VÝKON  PRÁCE  VO  VEREJNOM  ZÁUJME

 

Obsadzovaná funkcia:  Referent pre mediálnu politiku a komunikačnú stratégiu

 

Názov a sídlo zamestnávateľa: Kancelária verejného ochrancu práv

                                                  Grösslingová 35, 811 09 Bratislava

 

Organizačný útvar:  Odbor vzťahov, riadenia a správy Kancelárie verejného ochrancu práv

 

Hlavné úlohy:

Tvorivé spracovanie, posudzovanie a koordinovanie návrhov masmediálnej politiky z celospoločenského hľadiska s prihliadnutím na zahranično-politickú orientáciu, aktívne tlmočenie činnosti verejného ochrancu práv smerom k verejnosti, najmä:

a) príprava stratégie a plánov komunikácie verejného ochrancu práv z  hľadiska celoročného a mesačných aktualizácií, vrátane zabezpečenia ich plnenia, odborná pomoc pri komunikácii s verejnosťou, spracovávanie podkladov, správ a analýz,

b)  sledovanie činnosti verejného ochrancu práv a diania v Kancelárii verejného ochrancu práv, spracovávanie podkladov, správ a informácií o týchto skutočnostiach a ich pravidelné sprostredkovávanie ako aj širokej verejnosti,

c)     samostatná a iniciatívna príprava  podkladov   pre prezentáciu činnosti verejného ochrancu práv a  Kancelárie verejného ochrancu práv v médiách k problematike   ochrany      základných    práv    a slobôd, prípadne podľa pokynov verejného ochrancu práv a vedúceho Kancelárie verejného ochrancu práv, ich priebežná pravidelná ponuka médiám,

d)     samostatné a iniciatívne predkladanie návrhov tém prezentácie činnosti verejného ochrancu práv a Kancelárie verejného ochrancu práv z hľadiska spoločenskej atraktívnosti, metodické usmerňovanie komunikácie s médiami a analýza mediálnych vystúpení verejnej ochrankyne práv a zástupcov Kancelárie verejného ochrancu práv,

e)  príprava, realizácia a aktualizácia informácií o činnosti verejného ochrancu práv a Kancelárie verejného ochrancu práv určených pre verejnosť v tlačenej ako aj elektronickej forme,

f)     spravovanie internetových stránok verejného ochrancu práv a Kancelárie verejného ochrancu práv po obsahovej stránke,

g)     sledovanie celospoločenského diania a činnosti médií, zabezpečovanie pravidelnej účasti verej-
ného ochrancu práv a zástupcov Kancelárie verejného ochrancu práv v médiách, osobitne so zameraním na činnosť verejného ochrancu práv, Kancelárie verejného ochrancu práv a problematiku ochrany práv a slobôd,

h)  vyhodnocovanie  a  príprava  reakcií na  mediálne  výstupy vo vzťahu  k činnosti verejného ochrancu práv, Kancelárie verejného ochrancu práv a ochrany  základných práv a slobôd,

i)  vybavovanie korešpondencie verejného ochrancu práv a Kancelárie verejného ochrancu práv vo vzťahu k médiám a verejnosti podľa pokynov alebo všeobecných postupov,

j)  zabezpečovanie podkladov a plnenie ďalších úloh podľa pokynov verejného ochrancu práv, vedúceho Kancelárie a vedúceho odboru.

 

Počet obsadzovaných miest: 1 miesto pri výkone práce vo verejnom záujme                            

 

Predpoklady na výkon práce vo verejnom záujme:

       -   kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,

       -   ďalšie požadované schopnosti a zručnosti:         

                 ● znalosť práce s PC (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft       

                    PowerPoint, Microsoft Outlook),

                 ● vynikajúca znalosť slovenského jazyka slovom aj písmom,

                 ● znalosť cudzieho jazyka vítaná,

                 ● prax v tvorivom písaní,

                 ● komunikačné zručnosti,

                 ● prax v PR alebo médiách výhodou,

                 ● skúsenosti s prácou so sociálnymi médiami,

                 ● samostatnosť, iniciatíva, zodpovednosť,

                 ● flexibilita, precíznosť, schopnosť pracovať pod tlakom, 

                 ● aktívny prístup a orientácia na mediálnom trhu,

                 ● orientácia v oblasti ochrany práv a slobôd výhodou.

 

Druh pracovného pomeru: plný úväzok.

 

Platové podmienky: podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov.

 

Termín nástupu: február 2018.

 

Zoznam požadovanej dokumentácie: žiadosť, profesijný životopis, motivačný list, kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, čestné prehlásenie o: spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, o zdravotnej spôsobilosti a o bezúhonnosti (na jednom hárku).

 

Žiadosti spolu s požadovanou dokumentáciou  zasielajte v termíne do 17. januára 2018 na adresu: Kancelária verejného ochrancu práv, Grösslingová 35, P. O. Box 1, 820 04 Bratislava 24 alebo elektronicky na: sekretariat@vop.gov.sk s označením "ŽOZ - médiá 01/2018".

 

Po vyhodnotení doručených životopisov budú s vybranými uchádzačmi realizované osobné pohovory.

 

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 31. január 2018.