávaným javom je nedostupnosť pitnej vody, ktorá stále nie je všade samozrejmosťou. Problém sa týka predovšetkým ľudí z vylúčených komunít,
  • pokiaľ ide o pandémiu, problematické bolo uzatváranie celých rómskych osídlení do karantény. Opatrenie malo v sebe diskriminačný náboj, keďže sa dotklo len jednej skupiny obyvateľstva. V EÚ sme boli v druhej vlne pandémie jedinou krajinou, ktorá toto opatrenie realizovala,
  • v neposlednom rade sa Slovenská republika zatiaľ nevysporiadala so sterilizáciami v rozpore s právom, ktoré sa dotkli prevažne rómskych žien. Je však pozitívne, že už boli avizované kroky súvisiace s ospravedlnením a odškodnením.
Verím, že delegácia Európskeho parlamentu bude mať po tomto stretnutí presnejší a ucelenejší prehľad o situácii marginalizovaných rómskych komunít na Slovensku a okrúhly stôl prispeje k zlepšeniu aktuálneho stavu.
Zobraziť všetky