🟠 NIKDY TO NIE JE JEJ VINA 🟠

25.11.2021

Medzinárodným dňom za odstránenie násilia páchaného na ženách sa dnes začína kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu na ženách. I ja, spoločne s mojimi  kolegami a kolegyňami z Kancelárie verejného ochrancu práv, sa k iniciatíve pripájam a podporujem nulovú toleranciu násilia na ženách.

Násilie na ženách predstavuje najčastejšiu formu porušovania ľudských práv žien. Ide o rodovo podmienené násilie, čo znamená, že ženy sa stávajú obeťami násilia následkom nerovných mocenských vzťahov založených na rozdieloch medzi ženami a mužmi v spoločenskom postavení. Takýto typ násilia je hlboko zakorenený v sociálnej štruktúre, v rámci ktorej majú ženy často podriadenú pozíciu.

Najčastejšou podobou násilia páchaného na ženách je týranie ich vlastnými partnermi. Štúdie ukazujú, že viac než štvrtina žien uvádza, že im ich partner telesne ubližoval (https://bit.ly/3DZzAq9). V mnohých prípadoch ide ruka v ruke s telesným násilím i sexuálne násilie. Problémom sú aj ďalšie formy násilia, či už ide o emocionálne, psychické, ekonomické násilie a podobne.

Objavujú sa tiež mýty a predsudky, ktoré v mnohých prípadoch vedú k tomu, že ženy hľadajú vinu v sebe. 

V súvislosti s pomocou ženám si vážim pôsobenie mimovládnych, ale i tých verejných inštitúcií, ktoré sa snažia dotknutým ženám podať pomocnú ruku. Prax však potvrdzuje, že skryté násilie najmä v rodinách vysoko prevyšuje nahlásené prípady.

Aby sme ako spoločnosť dokázali eliminovať násilie na ženách, musíme vytvoriť prostredie, v ktorom sa ženy nebudú báť ohlasovať svoju skúsenosť s násilím a zároveň budú mať vytvorené podmienky na opustenie násilného vzťahu. Musia cítiť, že ich svedectvu veríme a nespochybňujeme ho. V tomto smere by sme sa mali vyhnúť tzv. sekundárnej viktimizácii, kedy sa žena stáva opakovanou obeťou v dôsledku necitlivého konania.

Prevencia rodovo podmieneného násilia by mala byť súčasne zameraná aj na dosiahnutie rodovej rovnosti.

Nebuďme ľahostajní, nezľahčujme a netolerujme žiadnu formu násilia. Často i naoko nevinný vtip o násilí ho do istej miery legitimizuje. Zároveň sa musíme vyhnúť prenášaniu zodpovednosti na ženy. Vždy je za násilie zodpovedný ten, kto ho pácha.#orangetheworld #nikdytoniejejejvina #zastavmenasilie #ochranaprav #ochrankynaprav #kvop
Zobraziť všetky