Zmena priezviska dieťaťa

03.12.2007

"Dobrý deň Chcem sa opýtať či má bývalá manželka právo na zmenu priezviska našej spoločnej dcéry aj bez môjho súhlasu /súhlasu otca/ ak sa znova vydala a žije aj so svojim druhým manželom a našou dcérou z prvého manželstva v Austrálii? Na moju otázku ako je možné, že dcéra má zmenené priezvisko my ona odpovedala že podľa austrálských zákonov dieťa o ktoré sa otec nestará, finančne neprispieva a nie je v kontakte viac ako 3 až 5 rokov má nárok na zmenu priezviska aj bez súhlasu biologického otca. Mám pocit že boli porušené práva moje aj práva mojej dcéry aj dohody charty o právach dieťaťa. Na koho by som sa mal obrátiť na zjednanie nápravy a uplatnenia práva? Dcéra aj bývala manželka majú aj slovenské občianstvo. Za skorú reakciu a odpoveď vopred ďakujem."


KANCELÁRIA VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV:   

K problematike zmeny priezviska si Vám dovoľujem uviesť:

Podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky, zákona č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o mene a priezvisku“), každý musí mať priezvisko. Štátny občan Slovenskej republiky po narodení nadobúda spoločné priezvisko rodičov alebo, ak majú priezviská rôzne, nadobúda priezvisko jedného z nich, určené dohodou pri uzavretí manželstva,  prípadne, ak rodičia nie sú spolu zosobášení  a majú rôzne priezviská, nadobúda priezvisko podľa dohody rodičov. Dohodou možno určiť iba priezvisko, ktoré v čase, keď k dohode došlo, má jeden z rodičov.
 
Dieťa, ktoré sa narodí do 300 dní od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva, nadobúda priezvisko, na ktorom sa rozvedení manželia dohodli pri uzavretí manželstva, ak nebolo právoplatne zapreté otcovstvo bývalým manželom matky dieťaťa.
 
Ak nie je otec dieťaťa známy, dieťa nadobúda priezvisko matky, ktoré má matka          v čase jeho narodenia.
 
Do času, kým nie je určené otcovstvo, dieťa nadobúda priezvisko, ktoré má matka v čase jeho narodenia.
 
Ak nie je známy ani jeden z rodičov dieťaťa, určí priezvisko dieťaťa súd na podnet matričného úradu, v ktorého matrike je vykonaný zápis o narodení dieťaťa.
 
Zmenu mena alebo zmenu priezviska možno povoliť, najmä ak ide o meno a priezvisko hanlivé alebo ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa.
 
Ak majú manželia spoločné priezvisko, zmenu spoločného priezviska možno povoliť len na základe spoločnej žiadosti oboch manželov. Zmena priezviska sa vzťahuje aj na ich spoločné maloleté deti, aj keď neboli zahrnuté do žiadosti.
 
Ak majú rodičia maloletého rôzne priezviská, zmena priezviska rodiča, ktorého priezvisko má maloletý, sa vzťahuje na maloletého, ak s tým súhlasí druhý z rodičov.
 
Zmena priezviska sa povolí vždy, ak štátny občan Slovenskej republiky, o ktorého priezvisko ide, je aj štátnym občanom iného štátu a zmenou sa má dosiahnuť priezvisko v tvare, ktorý je v súlade s právnym poriadkom alebo tradíciou tohto iného štátu.

Zmena mena alebo zmena priezviska, na ktorú je potrebné povolenie, sa v matrike vykoná na základe predloženia právoplatného rozhodnutia o zmene mena alebo zmene priezviska.

Povolenie na zmenu priezviska nie je potrebné, ak ide o zmenu priezviska:

a) jedného z manželov, ktorí nemajú spoločné priezvisko, na priezvisko jeho manžela, pričom spoločné priezvisko nadobúdajú aj ich spoločné maloleté deti, aj keď neboli zahrnuté do žiadosti,
b) po rozvode manželstva,
 c) po nadobudnutí plnoletosti spočívajúcu v používaní len jedného z dvoch alebo viac priezvisk,
 d) spočívajúcu v zápise ženského priezviska osoby inej ako slovenskej národnosti bez koncovky slovenského prechyľovania,
 e) spočívajúcu v úprave priezviska v súlade so slovenským pravopisom,
 f) dieťaťa po jeho právoplatnom osvojení,
 g) z dôvodu zmeny pohlavia,
 h) maloletého dieťaťa, ktorého rodičia uzavreli manželstvo po jeho narodení, na priezvisko určené pre ich ostatné deti,
 i) maloletého dieťaťa, ktorého otec nie je známy, na priezvisko určené pre ostatné deti jeho matky a jej manžela.
 
Zmena mena alebo zmena priezviska, na ktorú nie je potrebné povolenie, sa v matrike vykonáva na základe písomného vyhlásenia osoby, o ktorej meno alebo priezvisko ide, alebo jej zákonného zástupcu; pri zmene mena alebo zmene priezviska z dôvodu zmeny pohlavia je potrebné predložiť aj lekársky posudok.
 
Na zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého staršieho ako 15 rokov je potrebný jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom.
 
Zmena mena alebo zmena priezviska maloletého sa nepovolí, ak by bola v rozpore so záujmom maloletého alebo s ustanovením § 4 ods. 2 zákona o mene a priezvisku, alebo ak by bola v rozpore s právnym poriadkom alebo tradíciou iného štátu, ak štátny občan Slovenskej republiky je tiež štátnym občanom iného štátu.
 
Matričný úrad vydá oznamovateľovi potvrdenie o vykonaní zápisu v matrike o zmene mena alebo zmene priezviska.
 
Na povolenie zmeny mena alebo zmeny priezviska je príslušný obvodný úrad podľa trvalého, prípadne posledného trvalého pobytu štátneho občana Slovenskej republiky na území Slovenskej republiky; ak štátny občan Slovenskej republiky takýto pobyt nemal, na povolenie zmeny mena alebo zmeny priezviska je príslušný Obvodný úrad Bratislava.
 
Na zápis zmeny mena alebo zmeny priezviska je príslušný matričný úrad, v ktorého matrike je zapísané meno alebo priezvisko štátneho občana Slovenskej republiky, ktorého sa návrh týka.

Žiadosť o zmenu mena alebo zmenu priezviska musí byť písomná a musí obsahovať:

a) meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia a rodné číslo osoby, ktorej sa žiadosť týka, a dátum a miesto uzavretia manželstva, ak osoba je ženatý muž alebo vydatá žena,
b) miesto trvalého pobytu v Slovenskej republike alebo miesto obvyklého pobytu v cudzine osoby, ktorej sa žiadosť týka,
c) meno alebo priezvisko, ktoré si osoba, ktorej sa žiadosť týka, zvolila,
d) meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia manžela alebo maloletých, ak sa vzťahuje zmena priezviska aj na tieto osoby,
e) údaj o štátnom občianstve osoby, ktorej sa žiadosť týka,
f) odôvodnenie žiadosti.
 
K žiadosti o zmenu mena alebo zmenu priezviska sa priloží osvedčená kópia týchto dokladov:

a) rodný list osoby, ktorej sa žiadosť týka,
b) sobášny list, ak osoba, ktorej sa žiadosť týka, je ženatý muž alebo vydatá žena,
c) právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva, ak osoba, ktorej sa žiadosť týka, je rozvedená,
d) úmrtný list manžela, ak osoba, ktorej sa žiadosť týka, je vdovec alebo vdova,
e) občiansky preukaz osoby, ktorej sa žiadosť týka, ak ho má mať.
 
Žiadosť o zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého podávajú jeho rodičia, ak sú jeho zákonnými zástupcami, ako spoločnú žiadosť. Ak ide o maloletého staršieho ako 15 rokov, musia k žiadosti priložiť jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom.

Ak o zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého žiada iba jeden z jeho rodičov, k žiadosti priloží aj:

a) písomný súhlas druhého rodiča s jeho úradne osvedčeným podpisom alebo právoplatné rozhodnutie súdu nahrádzajúce jeho súhlas, ak súhlas nedal alebo ak sa súhlas nedal získať,
b) úmrtný list druhého rodiča, ak zomrel,
c) právoplatné rozhodnutie súdu o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony druhého rodiča, ak bolo takéto rozhodnutie vydané.
 
Doklady podľa vyššie uvedeného písmena b) a c) sa prikladajú vo forme ich osvedčenej kópie.
 
Ak obaja rodičia dieťaťa zomreli, nie sú známi, boli pozbavení spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu alebo nie sú schopní posúdiť dôsledky zmeny mena alebo zmeny priezviska maloletého, žiadosť o zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého podáva poručník, ktorý bol dieťaťu ustanovený.
 
Ak žiadosť podáva iná osoba ako tá, ktorej sa žiadosť týka, žiadosť musí obsahovať aj meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu žiadateľa a jeho vzťah k osobe, ktorej sa žiadosť týka.

V súvislosti s riešením danej problematiky by bolo vhodné oboznámiť sa s právnou úpravou platnou v súčastnosti v tejto oblasti v Austrálii. Preto zvážte možnosť obrátiť sa na príslušné inštitúcie a to napríklad na Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky, adresa: Hlboká cesta 2, 833 36  Bratislava 37, prípadne na Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Canberre- Austrália, ktorého adresa je: Culgoa Circuit, O, Malley 2606, Canberra Austrália, tel. č.: 00612/62901516, 62902405, 62902405, 62900036, fax: 00061 262 901755, e-mail: embassy@slovakemb-aust.org, web: www.canberra.mfa.sk..


JUDr. Andrea BachováZverejnené aj na www.babetko.sk


        
Zobraziť všetky