22.04.2013

Odporúčania verejnej ochrankyne práv adresované poslancom NR SR.

Na základe svojich zistení verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová v Správe o činnosti odporúča Národnej rade Slovenskej republiky, ktorá je podľa článku 72 Ústavy Slovenskej republiky jediný ústavodarný a zákonodarný orgán Slovenskej republiky, aby v priebehu roka 2013:

a) zmenila platnú právnu úpravu nároku na vdovský a vdovecký dôchodok tak, aby bola odstránená nerovnosť, ktorú súčasná právna úprava umožňuje;

b) zákonom upravila vytvorenie štátnej profesionálnej siete pomáhajúcich profesií a ustanovila podmienky pre intenzívne vykonávanie profesionálnej vyhľadávacej, monitorovacej a pomáhajúcej terénnej sociálnej práce pre odbory sociálnoprávnej ochrany, a aby ustanovila kvóty prípadov na jedného zamestnanca SPODaSK a povinnosť prispôsobiť počet zamestnancov oddelení SPODaSK počtu prípadov;

c) prehodnotila právnu úpravu pozbavenia spôsobilosti na práva a právne úkony, vrátane procesnoprávnej úpravy;

d) riešila právnu úpravu postavenia zamestnancov, ktorým zamestnávateľ nevyplácal mzdu, zrušil, opustil, uzavrel, vypratal prevádzku a nevydal im doklady o skončení pracovnoprávneho vzťahu;

e) zákonom ustanovila príslušnému orgánu verejnej správy povinnosť podať návrh na začatie konkurzného konania voči dlžníkovi štátu od určitej výšky jeho dlhu a určila sankciu za nesplnenie tejto povinnosti;

f) zmenila zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 251/2012 Z. z., pretože jeho súčasné znenie nerieši problematiku zriadenia vecného bremena na cudzom pozemku vo verejnom záujme s ohľadom na vlastnícke právo tak, aby obmedzenie vlastníckeho práva a zásah do vlastníckeho práva, ktorý zriadenie vecného bremena na cudzom pozemku vo verejnom záujme vždy spôsobuje, nepresahovalo nevyhnutnú mieru;

g) v súlade so svojou pôsobnosťou uvedenou v článku 86 písm. g) Ústavy Slovenskej republiky, pri schvaľovaní štátneho rozpočtu na rok 2014 v kapitole Všeobecná pokladničná správa, vytvorila podmienky pre vykonávanie úplnej pôsobnosti verejného ochrancu práv. Žiadam o pridelenie primeraných prostriedkov na činnosť Kancelárie verejného ochrancu práv, ktorá bola podľa zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv zriadená na plnenie úloh spojených s odborným, organizačným a technickým zabezpečením činnosti verejného ochrancu práv.
Zobraziť všetky