Organizačný poriadok Kancelárie verejného ochrancu práv

 
čl.1
Úvodné ustanovenia
                        
     1 / Podľa § 27 ods. 6 zákona č. 564 / 2001 Z. z.: „ Podrobnosti o organizácii a úlohách kancelárie upraví organizačný poriadok, ktorý vydá verejný ochranca práv.“ a podľa § 27 a ods. 1 zákona
č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv: „Úlohy kancelárie plnia štátni zamestnanci a zamestnanci. Počet zamestnancov schvaľuje verejný ochranca práv.“
     2 / Verejná ochrankyňa práv rozhodnutím zo dňa 10. mája 2012 z r u š u j e dňom 31. mája 2012 v celom  rozsahu   Organizačný poriadok Kancelárie verejného ochrancu práv č. 1 / 2009 / VOP zo dňa 18. decembra 2009 v znení dodatkov D /1/2010 VOP k 1/2009/ VOP zo dňa 30. marca 2010, dodatku D/2/2010 VOP k  1/2009/VOP zo dňa 17. augusta 2010 a D/3/2010 VOP k 1/2009/ VOP zo dňa 18.novembra 2010 a dodatku, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. januára 2012 vrátane tých interných právnych aktov, ktoré boli na jeho základe prijaté.
 3 / Vydávam dnešným dňom s účinnosťou od 1. júna 2012 Organizačný poriadok Kancelárie verejného ochrancu práv /ďalej iba organizačný poriadok Kancelárie/, ktorým určujem podrobnosti o organizácii a úlohách Kancelárie verejného ochrancu práv /ďalej iba Kancelárie/, jej organizačné členenie a záväznú schému  organizačnej   štruktúry Kancelárie, náplň činnosti útvarov, ich vzájomné vzťahy, organizáciu práce a počet ich zamestnancov. Neoddeliteľnú súčasť tohto organizačného poriadku Kancelárie tvoria jeho prílohy,  rozhodnutie verejnej ochrankyne práv z 10. mája 2012 je jeho Prílohou č. 1. 
 4 / Schvaľujem počet zamestnancov Kancelárie verejného ochrancu práv v počte, ktorý je uvedený v organizačnom poriadku Kancelárie a v schéme organizačnej štruktúry uvedenej v Prílohe č. 2 .
      Schválený počet zamestnancov predstavuje potrebnú pracovnú kapacitu, s ktorou môže Kancelária verejného ochrancu práv ako jediný ústavný orgán Slovenskej republiky plniaci úlohu ochrany základných práv a slobôd zabezpečovať plnenie úloh jej zverených, či jej prináležiacich a daných ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a dohovormi, ku ktorým pristúpila Slovenská republika v oblasti ochrany základných ľudských práv a slobôd. Organizačným poriadkom určujem rozdelenie pracovnej kapacity schváleného počtu zamestnancov na plnenie úloh Kancelárie verejného ochrancu práv do jednotlivých útvarov Kancelárie.
      V organizačnom poriadku určujem aj, ktoré pracovné miesta nie je možné obsadiť
pre nedostatok
pridelených finančných prostriedkov na činnosť Kancelárie verejného ochrancu práv zo štátneho rozpočtu. Pridelený limit mzdových prostriedkov a  limit počtu zamestnancov
pre Kanceláriu verejného ochrancu práv z rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2012 a Ministerstvom financií Slovenskej republiky oznámené východiská rozpočtu pre Kanceláriu verejného ochrancu práv na roky 2013, 2014, 2015 tvoria obsah Prílohy č. 3 , ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto organizačného poriadku.
 
 Čl. 2  
  Základné ustanovenia
1 / Právne postavenie Kancelárie verejného ochrancu práv, jej sídlo, status, úlohy, zákonné oprávnenia ako aj právne postavenie jej zamestnancov, ich platové pomery a platový poriadok zamestnancov Kancelárie upravuje zákon č. 564/2001 o verejnom ochrancovi práv. 
2 / Organizačný poriadok Kancelárie verejného ochrancu práv je základný vnútorný organizačný predpis, ktorý je záväzný a vzťahuje sa na zamestnancov Kancelárie verejného ochrancu práv a v primeranom rozsahu aj na osoby, ktoré na základe dohody vykonávajú pre Kanceláriu odplatné,    neodplatné práce a činnosti, ktorými plnia úlohy Kancelárie a na osoby vykonávajúce stáž
na pracoviskách Kancelárie.
3 / Organizačný poriadok Kancelárie stanovuje:
a / organizačné členenie Kancelárie, usporiadanie jej útvarov v organizačnej štruktúre, počet zamestnancov jednotlivých útvarov, rámcové náplne činnosti útvarov, ich oprávnenia, vzájomné postavenie a vzťahy
b / oprávnenia jednotlivých zamestnancov,  vzťahy nadriadenosti, podriadenosti, zodpovednosti, ich podiel na odbornom, organizačnom a technickom zabezpečovaní činnosti verejného ochrancu práv, etický rámec činnosti inštitúcie i jej jednotlivcov
Čl. 3 
Organizačné členenie Kancelárie 
      Kancelária sa člení na dve strategické pracoviská, a to na odborné právne pracovisko a na odborné, obslužné a prevádzkové pracovisko. Obidve pracoviská majú v organizačnej štruktúre Kancelárie postavenie odborov. 
     Kancelária sa ďalej člení na  samostatné oddeleniareferáty. Organizačná štruktúra Kancelárie sa nachádza v Prílohe č. 2 tohto organizačného poriadku. 
      Príloha č. 2   obsahuje grafické znázornenie členenia Kancelárie na jednotlivé útvary, znázornenie vzťahov nadriadenosti,  podriadenosti a kooperácie jej zložiek a číselný údaj o pridelenom počte zamestnancov. Príloha č. 2 je záväzná a tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto organizačného poriadku.
                                                                           
Čl.4
Zamestnanci a riadiaci zamestnanci Kancelárie
1 / Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov sú upravené a  riadia sa všeobecne záväznou zákonnou právnou úpravou, ktorou je v prípade zamestnancov v štátnej službe zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a zmene a doplnení niektorých zákonov, v prípade zamestnancov vykonávajúcich prácu
vo verejnom záujme je to zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, zákon
č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení noviel.
2 / Riadiaci zamestnanci Kancelárie sú: Vedúci kancelárie /kancelár/, vedúci odboru a zástupca vedúceho odboru. Vedúci referent je riadiacim zamestnancom v prípade, ak koordinuje a priamo riadi iného zamestnanca. Zamestnanci poverení zastupovaním riadiaceho zamestnanca sú riadiacimi zamestnancami po dobu trvania zastupovania .
 
Čl. 5
Odbory Kancelárie verejného ochrancu práv
I.
Odbor vzťahov, riadenia a správy /OVRAS/
        1 /   Odbor  vzťahov, riadenia a správy Kancelárie verejného ochrancu práv /ďalej iba  OVRAS - riadenie a správa/ zabezpečuje ostatné odborné činnosti Kancelárie a jej chod. 
Na čele odboru je vedúci/a/ odboru, ktorý /á/ za činnosť odboru zodpovedá kancelárovi. Vedúci odboru nemá zástupcu. V prípade  potreby rieši jeho zastupovanie kancelár, ktorý môže jeho dočasným zastupovaním poveriť jedného zamestnanca, alebo poverí podľa jednotlivých činností   viacerých zamestnancov. Rozsah zastupovania vždy určí v písomnom poverení na zastupovanie. Vedúci odboru zodpovedá za realizáciu vonkajšej a  vnútornej politiky Kancelárie, za zabezpečovanie a vytváranie pracovných podmienok pre zamestnancov Kancelárie, za to, že organizáciu a prevádzku Kancelárie vykonáva v súlade so všeobecnými záväznými právnymi normami, aj s internými predpismi Kancelárie.
Činnosti odboru vykonávajú odborní referenti, ktorísú zodpovední vedúcemu odboru. Odbor sa skladá z: Administratívneho oddelenia Kancelárie verejnej ochrankyne práv, ktorú riadi vedúci referent/ka/, odborných špecializovaných referátov pre vonkajšie a vnútorné vzťahy
a protokol, pre mediálnu a komunikačnú politiku Kancelárie, referenta samostatného ekonóma, účtovníka,   oddelenia pre správu majetku a prevádzku Kancelárie,  ktoré zastrešuje zamestnancov vykonávajúcich niektoré ekonomické, prevádzkové, správne činnosti, podporné obslužné činnosti, ktorí za svoju činnosť zodpovedajú vedúcemu referentovi/tke/ oddelenia.
2 / Činnosti odboru sú najmä :
a / posilňovanie odbornosti a autority Kancelárie, starostlivosť o vonkajšie a vnútorné vzťahy Kancelárie, sprístupňovanie výsledkov jej práce verejnosti
b / podpora ľudských zdrojov Kancelárie tým, že systematicky vytvára a zabezpečuje podmienky pre rozvoj ich odbornosti, nadobúdanie a  udržiavanie potrebných zručností     
 c / vytváranie podmienok pre činnosť Kancelárie a zabezpečovanie jej chodu, riadenia a správy, hospodárenie s jej finančnými, materiálovými a ľudskými zdrojmi 
d /  vykonávanie a zabezpečovanie podporných a obslužných činnosti pre prácu odborných pracovísk, a to najmä tým, že zabezpečuje starostlivosť o knižnicu a odborný dokumentačný archív, pripravuje odborné podklady a dokumenty, vyhotovuje v súlade s predpismi interné a externé administratívne výstupy Kancelárie, písomnosti a korešpondenciu Kancelárie, plní povinnosti registrácie záznamov, obehu podaní a podnetov
3 / Rozdelenie ľudských zdrojov pridelených odboru /OVRAS/ :
a / administratívne oddelenie Kancelárie verejnej ochrankyne práv najmä vybavuje korešpondenciu Kancelárie a vyhotovuje písomnosti Kancelárie v súlade s predpismi, plní povinnosti registrácie záznamov, obehu písomností, vytvára a sleduje časový harmonogram verejnej ochrankyne práv, vedúceho kancelárie a vedúcich odborov, organizačne zabezpečuje ich  pracovné stretnutia, zabezpečuje starostlivosť o knižnicu, odborný dokumentačný archív a pripravuje odborné podklady a dokumenty pre verejnú ochrankyňu práv, vedúceho kancelárie a vedúcich odborov, pre činnosť administratívneho oddelenia sú zaradení 4 referenti /-tky/
b / referát pre vonkajšie a vnútorné vzťahy Kancelárie, ktorý najmä pripravuje a zabezpečuje spoluprácu s domácimi, medzinárodnými, nadnárodnými organizáciami, zabezpečuje zber materiálov k príprave vystúpení zástupcov Kancelárie na medzinárodných podujatiach, prekladov podkladov pre príspevky, prezentáciu materiálov, protokolárne zabezpečuje oficiálne návštevy a služobné zahraničné návštevy, pracovné cesty, za svoju činnosť zodpovedá vedúcemu odboru, pre túto činnosť sa obsadzuje 1 zamestnanec /kyňa/.
c / referát pre mediálnu politiku a komunikačnú stratégiu Kancelárie, vykonáva najmä tvorivú činnosť, tvorí a pomáha uplatňovať mediálnu politiku a komunikačnú stratégiu, poskytuje odbornú pomoc pri komunikovaní s verejnosťou a pri príprave prezentácií o činnosti Kancelárie, činnosť vykonáva 1 zamestnanec /kyňa/, ktorý za ňu zodpovedá vedúcemu odboru   
d / samostatný ekonóm zodpovedá vedúcemu Kancelárie najmä za prípravu a vypracovanie ekonomických podkladov a kalkulácií pre tvorbu rozpočtu organizácie a jeho odborné odôvodnenie, zodpovedá za správnosť čerpania pridelených rozpočtových prostriedkov a odsúhlasuje ho svojim podpisom, zodpovedá za dodržiavanie stanovených limitov, na základe ekonomickej analýzy navrhuje a odporúča budúce čerpanie rozpočtových prostriedkov, organizuje a zabezpečuje verejné obstarávanie
e / referát správy majetku a prevádzky Kancelárie zodpovedá za všetky činnosti týkajúce sa správy majetku Kancelárie, jeho nadobúdania a hospodárenia s ním, riadi a zabezpečuje prevádzku Kancelárie a zamestnancov, ktorí ju vykonávajú /vodiči, podateľňa a spisovňa/. Na vykonávanie tejto činnosti sú pridelení 6 -ti zamestnanci, z nich 1 vedúci referent, 1 IT- technik, 2 zamestnanci podateľne/spisovne a 2 vodiči.
II. 
Odbor ochrany základných práv a slobôd /OPAS/
        1 / Odborným právnym pracoviskom Kancelárie je Odbor ochrany základných  práv a slobôd, /ďalej iba OPAS – ochrana práv a slobôd/, ktorý sa skladá zo špecializovaných právnych referátov. Na čele odboru je vedúci /a/ odboru a jeho zástupca, zástupkyňa. Vedúci odboru zodpovedá za  činnosť odboru a za citlivé uplatňovanie práva a za používanie etických postupov a etických spôsobov pri šetrení a riešení jednotlivých prípadov, aj pri ich prezentácii a komunikácii o nich. Spolupracuje s vedúcim kancelárie /ďalej iba kancelár/. Vedúci odboru a kancelár sa vzájomne zastupujú. Vedúci odboru zodpovedá za činnosť odboru kancelárovi, za vecnú stránku činnosti odboru však zodpovedá priamo verejnej ochrankyni práv. Na základe poverenia od verejnej ochrankyne práv ju zastupuje.
       Právni referenti sú zodpovední za obsahovú a právnu stránku predkladaných právnych stanovísk, za obsahovú a právnu stránku riešených prípadov a prijímaných opatrení, ktoré majú viesť k zlepšovaniu činnosti orgánov verejnej správy a niektorých orgánov štátnej moci.
          2 / Činnosť odboru spočíva najmä:
          Odbor plní úlohy stanovené v čl. 151 a Ústavy Slovenskej republiky a pri vybavovaní podnetov postupuje podľa zákona č. 564/2001 Z. z. v znení noviel.
         Odbor sa zaoberá problematikou súladu právnych predpisov, v niektorých prípadoch aj návrhov právnych predpisov, s ústavou, ústavnými zákonmi, dohovormi, ku ktorým Slovenská republika pristúpila a posudzuje ich vo vzťahu k platnému  právnemu poriadku, k princípom demokratického a právneho štátu vždy z hľadiska ochrany základných ľudských práv a slobôd v Slovenskej republike   a z hľadiska ich dopadu na konanie, rozhodovanie alebo nečinnosť orgánov verejnej správy, či niektorých orgánov štátnej moci, v prípade podozrenia o ich nesúlade sa obracia na ústavný súd. Odbor môže vydávať svoje stanoviská, ktoré vhodnými formami popularizuje v záujme zvyšovania právneho vedomia spoločnosti.   
     Odbor reaguje na zistenú prax a postupy orgánov verejnej správy a niektorých orgánov štátnej moci a pomáha im v implementácii prijatých dohovorov do praxe najmä tým, že s nimi spolupracuje, vydáva stanoviská a usmernenia obsahujúce informácie a návody na správne postupy. Odbor spätne vyhodnocuje účinnosť prijatých opatrení a ich dopad na prax orgánov verejnej a štátnej moci a prihliada vo svojej činnosti na výsledky hodnotenia účinnosti opatrení.
     Odbor opierajúc sa najmä o judikatúru ústavného súdu, štrasburského súdu a všeobecných súdov vzťahujúcu sa na oblasť ochrany základných ľudských práv a slobôd zaujíma verejné postoje k významnej problematike a vhodným spôsobom sa podieľa na zvyšovaní právneho vedomia spoločnosti. 
         Odbor sa zúčastňuje domácich, aj medzinárodných odborných aktivít o výklade a vnímaní práva z aspektu ochrany základných ľudských práv a slobôd, na ktorých odovzdáva a preberá skúsenosti so zameraním na zlepšovanie činnosti orgánov verejnej správy a niektorých orgánov štátnej moci a spolupracuje s ostatnými verejnými ochrancami práv /ombudsmanmi/, aj špecializovanými inštitúciami a občianskymi združeniami, ktoré pôsobia v oblasti ochrany základných ľudských práv a slobôd.   
 3 / Rozdelenie ľudských zdrojov pridelených do odboru OPAS : 
a / právna analýza obsahu podania fyzickej, právnickej osoby, ktoré je adresované verejnému /ej ochrancovi/kyni práv, či Kancelárii, vykonávaná z hľadiska vecnej pôsobnosti verejného ochrancu práv a vypracovanie odborného stanoviska s návrhom na prijatie podnetu na ďalšie konanie, na odloženie podania, na začatie konania z vlastnej iniciatívy, na iný postup verejného ochrancu práv vo veci a usmernení v prípade odloženia podania. Na vybavovanie prevažne tohto druhu agendy sú pridelení   4 /štyria/ odborní zamestnanci Kancelárie.
b / šetrenie prijatých podnetov z hľadiska možného porušovania základných ľudských práv a slobôd orgánmi verejnej správy alebo niektorými orgánmi štátnej moci, zisťovanie skutkového stavu a jeho následné právne posúdenie a vypracovanie návrhu rozhodnutia verejného ochrancu práv. Na vybavovanie prevažne tohto druhu agendy je pridelených 10 /desať/odborných zamestnancov Kancelárie.
   c / Spätná analýza vybraných prípadov Kancelárie z hľadiska použitého postupu šetrenia, právneho posúdenia a prijatých opatrení, overovanie účinnosti prijatých opatrení na prax orgánov verejnej správy, či moci, posudzovanie súladu právnych predpisov, spracovávanie návrhov na ústavný súd, legislatívnych návrhov, tvorba metodiky, pomoc pri riešení zložitých prípadov a zvyšovaní odbornosti a profesionality pracoviska, účasť na rozvoji právneho vedomia verejnosti. Na vybavovanie tohto druhu agendy sú pridelení 3 /traja/ zamestnanci Kancelárie. Pre nedostatok pridelených prostriedkov zo štátneho rozpočtu sa obsadia  iba 2 pracovné miesta. 
d / Pomoc pri uplatňovaní dohovorov  v praxi orgánov verejnej správy a niektorých orgánov štátnej moci a vyhodnocovanie stupňa implementácie medzinárodných dohovorov týkajúcich sa ochrany základných práv a slobôd, ktorými je Slovenská republika viazaná. Na vybavovanie tejto agendy je pridelených 8 /osem/ odborných zamestnancov Kancelárie. Z toho traja so zameraním na práva maloletých detí, dvaja so špecializáciou na azylové právo a  traja na ostatné dohovory, najmä z oblasti ochrany kultúrnych, hospodárskych, sociálnych základných práv. Pre nedostatok pridelených prostriedkov zo štátneho rozpočtu sa obsadia  iba 2 pracovné miesta.
e / práca a stála prítomnosť v regiónoch, poskytovanie usmernení občanom o náležitostiach podnetov a pravidelná a systematická účasť na regionálnych aktivitách, na ktorých sa zvyšuje informovanosť občanov, aj inštitúcií o základných ľudských právach a slobodách. Na vybavovanie tejto agendy je pridelených 7 /sedem/ zamestnancov Kancelárie, po jednom pre každý vyšší územný celok /kraj/okrem Bratislavy/, a teda jeden zamestnanec pre košický kraj, jeden pre prešovský kraj, jeden pre banskobystrický kraj, jeden pre žilinský kraj, trenčiansky, jeden pre nitriansky kraj a jeden pre trnavský kraj. Pre nedostatok pridelených prostriedkov zo štátneho rozpočtu sa tieto miesta zatiaľ neobsadzujú.                                                                                    
Čl. 6
Osobný úrad
         Osobný úrad Kancelárie plní a vykonáva v služobnom úrade činnosti osobného úradu, zabezpečuje činnosti súvisiace s riadením a rozvojom ľudských zdrojov. Tieto činnosti vykonáva 1  referent zodpovedný  priamo vedúcemu služobného úradu, ktorým je kancelár.
         Referát personálnej práce vybavuje personálnu agendu a zodpovedá za dodržanie právnych predpisov z pracovnoprávnej oblasti, okrem toho pripravuje a vyhotovuje mzdové podklady a zodpovedá za ich správnosť. Na vybavovanie tejto agendy je pridelený 1 referent /ka/, ktorý /á/ za svoju činnosť zodpovedá kancelárovi.
                                                                              
                                                                               Čl. 7
                                                  Referát kontroly, petícií a sťažností
       Referát  kontroly, petícií a sťažností plní úlohy vnútorného kontrolného orgánu inštitúcie a za svoju činnosť zodpovedá vedúcemu kancelárie. V referáte sa vybavuje agenda vyplývajúcu zo zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Odborný referent v súčinnosti s ostatnými pracoviskami Kancelárie zabezpečuje aj poskytovanie informácií verejnosti v súlade so zákonom a  vo vzťahu ku Kancelárii zodpovedá vedúcemu kancelárie aj za včasné signalizovanie nedostatkov zistených pri vybavovaní žiadostí o poskytnutie informácií a za navrhovanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.  
Čl. 8
             Podpisové právo
1 / Vedúci Kancelárie verejného ochrancu práv je podľa § 27 ods.4 zák. č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení noviel na čele Kancelárie. Z jeho zákonného postavenia vyplýva, že je štatutárny zástupca Kancelárie, je oprávnený podpisovať v mene Kancelárie  všetky písomnosti,  je oprávnený v jej mene uzatvárať všetky právne úkony s výnimkou právnych úkonov o zániku Kancelárie, ktorá je zriadená ako právnická osoba a vznikla zo zákona.  
   2 /    Vedúci Kancelárie podpisuje písomnosti v mene verejnej ochrankyne práv iba na základe jej písomného poverenia a v rozsahu určenom v poverení.
   3 /    Vedúci Kancelárie vydá podpisový poriadok Kancelárie, v ktorom určí rozsah podpisového oprávnenia pre ním riadených zamestnancov.  
                                                                            Čl. 9
                                                         Záverečné ustanovenia
         Neoddeliteľnou súčasťou tohto organizačného poriadku sú prílohy: 1 / Rozhodnutie verejnej ochrankyne práv z 10. mája 2012 o organizačnej zmene, 2 / Organizačná štruktúra Kancelárie – schéma, 3 / Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o limite počtu zamestnancov Kancelárie verejného ochrancu práv a o limite mzdových prostriedkov pridelených Kancelárii verejného ochrancu práv na rok 2012 a výkaz stav  čerpania mzdových prostriedkov k 28 . marcu 2012 a k 30. aprílu 2012, oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o východiskách rozpočtu pre Kanceláriu verejného ochrancu práv na roky 2013, 2014, 2015.
       Tento organizačný poriadok vydávam dňa 11. mája 2012 na základe môjho rozhodnutia o organizačnej zmene zo dňa 10. mája 2012. Tento organizačný poriadok bude účinný dňom
1. júna 2012.
V Bratislave, 11. mája 2012                                                    


                                                                                                        
                                                                                                        JUDr. Jana Dubovcová
                                                                                                       verejná ochrankyňa práv 

Príloha č.1 Organizačného poriadku

Kancelárie verejného ochrancu práv z 10.mája 2012

                 Rozhodnutie verejnej ochrankyne práv z  10. mája 2012 o zrušení doterajšieho organizačného poriadku Kancelárie verejného ochrancu práv, o vydaní nového organizačného poriadku   a o schválení počtu zamestnancov Kancelárie verejného ochrancu práv.
 
 
               Vychádzajúc z toho, že verejný ochranca práv je nezávislý orgán Slovenskej republiky, ktorého ústavné postavenie a pôsobnosť upravuje čl. 151a  Ústavy Slovenskej republiky a podľa              čl. 151a ods. 6 ústavy : „ Podrobnosti o ..... jeho pôsobnosti, o podmienkach výkonu jeho funkcie, .... ustanoví zákon. “ a týmto zákonom je zákon č. 564/2001 Z. z. v znení novely č. 220/2011 Z. z. o verejnom ochrancovi práv, ktorým bola /§ 27/ zriadená Kancelária verejného ochrancu práv /ďalej len „Kancelária“/ a vychádzajúc zo znenia § 27 ods. 6 zákona č. 564/2001 Z. z.: „Podrobnosti o organizácii a úlohách kancelárie upraví organizačný poriadok, ktorý vydá verejný ochranca práv.“  a § 27a ods. 1 zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv: „Úlohy kancelárie plnia štátni zamestnanci a zamestnanci. Počet zamestnancov schvaľuje verejný ochranca práv.“ a vychádzajúc  zo zistenej skutočnosti, že Kancelária verejného ochrancu práv bola už pred mojim príchodom nastavená tak, že vyplácaním priznaných miezd a príplatkov k nim dochádza k prečerpávaniu mzdových prostriedkov pripadajúcich z prideleného ročného limitu na jeden bežný mesiac v roku a v úmysle predísť doterajšej praxi, podľa ktorej sa na konci kalendárneho roka zamestnancom z dôvodu hroziaceho nedodržania ročného limitu pridelených mzdových prostriedkov znižovali mzdy, či príplatky, som prijala opatrenia a rozhodla som o organizačnej zmene: 
                                                                                
a/  ruším dňom 31. mája 2012 v celom rozsahu Organizačný poriadok Kancelárie verejného ochrancu práv č. 1/2009/VOP zo dňa 18. decembra 2009 v znení dodatkov D/1/2010/VOP k 1/2009/VOP             zo dňa 30. marca 2010, dodatku D/2/2010 VOP k  1/2009/VOP zo dňa 17. augusta 2010 a D/3/2010 VOP k 1/2009/VOP zo dňa 18. novembra 2010 a D/4/2011/VOP k 1/2009/VOP zo dňa 21.12.2011, ktorý nadobudol účinnosť dňa  1. januára 2012 a  interné právne akty naň sa viažuce.
 b/ vydávam nový Organizačný poriadok Kancelárie verejného ochrancu práv /ďalej len „organizačný poriadok“ ktorým zavádzam novú organizačnú štruktúru, a ktorý nadobudne účinnosť počnúc dňom 1. júna 2012.
c/ schvaľujem počet zamestnancov Kancelárie stanovený v organizačnom poriadku a uvedený
v Prílohe č. 1 organizačného poriadku účinného dňom 1. júna 2012 a s ohľadom na pridelený limit pracovných miest a mzdových prostriedkov zo štátneho rozpočtu na rok 2012 určujem, ktoré pracovné miesta uvedené v novej organizačnej štruktúre nebudú môcť byť až do navýšenia počtu pracovných miest a mzdových prostriedkov pre Kanceláriu zo štátneho rozpočtu obsadené.
 d/ ruším z dôvodu organizačnej zmeny a z dôvodu zabezpečiť aj priebežné dodržiavanie limitu pridelených mzdových prostriedkov počnúc dňom 1. júna 2012 miesta vedúcich zamestnancov Kancelárie verejného ochrancu práv v štátnej službe a vo výkone práce vo verejnom záujme, a to: generálneho riaditeľa Odboru vecnej pôsobnosti Kancelárie verejného ochrancu práv, v súčasnosti obsadené JUDr. Katarínou Čulíkovou, poverenou zastupovaním generálneho riaditeľa; riaditeľa Oddelenia I Odboru vecnej pôsobnosti Kancelárie verejného ochrancu práv, v súčasnosti obsadené Mgr. Marianom Mesárošom; riaditeľa Oddelenia II Odboru vecnej pôsobnosti Kancelárie verejného ochrancu práv, v súčasnosti obsadené JUDr. Martinou Rosinovou, poverenou zastupovaním riaditeľa oddelenia; riaditeľa Oddelenia III Odboru vecnej pôsobnosti Kancelárie verejného ochrancu práv, v súčasnosti obsadené Ing. JUDr. Jankou Milan Laššákovou, poverenou zastupovaním riaditeľa oddelenia; riaditeľa Odboru ekonomického a vnútornej správy Kancelárie verejného ochrancu práv, v súčasnosti obsadené Ing. Tomášom Elexhauserom; riaditeľa Osobného úradu Kancelárie verejného ochrancu práv, v súčasnosti obsadené JUDr. Alexandrou Stachovou.
e/ ruším z dôvodu organizačnej zmeny dňom 1. júna 2012 poverenie Ing. Tomáša Elexhausera               na zastupovanie vedúceho sekretariátu kancelárie.
              Na splnenie tohto rozhodnutia ukladám vedúcemu kancelárie, aby v súlade s prideleným limitom počtu pracovníkov a mzdových prostriedkov v  termíne do 31. mája 2012:
 a/ obsadil po dohode so zamestnancami miesta štátnych zamestnancov právnikov do Odboru ochrany základných práv a slobôd /OPAS/,
 b/ zabezpečil vyhlásenie verejného výberového konania na neobsadené miesta v štátnej službe v Odbore ochrany základných práv a slobôd /OPAS /, 
 c/ zabezpečil obsadenie pracovného miesta zástupcu vedúceho odboru OPAS prostredníctvom poverenia na zastupovanie,
 d/ zabezpečil vyhlásenie verejného externého výberového konania na miesto v štátnej službe vedúceho odboru OPAS,
e/ obsadil v súlade s interným predpisom o obsadzovaní zamestnaneckých miest pri výkone práce              vo verejnom záujme k 1. júnu 2012 miesto vedúceho sekretariátu Kancelárie,
f/ zrealizoval interné výberové konanie na dve pracovné miesta: vedúci  referent  pre organizačné zabezpečenie správy a prevádzky organizácie a samostatný ekonóm organizácie a v prípade ich neobsadenia do 31. mája 2012 , aby zabezpečil externé výberové konanie,
g / zabezpečil zosúladenie opisov činnosti jednotlivých zamestnaneckých miest v štátnej službe , aj zamestnaneckých miest, na ktorých sa vykonávajú práce vo verejnom záujme tak, aby zodpovedali   organizačnému poriadku účinnému od 1. júna 2012, prerokoval ich s jednotlivými zamestnancami a po dohode s nimi zabezpečil vypracovanie a uzavretie dodatku k existujúcej služobnej zmluve alebo pracovnej zmluve so štátnym zamestnancom alebo zamestnancom,  
h/ zabezpečil premietnutie zmien, ktoré vyplývajú z organizačného poriadku účinného                            od 1. júna 2012 do činnosti pracoviska, jeho organizačnú a technickú pripravenosť na plnú funkčnosť počnúc od 1. júna 2012 podľa nového organizačného poriadku.
 
Bratislava 10. mája 2012     
                                                                                                      
                                         
                    JUDr. Jana Dubovcová
                                                                                                                 verejná ochrankyňa práv
                                                                                  
Príloha č.2a Organizačného poriadku

Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2012
Príloha č.2b Organizačného poriadku
Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2013

Príloha č.3  Organizačného poriadku