Výživné pre syna

30.10.2006

Som rozvedená s troma deťmi. Manžel na ne platí výživné mesačne 10 000 Sk, čo súd odsúhlasil.
Najstarší syn dovŕšil 18 rokov, ide študovať na VŠ a otec mu dáva na účet 3 500 Sk, ktoré si stiahne z výživného. Nemal syn požiadať o výživné?
Marta zo Sniny

Vyživovaciu povinnosť k trom deťom má ich otec určenú rozhodnutím súdu. Podľa ustanovenia § 62 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine, o zmene a doplnení niektorých zákonov, plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, a trvá dovtedy, kým deti nie sú schopné samy sa živiť. Váš syn (18) však dosiahol plnoletosť a tým aj, citujúc ustanovenie § 8 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, "spôsobilosť fyzickej osoby vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti (spôsobilosť na právne úkony)". To znamená, že rozhodnutie otca dávať synovi po dovŕšení plnoletosti výživné na účet nemožno spochybniť. No za predpokladu, že syn nebol pozbavený či obmedzený v spôsobilosti na právne úkony. K výške výživného pre plnoletého syna však treba zdôrazniť: Príslušný súd v rozhodnutí o určenie, resp. zvýšenie výživného na deti presne vyšpecifikoval konkrétnu sumu, ktorá každému z detí prináleží.

Ak teda súd určil na syna, vtedy neplnoletého, výživné vo výške 3 500 Sk, patrí mu, aj keď je plnoletý. Vy ako zákonná zástupkyňa dvoch maloletých detí dostanete preto výživné znížené o túto sumu. Ak by však otec detí neplatil výživné tak, ako mu určil súd, môžete podať návrh na exekúciu.

Plnoletý syn ide študovať na vysokú školu, teda dochádza k podstatnej zmene pomerov.

Môže sa preto s otcom dohodnúť na vyššej sume výživného. Dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno totiž zmeniť, ak sa zmenia pomery. Okrem výživného pre maloleté dieťa je zmena alebo zrušenie výživného možné len na návrh, ktorý si už musí podať na súd plnoletý syn.
"O vyššie výživné musí požiadať plnoletý syn. "

Mgr. Katarína Vinická, právnička Kancelárie verejného ochrancu práv


Zdroj: Život, 30. októbra 2006
Zobraziť všetky