Poskytnutie ochrany obcou pri zásahu do pokojného stavu (Obecné noviny, 29.04.2014)

Neprimerane dlhé súdne spory (Obecné noviny, 01.04.2014)

Právo na nedotknuteľnosť obydlia - ústavnoprávne požiadavky na jeho ochranu a ich realizácia v praxi (Obecné noviny, 04.03.2014)

Úloha kolízneho opatrovníka pri ochrane práv detí (Obecné noviny, 07.01.2014)

Po policajnom zásahu v osade Budulovská v Moldave nad Bodvou (Obecné noviny, 08.10.2013)

Aj problémovým deťom musíme veriť (Obecné noviny, 10.09.2013)

(Ne)Vymáhateľnosť nemajetkových plnení (Obecné noviny, 13.08.2013)

"Častý problém samosprávy: vypratanie obecného bytu" (Obecné noviny, 16.07.2013)
"Vytvorenie regionálnych pracovísk je mimoriadne aktuálna téma"

"Problémy nemožno riešiť od stola, prax nezriedka vyzerá úplne inak" (Obecné noviny, 18.06.2013)
(profilový rozhovor o ročnom pôsobení vo funkcii - 1. časť)

(profilový rozhovor o ročnom pôsobení vo funkcii - 2. časť)

"Ako na chybu v katastri nehnuteľností" (Obecné noviny, 18.06.2013)
"Kancelária ombudsmana každý deň rieši niekoľko konkrétnych detských problémov"

"Účastníctvo v stavebnom konaní" (Obecné noviny, 21.05.2013)

"Porušovanie práva na inú právnu ochranu stavebnými úradmi" (Obecné noviny, 16.04.2013)

"Právo na vzdelanie je dôležité základné právo" (Obecné noviny, 19.03.2013)

"Bezmocnosť štátnych orgánov?" (Obecné noviny, 26.02.2013)

"Priority verejnej ochrankyne práv v budúcom roku" (Obecné noviny, 18.12.2012)

"Ombudsmanka radí" (Hospodárske noviny, 28.11.2012)

"O dôchodok treba niekedy bojovať" (Obecné noviny, 20.11.2012)

"Právna pomoc osobám v materiálnej núdzi" (Obecné noviny, 30.10.2012)

"Susedské spory a stavebné konanie" (Obecné noviny, 02.10.2012)

"Najčastejšie sa na Slovensku porušuje právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov"
(Obecné noviny, 25.09.2012)

"Ochrana maloletých a mladistvých pred zneužívaním alkoholických nápojov"
(Obecné noviny, 04.09.2012)

"Právo na život má prioritu" (Právna Revue, júl-september 2012)

"Verejná ochrankyňa práv rieši aj problémy obvinených a odsúdených" (Obecné noviny, 14.08.2012)

"Riešenie nelegálnych stavieb" (Obecné noviny, 10.07.2012)

"So samosprávou nás spája spoločný záujem" (Obecné noviny, 19.06.2012)

"Dávka v nezamestnanosti a práca v rámci Európskej únie" (Obecné noviny, 12.06.2012)

"Na počátku byla moje naštvanost" (Lidové noviny, 11.06.2012)

"Práca mi musí dávať možnosť uplatňovať cit pre právo a spravodlivosť"
(Bulletin slovenskej advokácie, 6/2012)

"Používanie jazykov národnostných menšín v úradnom styku" (Obecné noviny, 15.05.2012)

"Jazdím na kávu" (.týždeň, 07.05.2012)

"Hlásenie pobytu občanov Slovenskej republiky" (Obecné noviny, 17.04.2012)

"Ombudswoman wants to do more" (The Slovak Spectator, 16.04.2012, pg 3, 9)