Veřejný ochránce práv

Domníváte se, že byly v rozporu s právním pořádkem nebo principy demokratického a právního státu porušeny základní práva a svobody při řízení, rozhodování nebo nečinnosti orgánů veřejné správy?

Jestliže ANO, můžete využít tento formulář na podání podnětu veřejnému ochránci práv.

Upozornění pro podavatele podnětů:

  • z podnětu musí byť zřejmé, jaké věci se týká, proti kterému orgánu veřejné správy směřuje a čeho se podavatel domáhá
  • anonymní podnět veřejný ochránce práv nemusí vyřizovat,
  • v styku s veřejným ochráncem práv můžete používat svůj mateřský jazyk,
  • za účelem urychlení přezkoumávání Vašeho podnětu Vás prosíme, abyste doložili všechny doklady v kopiích, prokazující Vaše tvrzení
  • k vyřízení Vašeho podnětu ve vztahu k veřejnému ochránci práv můžete zplnomocnit jinou osobu,
  • veřejný ochránce práv působí i v regionech Slovenska, bližší informace na kontaktním čísle: +421 2 4828 7401, +421 2 4363 4906.


Váš podnět se budeme snažit vyřídit co nejdříve ve smyslu pořadí, v jakém nám byl doručen.

Zákon o veřejném ochránci  práv nestanovuje veřejnému ochránci práv k vyřízení podnětu žádné zákonné lhůty

Kdo je veřejný ochránce práv?
("Působnost veřejného ochránce práv", "Pravomoci veřejného ochránce práv", "Kdo a jak může podat podnět?", "Základní práva a svobody upravené v druhé hlavě Ústavy Slovenské republiky", "Nejčastější otázky a odpovědi")PDF

MS Word

CHCETE PODAT PODNĚT?

I. ÚDAJE O PODÁVATELI PODNĚTU

A. Fyzická osoba

Jméno
Příjmení
Adresa
Telefón/fax
Email

 

B. Právnická osoba (Jméno a příjmení statutárního zástupce, právního zástupce)

Název firmy
Sídlo  
Adresa(sídlo)
Telefón/fax
Email
Zástupce

 

UPOZORNĚNÍ: osobní údaje nejsou povinnou obsahovou náležitostí podnětu, ale podnět, v němž podavatel neuvede své jméno, příjmení a adresu (právnická osoba název a sídlo) se považuje za anonymní podnět, který veřejný ochránce práv nemusí vyřizovat.

II. V JAKÉ VĚCI A VÚČI KOMU PODNĚT SMĚŘUJE

Podnět směřuje proti:
ministerstva
jiný ústřední orgán státní správy
Obec (obecní úřad)
Vyšší územní celek
Krajský úřad
Obvodní úřad
Sociální pojišťovna
Zdravotní pojišťovna
Úřad práce a sociálních věcí
Katastr nemovitostí
Orgány řízení a správy soudů
Jiný orgán veřejné správy
které je v rozporu s právním pořádkem nebo principy demokratického a právního státu.

Věc


III. STRUČNÝ OBSAH PODNĚTU:IV. PŘÍLOHY

(uveďte názvy dokumentů, které přikládáte k podnětu, v případě většího počtu uveďte alespoň jejich počet - dokládejte fotokopie dokumentů).
VI. Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Svým podpisem dávám tímto Kanceláři veřejného ochránce práv ve smyslu zákona č. 428/ 2002 Sb. o ochraně osobních údajů svůj výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů, včetně osobních údajů zvláštní kategorie, v rozsahu všech osobních údajů uvedených v pod-nětu a doložených přílohách.

Tento souhlas se zpracováním mých osobních údajů bude platný po dobu přezkoumávání podnětu a následné archivace ve smyslu registraturního pořádku Kanceláře veřejného och-ránce práv.

S případným zveřejněním mého případu v médiích:

souhlasím
nesouhlasím