Vybavovanie žiadostí o poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v Kancelárii verejného ochrancu práv

V roku 2000 prijala Slovenská republika zákon, ktorým sa uplatňuje ústavné právo na informácie, upravené v článku 26 Ústavy Slovenskej republiky. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o slobode informácií“) prijatý pod číslom 211/2000 Z. z. nadobudol účinnosť dňom 1. januára 2001.  Ustanovenia uvedeného zákona ukladajú povinnosť sprístupňovať informácie nielen štátnym orgánom, obciam, právnickým a fyzickým osobám, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy v rozsahu ich rozhodovacej činnosti, ale aj právnickým osobám zriadeným zákonom a právnickým osobám zriadeným štátnym orgánom alebo obcou podľa osobitného zákona, či nimi založeným právnickým osobám. Otvorenosť okruhu povinných osôb podčiarkuje aj znenie § 2 ods. 4 ktorý uvádza, že osobitný zákon môže uložiť povinnosť sprístupňovať informácie aj inej právnickej alebo fyzickej osobe.

Ďalej zákon o slobode informácií vo svojich ustanoveniach vymedzuje, ktoré informácie majú uvedené povinné osoby povinnosť zverejňovať. V súlade s uvedeným sú to pre Kanceláriu verejného ochrancu práv nasledovné informácie:

  1. spôsob zriadenia  kancelárie, jej  právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry, b) miesto,  čas   a  spôsob,  akým   možno  získavať  informácie; informácie  o tom,  kde  možno  podať žiadosť,  návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie,
  2. miesto,   lehota  a  spôsob  podania   opravného  prostriedku a možnosti  súdneho  preskúmania  rozhodnutia  povinnej  osoby vrátane  výslovného  uvedenia  požiadaviek,  ktoré  musia  byť splnené,
  3. postup,  ktorý musí  povinná osoba  dodržiavať pri  vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať,
  4. prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa  ktorých  povinná  osoba  koná  a  rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti  fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe,
  5. sadzobník správnych  poplatkov, ktoré povinná  osoba vyberá za  správne  úkony,  a   sadzobník  úhrad  za  sprístupňovanie informácií.


Okrem uvedených informácií, ktoré má Kancelária verejného ochrancu práv povinnosť zverejniť spôsobom umožňujúcim hromadný prístup, ako aj na verejne prístupnom mieste v jej sídle, môže sa ktokoľvek obrátiť na kanceláriu so žiadosťou o sprístupnenie inej informácie a to bez preukázania právneho alebo iného dôvodu a kancelária je mu ju povinná sprístupniť za predpokladu, že ju má k dispozícii a nejde o prípady, kedy zákon o slobode informácií výslovne ukladá  povinnej osobe obmedziť prístup k informáciám (napr. v prípade utajovaných skutočností, ochrany obchodného tajomstva, informácií, dotýkajúcich sa osobnosti a súkromia fyzickej osoby).

Žiadosť o poskytnutie informácie môžete využiť v prípade, ak požadujete sprístupniť informáciu, týkajúcu sa činnosti verejného ochrancu práv alebo Kancelárie verejného ochrancu práv alebo inú informáciu, o ktorej si myslíte, že ňou Kancelária verejného ochrancu práv disponuje. 

UPOZORNENIE:

Formulár na poskytnutie žiadosti o informácie neslúži na poskytovanie právnych usmernení!

Žiadosti, ktorých obsahom je poskytnutie odborného stanoviska alebo výkladu právneho predpisu k problému konkrétnej fyzickej osoby alebo právnickej osoby a ktoré majú charakter právnej rady Kancelária verejného ochrancu práv podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám nevybavuje.


Pri podaní žiadosti, spĺňajúcej charakter žiadosti o poskytnutie informácie podľa zákona o slobode informácií Vám môže pomôcť Formulár žiadosti o poskytnutie informácie, ktorý pripravila Kancelária verejného ochrancu práv. 

Ak sa domnievate,  že v rozpore s právnym poriadkom boli porušené základné práva a slobody pri konaní, rozhodovaní alebo nečinnosti orgánu verejnej správy, môžete sa obrátiť na verejného ochrancu práv s podnetom. Verejný ochranca práv nevybavuje podania podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pri podaní podnetu Vám môže pomôcť „Formulár na podanie podnetu verejnému ochrancovi práv“, ktorý pripravila Kancelária verejného ochrancu práv. Pred podaním podnetu Vám odporúčame preštudovať si informačný materiál „Pôsobnosť verejného ochrancu práv“.