AKTUÁLNE AKTIVITY A ČINNOSŤ VEREJNEJ OCHRANKYNE PRÁV

26.04.2013

Kancelária verejného ochrancu práv sa v súčasnosti aktívne zaoberá viacerými dôležitými témami:

- Verejná ochrankyňa práv skúma problematiku poskytovania právnej pomoci cudzincom umiestneným v Útvaroch policajného zaistenia pre cudzincov. Pracovné skupiny Kancelárie už vykonali prieskum v Útvaroch v Medveďove a Sečovciach.

- Právnici Kancelárie sa tiež zaoberajú dodržiavaním práv maloletých, ktorí sú umiestnení v reedukačných centrách. V mesiacoch marec a apríl odborná skupina zrealizovala prieskumy v zariadeniach v Hlohovci a v Sološnici. V pripravovaných súhrnných správach následne poukážeme na zistené závažné skutočnosti.

- Viaceré podnety, ktorými sa zaoberá Kancelária verejného ochrancu práv, viedli k potrebe riešiť otázku súčinnosti obvodných pozemkových úradov so Slovenským pozemkovým fondom. Podľa zistení verejnej ochrankyne práv je to totiž faktor, ktorý v niektorých prípadoch prispieva k neprimeranej dĺžke rôznych konaní. Ide konkrétne o - reštitučné konania; konania o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a o vysporiadaní vlastnístva k nim; konania o pozemkových úpravách.
Zobraziť všetky