Výhody preukazu ZTP

14.06.2007

"Dobrý deň, som držiteľkou preukazu ZTP a chcela by som vedieť, či je niekde vymedzené, na aké zľavy, výhody mám nárok. Viem o zľavách pri cestovaní, vstupoch na podujatia...ale čo sa týka napríklad pridelenia sanitky, alebo zľavu na pevnú línku neviem nič, hoci som o tejto možnosti už počula. Čo znamená, že patrím do skupiny S? Na ÚPSVaRe neboli moc ústretoví mi zodpovedať moje otázky. Ďakujem."


KANCELÁRIA VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV:

K základným právnym predpisom v tejto oblasti patrí zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, ktorý uvádza, že občanom s ťažkým zdravotným postihnutím môžu byť v závislosti od miery a druhu postihnutia priznané rôzne kompenzácie. Sú to najmä:

a) sociálne služby:

1. prepravná služba - o poskytnutí rozhoduje obec, posudok vydáva úrad práce, soc. vecí a rodiny,
2. opatrovateľská služba,
3. starostlivosť v zariadení sociálnych služieb,
4. organizovanie spoločného stravovania,

b) peňažné príspevky na

1. zaobstaranie pomôcky - možno poskytnúť občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý je odkázaný na pomôcku, ak sa táto pomôcka neposkytuje ani nepožičiava na základe verejného zdravotného poistenia s výnimkou druhého mechanického vozíka alebo druhého elektrického vozíka. Peňažný príspevok možno poskytnúť najviac vo výške 260 000 Sk. Výška peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky určeného na kúpu druhého mechanického vozíka je najviac 16 000 Sk a druhého elektrického vozíka najviac 110 000 Sk,
2. opravu pomôcky,
3. kúpu osobného motorového vozidla - možno poskytnúť občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý je odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom. Poskytuje sa len do konca kalendárneho roka, v ktorom občan dovŕši 65 rokov veku, najviac vo výške 200 000 Sk, pri vozidlách s automatickou prevodovkou 250 000 Sk. Výška tohto príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny osobného motorového vozidla a príjmu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, pričom cena osobného motorového vozidla môže byť najviac 400 000 Sk.
4. prepravu - možno poskytnúť občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý je odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom. Výška peňažného príspevku na prepravu sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od preukázaných nákladov na prepravu a od príjmu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, avšak najviac vo výške
2 750 Sk mesačne,
5. osobnú asistenciu - možno poskytnúť občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý je odkázaný na osobnú asistenciu, najskôr však od 6. roku veku dieťaťa do 65. roku veku občana. Sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie na účely výpočtu výšky peňažného príspevku na osobnú asistenciu je vo výške 55 Sk,
6. úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže - možno poskytnúť občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý je odkázaný na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže s cieľom dosiahnuť ich bezbariérovosť. Výška príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny potrebnej úpravy bytu alebo rodinného domu a príjmu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, pričom cena potrebnej úpravy bytu alebo rodinného domu je najviac 550 000 Sk a cena potrebnej úpravy garáže je najviac 50 000 Sk. Peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu možno poskytnúť najviac vo výške 200 000 Sk a peňažný príspevok na úpravu garáže možno poskytnúť najviac vo výške 50 000 Sk,
7. kompenzáciu zvýšených výdavkov – občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý je odkázaný na kompenzáciu zvýšených výdavkov, možno poskytnúť peňažný príspevok na zvýšené výdavky:
-na diétne stravovanie – od 300 do 1000 Sk podľa skupiny chorôb a porúch,
-súvisiace s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia – 500 Sk,
-súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla – 900 Sk, poskytuje sa občanovi, ktorý je odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom,
-súvisiace so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom – 1200 Sk.
Právna úprava podmienok pre získanie týchto kompenzácií je však oveľa širšia. O tom či spĺňate všetky podmienky na ich priznanie sa informujte na príslušnom úrade práce, soc. vecí a rodiny. Upozorňujem však, že na ne nemáte nárok automaticky, úrad vám ich môže a nemusí poskytnúť.

c) peňažný príspevok za opatrovanie – možno poskytnúť osobe, ktorá opatruje občana s ťažkým zdravotným postihnutím staršieho ako 6 rokov, odkázaného na celodenné, osobné a riadne opatrovanie, vo výške 6000 Sk mesačne pri opatrovaní jedného občana a 8000 Sk pri opatrovaní dvoch a viacerých občanov s ťažkým zdravotným postihnutím.

Podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môžu získať príspevok občania so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti.

Podľa zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je oslobodený od úhrady za dopravu, ktorá sa poskytuje v súvislosti zo zdravotnou starostlivosťou plne alebo čiastočne hradenou z verejného zdravotného poistenia poistenec s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý je odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom.

Poistenec, ktorý je držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, a ktorý pri výdaji zdravotníckej pomôcky preukáže, že má príslušným orgánom priznaný peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov, je oslobodený od úhrady za štatistické spracúvanie lekárskeho poukazu súvisiace s vydaním zdravotníckych pomôcok predpísaných na jednom lekárskom poukaze.

Úľavy a oslobodenia pre zdravotne ťažko postihnutých občanov sú čiastkovo upravené v rôznych právnych predpisoch. Napríklad v zákone o koncesionárskych poplatkoch, správnych poplatkoch či v zákone o pozemných komunikáciách. Úľavy na miestnych daniach a poplatkoch stanovujú mestá, obce, príp. mestské časti individuálne vo všeobecne záväzných nariadeniach.

Takisto v prípade služieb poskytovaných súkromnými spoločnosťami, môžu mať zdravotne postihnutí občania nárok na rôzne úľavy. Záleží však iba na tej ktorej firme či a za akých podmienok ich svojim klientom poskytne. To sa vzťahuje aj na vašu otázku o zľavách ne pevnú linku. Podľa mojich informácií určitú zľavu môžu získať držitelia preukazu ZŤP-S, ktorý sa vydáva osobám odkázaným na sprievodcu, konkrétnejšie podmienky poskytnutia takejto zľavy si musíte zistiť priamo u poskytovateľa príslušnej služby.

Mgr. Petra FűkőováZdroj: Zverejnené na www.babetko.sk
Zobraziť všetky