Aktuálne o činnosti verejnej ochrankyne práv

02.07.2013

„ÚRADOM ODPORÚČAM, ABY MOJE ZISTENIA
NEBRALI NA ĽAHKÚ VÁHU.“

(Bratislava, 2. júla) Aj napriek finančnej podvýžive, v ktorej sa momentálne nachádza, sa v roku 2013 Kancelária verejného ochrancu práv nad rámec svojej bežnej činnosti venuje tiež dôležitým prioritným témam. Zlou správou však je, že ak chcú ľudia osobne riešiť svoje problémy, ešte stále musia za verejnou ochrankyňou práv z celého Slovenska cestovať až do Bratislavy.

Za prvých 6 mesiacov tohto roku dostala Kancelária verejného ochrancu práv od občanov približne 880 podaní. V tom istom období právnici Kancelárie vybavili 874 podaní (180 nových a 694 z predchádzajúceho obdobia) a preukázali 68 porušení základných práv a slobôd (z toho až v 26-tich prípadoch súdmi). Stále platí, že občania sa na Kanceláriu najčastejšie obracajú kvôli prieťahom v rôznych konaniach a s otázkami, ktoré súvisia s priznaním alebo výpočtom dávok sociálneho zabezpečenia či dôchodkov. Počas prvého polroka navyše Kancelária od občanov prostredníctvom mailov dostala a vybavila 192 žiadostí o usmernenie.

„Napriek veľkej snahe nám štát ešte stále nepridelil pracovné miesta a financie na mzdy pre regionálne pracoviská, a tak sa mi nedarí splniť jednu z mojich priorít. Som presvedčená o tom, že veľkým rezortom by tých 10 pracovných miest určite nechýbalo, no Kanceláriu verejného ochrancu práv by to mimoriadne posilnilo. Z poslania verejného ochrancu práv predsa jednoznačne vyplýva, že má byť čo najbližšie k ľuďom,“ konštatuje verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová.

Okrem bežnej činnosti, teda vybavovania podnetov od občanov, sa v roku 2013 Kancelária verejného ochrancu práv venuje aj viacerým mimoriadne závažným témam. Začala sa zaoberať časťou rómskej problematiky; pokračuje v skúmaní dodržiavania práv detí, najmä v štátnych inštitúciách a zariadeniach, v ktorých sa vykonáva ústavná výchova; a venuje sa tiež právam cudzincov. Podľa ombudsmanky je totiž dôležité preskúmať tie oblasti fungovania orgánov verejnej správy, ktoré majú dopad na najzraniteľnejšiu a najbezbrannejšiu časť občanov.

„Už máme prvé výsledky prieskumov a na ich základe apelujem na všetky orgány verejnej správy, aby moje odporúčania nebrali na ľahkú váhu. Musíme si ctiť a rešpektovať základné ľudské práva a za našimi zisteniami sa spravidla skrýva ich porušenie. Poslanie verejnej ochrankyne práv vnímam tak, že svojim pôsobením má pomáhať orgánom verejnej správy, aby zlepšovali svoju činnosť v prospech ľudí. Chcem veriť tomu, že to je cieľom nás všetkých,“ zdôrazňuje Jana Dubovcová.

Kancelária už na základe prieskumu, ktorý uskutočnila v marci a apríli t.r. v Útvaroch policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove a v Sečovciach, zverejnila Správu o dostupnosti právnej pomoci zaisteným štátnym príslušníkom tretích krajín. V nej skonštatovala, že legislatívne zmeny účinné od 1. januára 2013 podstatne zhoršili prístup cudzincov zaistených na území SR k právnej pomoci.  Po vyhodnotení viacerých prieskumov verejná ochrankyňa práv už v najbližších dňoch zverejní aj Správu o dodržiavaní práv maloletých umiestnených v reedukačných centrách so závažnými zisteniami. Zároveň dokončuje Správu o vykonávaní funkcie kolíznych opatrovníkovSprávu o prístupe rómskych detí k predškolskému a školskému vzdelávaniu.

Slovensko bolo v apríli 2013 hostiteľom tradičného pracovného stretnutia verejných ochrancov práv členských krajín V4. Jeho hlavnou témou boli úlohy a kompetencie verejného ochrancu práv pri presadzovaní dobrej správy vecí verejných. Vo svojom spoločnom záverečnom uznesení však prítomní skonštatovali napríklad aj to, že „...považujú za správne, aby sa parlament oboznamoval s ich správou (o činnosti) bez hlasovania, ktoré môže byť pokušením politicky hodnotiť činnosť verejného ochrancu práv.“

Kancelária verejného ochrancu práv v máji zorganizovala širokú odbornú diskusiu s cieľom zistiť, ako sa po tragickom prípade malej Lucky zmobilizovali kompetentné úrady, a či sa niečo zmenilo vo fungovaní orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Pravidelným priestorom na diskusiu nielen s odborníkmi ale aj s občanmi a možnosťou na otváranie dôležitých otázok z oblasti základných práv, je otvorená „Diskusia s ombudsmankou“. Takmer 20-ka veľmi zaujímavých hostí z rôznych oblastí už s verejnou ochrankyňou práv hovorila napríklad o témach ako Vymožiteľnosť práva vs. slovenská realita; Práva národnostných menšín a etnických skupín; Vzdelávanie Rómov; Menšiny a správa vecí verejných; Najlepší záujem dieťaťa – mnohí o ňom hovoria, ale kto vie, čo to naozaj znamená; Sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery; Práva detí – ako vážne ich berieme a dodržiavame?.

Kancelária verejného ochrancu práv už viac ako 4 roky prevádzkuje internetovú stránku www.detskyombudsman.sk. Deti na nej nájdu nielen množstvo užitočných informácií o problematike ochrany svojich práv, no zároveň môžu prostredníctvom tejto stránky hľadať riešenia svojich problémov a dostať odpovede na otázky. Za prvý polrok 2013 nám napísalo 378 detí a už tradične sa ich oveľa viac ozýva pred koncom školského roka. Oproti predchádzajúcim mesiacom sa v júni ich počet takmer zdvojnásobuje. Pýtajú sa nielen na veci súvisiace so školou (známky, problémy s nevrátenými učebnicami, koľko písomiek môžu písať v jeden deň...), ale aj klasicky „prázdninové otázky“ o brigádach, požívaní alkoholu či nočných vychádzkach.
Zobraziť všetky