Vrátenie peňazí

16.01.2008

"Ako mám postupovať,keď chcem ,aby mi vrátili peniaze, ktoré som dala ako zálohu na dom 300 000,-Sk, keď sa stratili papiere čiže dohoda o kúpe a ten dom predali druhíkrát. Mám len papier z políce , že mi je ochotná peniaze vrátiť ale bohužial už 8-rokov nič. Za odpoveď vopred ďakujem."

V súvislosti s obsahom Vášho listu si Vám dovoľujem dať do pozornosti inštitút bezdôvodného obohatenia. Bezdôvodným obohatením je majetkový prospech, získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu alebo plnením  z právneho dôvodu, ktorý odpadol,  ako aj majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov. Bezdôvodne sa obohatil aj ten, za koho sa plnilo, čo podľa práva mal plniť sám.

Kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, musí obohatenie vydať. Predmet bezdôvodného obohatenia sa musí vydať tomu, na úkor koho sa získal. Ak toho, na úkor koho sa získal, nemožno zistiť, musí sa vydať štátu. Musí sa vydať všetko, čo sa nadobudlo bezdôvodným obohatením. Ak to nie je dobre možné, najmä preto, že obohatenie spočívalo vo výkonoch, musí sa poskytnúť peňažná náhrada. S predmetom bezdôvodného obohatenia sa musia vydať aj úžitky z neho, pokiaľ ten, kto obohatenie získal, nekonal dobromyseľne.

Ak je predmet bezdôvodného obohatenia povinný vydať ten, kto nebol dobromyseľný, môže súd rozhodnúť, že možno právo uspokojiť aj z vecí, ktoré z bezdôvodného obohatenia nadobudol a to aj vtedy, ak inak podľa ustanovení Občianskeho súdneho poriadku výkonu rozhodnutia nepodliehajú. Kým nie je právo na vydanie predmetu bezdôvodného obohatenia uspokojené, nesmie dlžník s takými vecami uvedenými v rozhodnutí nakladať.
V prípade, že došlo k bezdôvodnému obohateniu, je možné podať návrh na začatie konania na príslušný súd.

Dovoľujem si Vás však upozorniť na skutočnosť, že právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia sa premlčí za dva roky odo dňa,  keď sa oprávnený dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil. Najneskôr sa právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia premlčí za tri roky a ak ide o úmyselné bezdôvodné obohatenie, za desať rokov odo dňa, keď k nemu došlo.

Ak právo dlžník písomne uznal, čo do dôvodu i výšky, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď k uznaniu došlo; ak bola však v uznaní uvedená lehota na plnenie, plynie premlčacia doba od uplynutia tejto lehoty.
 

JUDr. Eva Arnoldová, právnička Kancelárie verejného ochrancu práv


Zverejnené aj na www.asvet.sk
Zobraziť všetky