24.03.2014

VEREJNÁ OCHRANKYŇA PRÁV SA PRE STREĽBU
DO AUTA S MLADÝMI ĽUĎMI NA DIAĽNICI D2 
OBRÁTILA NA PROKURATÚRU AJ MINISTERSTVO VNÚTRA

Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová ukončila skúmanie podnetu, ktorý súvisí s policajným zákrokom z 24. júna 2013 na diaľnici D2 v smere z Bratislavy do Brna. Časť podnetu, ktorá sa týka postupu príslušníkov PZ, postúpila Okresnej prokuratúre v Skalici. V súvislosti s druhou časťou podnetu, v ktorej podávatelia namietali postup Sekcie kontroly a inšpekčnej služby, sa verejná ochrankyňa práv obrátila na Ministerstvo vnútra s výzvou na prijatie opatrení.

V prvom prípade podávatelia namietali, že došlo k zásahu do ich základných práv a slobôd, konkrétne do práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti a k porušeniu zákazu mučenia a podrobenia krutému, neľudskému, či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu.

Verejná ochrankyňa práv dospela k záveru, že doteraz vykonané prešetrovanie postupu príslušníkov PZ Sekciou kontroly a inšpekčnej služby nebolo dostatočné na odstránenie množstva zásadných rozporov medzi verziou podávateľov a verziou príslušníkov PZ o priebehu dotknutého policajného zákroku. Verejná ochrankyňa práv je presvedčená, že tieto rozpory je potrebné odstrániť vykonaním ďalšieho dokazovania prostriedkami Trestného poriadku, a práve preto túto časť podnetu postúpila Okresnej prokuratúre v Skalici.

V druhej časti podnetu podávatelia namietali postup Sekcie kontroly a inšpekčnej služby, ktorá ich právnemu zástupcovi neumožnila oboznámiť sa so spisom, ktorý sa týkal vybavovania sťažnosti na postup príslušníkov PZ a zároveň odmietla poskytnúť fotokópiu stanoviska Odboru výcviku Prezídia PZ.

V tejto časti verejná ochrankyňa práv dospela k záveru, že Ministerstvo vnútra SR (Sekcia kontroly a inšpekčnej služby a Prezídium Policajného zboru) porušilo právo podávateľov na informácie prostredníctvom právneho zástupcu, ktoré je zaručené čl. 26 Ústavy Slovenskej republiky. Zároveň navrhla prijať potrebné opatrenia, umožniť nahliadnutie do spisu a poskytnúť fotokópiu predmetného stanoviska. 

Vzhľadom na závažnosť zistení, ako aj podávateľmi namietaných skutočností, verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová o svojom postupe oficiálne informovala aj generálneho prokurátora.
Zobraziť všetky