Обществен защитник на правата

Смятате ли, че в противоречие с правния ред или с принципите на демократичната и правната държава, са били нарушени основните права и свободи при деловодството, решаването или бездействието на органа на обществената администрация ?

Ако ДА можете да използвате този формуляр за подаване на предложение до обществения защитник на правата.

 Предупреждение за подателите на предложенията:

  • от предложението трябва да е ясно, за какво се отнася, срещу кой орган на  общественото управление е насочено и към какво се стреми подателят,
  • анонимното предложение общественият защитник на правата не е длъжен да решава,
  • в контакта с обществения защитник на правата можете да използвате своя майчин език,
  • за по-бързо проучване на Вашето предложение Ви молим да представите копия на всички документи, които удостоверяват Вашите твърдения,
  • за уреждане на Вашето предложение във връзка с обществения защитник на правата можете да упълномощите друго лице
  • общественият защитник на правата действа и в регионите на Словакия, по-подробна информация можете да получите на тел. номер 02/4828 7401, 02/4363 4906


Ние се стремим да решим Вашето предложение в най-кратко време, съответно с поредния му номер, както го получихме.

За обществения защитник на правата при проучване на предложението не се отнасят никакви срокове!

Кой е обществен защитник на правата ?
("Сфера на действие на обществения защитник на правата", "Правомощия на обществения защитник на правата", "Кой и как може да подаде предложение?", "Основни права и свободи определени във втората глава на Конституцията на Република Словакия", "Най-чести въпроси и отговори")PDF

MS Word

Искате ли да подадете предложение ?

I. Данни за подателя на предложението

A. Физическо лице

Име
Фамилия
Адрес
Телефон/факс
Email

 

B. Юридическо лице (статутен представител, юридически представител)

Име на компанията
Адрес  
Адрес (седалище)
Телефон/факс
Email
Представител

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: личните данни не е задължително да са включени в съдържанието на предложението, но предложението, в което подателят не посочи своето име, фамилия и адрес (юридическо лице търговското си име и седалището) е анонимно предложение, което общественият защитник на правата не е длъжен да решава.

II. Относно какво и срещу кого е насочено предложението

Предложението е насочено срещу:
на Министерството
на друг централен орган на държавната администрация
на градското управление/кметството
на висшата териториална единица
на областното управление
на районното управление
на Института за социално осигуряване
на Здравната застрахователна каса
на Бюрото по труда, соц.-те грижи и семейството
на Кадастъра на недвижимите имоти
на Органи на управлението и администрация на съдилищата
на друг орган на обществената администрация
което е в противоречие с правния ред или с принципите на демократичната и правната държава.

Vec


III. Кратко съдържание на предложението (към какво се стремите):IV. Приложения

(посочете документите, които прилагате към предложението.
V. Съгласие с обработка на личните данни:

С настоящето давам на Канцеларията на обществения защитник на правата, съгласно Закон № 428/2002г. за охрана на личните данни, своето изрично съгласие с обработка на личните данни, включително личните данни отделната категория, в размер на всички лични данни, посочени в предложението и в представените приложения.

Съгласието с обработката на моите лични данни е валидно по време на проучването на предложението и последвалото съхранение в архива съгласно регистрационния ред на Канцеларията на обшествения защитник на правата.

С евентуално публикуване на моя случай в медиите:

се съгласявам
не се съгласявам