Organizačný poriadok Kancelárie verejného ochrancu práv
z 12. januára 2018

 Čl.1
Úvodné ustanovenia

1) Podľa § 27 ods. 6 zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov: „Podrobnosti o organizácii a úlohách kancelárie upraví organizačný poriadok, ktorý vydá verejný ochranca práv.“ Podľa § 27a ods. 1 zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi  práv: „Úlohy kancelárie plnia štátni zamestnanci a zamestnanci. Počet zamestnancov schvaľuje verejný ochranca práv.“

2) V zmysle vyššie uvedeného vydávam s účinnosťou od 15. januára 2018 Organizačný poriadok Kancelárie verejného ochrancu práv (ďalej iba „organizačný poriadok Kancelárie“), ktorým určujem podrobnosti o organizácii a úlohách Kancelárie verejného ochrancu práv (ďalej aj „Kancelária“), jej organizačné členenie a záväznú schému organizačnej štruktúry Kancelárie, náplň činnosti útvarov, ich vzájomné vzťahy, organizáciu práce a počet ich zamestnancov. Neoddeliteľnú súčasť tohto organizačného poriadku Kancelárie tvorí jeho príloha, ktorou je schéma organizačnej štruktúry.

3) Súčasne týmto schvaľujem počet zamestnancov Kancelárie verejného ochrancu práv v počte, ktorý je uvedený v organizačnom poriadku Kancelárie a v schéme organizačnej štruktúry uvedenej v prílohe. Schválený počet zamestnancov predstavuje potrebnú pracovnú kapacitu, s ktorou môže Kancelária verejného ochrancu práv, ústavný orgán Slovenskej republiky plniaci úlohu ochrany základných práv a slobôd, zabezpečovať plnenie úloh jej zverených, či jej prináležiacich a daných ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a dohovormi, ku ktorým pristúpila Slovenská republika v oblasti ochrany základných práv a slobôd alebo ľudských práv a základných slobôd. Organizačným poriadkom určujem rozdelenie pracovnej kapacity schváleného počtu zamestnancov na plnenie úloh Kancelárie verejného ochrancu práv do jednotlivých útvarov Kancelárie. V organizačnom poriadku súčasne určujem, ktoré pracovné miesta nie je možné obsadiť pre nedostatok pridelených finančných prostriedkov na činnosť Kancelárie verejného ochrancu práv zo štátneho rozpočtu.

  

Čl. 2
Základné ustanovenia

1) Právne postavenie Kancelárie verejného ochrancu práv, jej sídlo, status, úlohy, zákonné oprávnenia ako aj právne postavenie jej zamestnancov, ich platové pomery a platový poriadok zamestnancov Kancelárie upravuje zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov. 

2) Organizačný poriadok Kancelárie verejného ochrancu práv je základný vnútorný organizačný predpis, ktorý je záväzný a vzťahuje sa na zamestnancov Kancelárie verejného ochrancu práv a v primeranom rozsahu aj na osoby, ktoré na základe dohody vykonávajú pre Kanceláriu odplatné, neodplatné práce a činnosti, ktorými plnia úlohy Kancelárie a na osoby vykonávajúce stáž na pracoviskách Kancelárie.

3) Organizačný poriadok Kancelárie stanovuje:

a) organizačné členenie Kancelárie, usporiadanie jej útvarov v organizačnej štruktúre, počet zamestnancov jednotlivých útvarov, rámcové náplne činnosti útvarov, ich oprávnenia, vzájomné postavenie a vzťahy,

b) oprávnenia jednotlivých zamestnancov, vzťahy nadriadenosti, podriadenosti, zodpovednosti, ich podiel na odbornom, organizačnom a technickom zabezpečovaní činnosti verejného ochrancu práv, etický rámec činnosti inštitúcie i jej jednotlivcov.


Čl. 3
Organizačné členenie Kancelárie 

1) Kancelária sa člení na dve strategické pracoviská, a to na odborné právne pracovisko a na odborné, obslužné a prevádzkové pracovisko. Obidve pracoviská majú v organizačnej štruktúre Kancelárie postavenie odborov. 

2) Kancelária sa ďalej člení na samostatné oddeleniareferáty. Organizačná štruktúra Kancelárie sa nachádza v prílohe tohto organizačného poriadku.  Obsahuje grafické znázornenie členenia Kancelárie na jednotlivé útvary, znázornenie vzťahov nadriadenosti, podriadenosti a kooperácie jej zložiek a číselný údaj o pridelenom počte zamestnancov. Príloha je záväzná a tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto organizačného poriadku.


Čl. 4
Zamestnanci a vedúci zamestnanci Kancelárie 

1) Pracovnoprávne a štátnozamestnanecké vzťahy zamestnancov sú upravené a riadia sa príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2) Vedúci zamestnanci Kancelárie sú: vedúci kancelárie (kancelár), vedúci odboru a zástupcovia vedúceho odboru, vedúci oddelenia. Vedúci referent je riadiacim zamestnancom v prípade, ak koordinuje a priamo riadi iného zamestnanca. Zamestnanci poverení zastupovaním riadiaceho zamestnanca sú riadiacimi zamestnancami po dobu trvania zastupovania.


Čl. 5
Odbor ochrany základných práv a slobôd (OPAS) 

1) Odborným právnym pracoviskom Kancelárie je odbor ochrany základných práv a slobôd, (ďalej iba „OPAS“), ktorý sa skladá zo špecializovaných právnych referátov.

2) Na čele odboru je vedúci odboru. Vedúci odboru zodpovedá za činnosť odboru a za citlivé uplatňovanie práva a za používanie etických postupov a etických spôsobov pri preskúmavaní a riešení jednotlivých prípadov, aj pri ich prezentácii a komunikácii o nich. Vedúci odboru priamo riadi referát implementácie medzinárodných dohovorov do činnosti orgánov verejnej správy a súladu právnych predpisov. Spolupracuje s vedúcim kancelárie. Vedúci odboru zodpovedá za činnosť odboru kancelárovi, za vecnú stránku činnosti odboru však zodpovedá priamo verejnému ochrancovi práv. Na základe poverenia od verejného ochrancu práv ho zastupuje. Vedúci odboru má dvoch zástupcov, ktorí priamo riadia zverené referáty.

3) Odborní zamestnanci sú zodpovední za obsahovú a právnu stránku predkladaných právnych stanovísk, za obsahovú a právnu stránku riešených prípadov a prijímaných opatrení, ktoré majú viesť k zlepšovaniu činnosti orgánov verejnej správy a niektorých orgánov štátnej moci.

4) Odbor zabezpečuje najmä:

a) Odbor plní úlohy stanovené v čl. 151a Ústavy Slovenskej republiky a  pri vybavovaní podnetov postupuje podľa zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov.

b) Odbor sa zaoberá problematikou súladu právnych predpisov, v niektorých prípadoch aj návrhov právnych predpisov, s ústavou, ústavnými zákonmi, dohovormi, ku ktorým Slovenská republika pristúpila a posudzuje ich vo vzťahu k platnému právnemu poriadku, k princípom demokratického a právneho štátu vždy z hľadiska ochrany základných ľudských práv a slobôd v Slovenskej republike a z hľadiska ich dopadu na konanie, rozhodovanie alebo nečinnosť orgánov verejnej správy, či niektorých orgánov štátnej moci, v prípade podozrenia o ich nesúlade sa obracia na ústavný súd. Odbor môže vydávať svoje stanoviská, ktoré vhodnými formami  popularizuje v záujme zvyšovania právneho vedomia spoločnosti.

c) Odbor reaguje na zistenú prax a postupy orgánov verejnej správy a niektorých orgánov štátnej moci a pomáha im v implementácii prijatých dohovorov do praxe najmä tým, že s nimi spolupracuje, vydáva stanoviská a usmernenia obsahujúce informácie a návody na správne postupy. Odbor spätne vyhodnocuje účinnosť prijatých opatrení a ich dopad na prax orgánov verejnej a štátnej moci a prihliada vo svojej činnosti na výsledky hodnotenia účinnosti opatrení.

d) Odbor opierajúc sa najmä o judikatúru ústavného súdu, ESĽP a SD EÚ a  všeobecných súdov vzťahujúcu sa na oblasť ochrany základných ľudských práv a slobôd zaujíma verejné postoje k významnej problematike a vhodným spôsobom sa podieľa na zvyšovaní právneho vedomia spoločnosti. 

e) Odbor sa zúčastňuje domácich, aj medzinárodných odborných aktivít o výklade a vnímaní práva z aspektu ochrany základných práv a slobôd, na ktorých odovzdáva a preberá skúsenosti so zameraním na zlepšovanie činnosti orgánov verejnej správy a niektorých orgánov štátnej moci a spolupracuje s ostatnými verejnými ochrancami práv /ombudsmanmi/, aj špecializovanými inštitúciami a občianskymi združeniami, ktoré pôsobia v oblasti ochrany základných práv a slobôd.

5) Rozdelenie ľudských zdrojov pridelených do odboru OPAS: 

a) Právna analýza obsahu podania fyzickej, právnickej osoby, ktoré je adresované verejnému ochrancovi práv, či Kancelárii, vykonávaná z hľadiska vecnej pôsobnosti verejného ochrancu práv a vypracovanie odborného stanoviska s návrhom na prijatie podnetu na ďalšie konanie, na odloženie podania, na začatie konania z vlastnej iniciatívy, na iný postup verejného ochrancu práv vo veci  a usmernení v prípade odloženia podania. Na vybavovanie prevažne tohto druhu agendy je pridelených 7 zamestnancov.

b) Preskúmavanie prijatých podnetov z hľadiska možného porušovania základných práv a slobôd orgánmi verejnej správy alebo niektorými orgánmi štátnej moci, zisťovanie skutkového stavu a jeho následné právne posúdenie a vypracovanie návrhu rozhodnutia verejného ochrancu práv. Na vybavenie prevažne tohto druhu agendy sa zriaďujú dva samostatné referáty. Referátu právnej analýzy obsahu podnetu 1 je pridelených 8 zamestnancov, pre nedostatok finančných prostriedkov možno v tejto agende obsadiť 6 miest. Referátu právnej analýzy obsahu podnetu 2 je pridelených 8 zamestnancov, pre nedostatok finančných prostriedkov možno v tejto agende obsadiť 6 miest.

c) Spätná analýza vybraných prípadov Kancelárie z hľadiska použitého postupu preskúmavania, právneho posúdenia, pomoc pri riešení zložitých prípadov a pri zvyšovaní odbornosti a profesionality pracoviska a tvorba metodiky, riešenie zložitých prípadov, sledovanie a overovanie a hodnotenie účinnosti prijatých opatrení v praxi orgánov verejnej správy, či moci a príprava návrhov z toho vyplývajúcich, posudzovanie súladu právnych predpisov, spracovávanie návrhov na Ústavný súd Slovenskej republiky, účasť na zvyšovaní právneho vedomia verejnosti. Na vybavovanie tejto agendy sú pridelení 4 zamestnanci Kancelárie. Pre nedostatok finančných prostriedkov možno v tejto agende obsadiť 3 miesta.

d) Vyhodnocovanie implementácie medzinárodných dohovorov týkajúcich sa základných práv a slobôd osôb, ktorými je Slovenská republika viazaná v činnosti orgánov verejnej správy a verejnej moci, tvorba stanovísk z oblasti verejného a ústavného práva, návrhy na začatie konania o súlad s Ústavou Slovenskej republiky. Na vybavovanie tejto agendy sú pridelení 4 zamestnanci Kancelárie. Pre nedostatok finančných prostriedkov možno v tejto agende obsadiť 3 miesta.

e) Pre zabezpečovanie administratívnych činností OPAS sa odboru prideľuje 1 administratívny zamestnanec, ktorý za svoju činnosť zodpovedá vedúcemu odboru. 


Čl. 6
Odbor vzťahov, riadenia a správy (OVRAS)

1) Odbor vzťahov, riadenia a správy Kancelárie verejného ochrancu práv (ďalej iba „OVRAS“) zabezpečuje ostatné odborné činnosti Kancelárie a jej chod.

2) Na čele odboru je vedúci odboru, ktorý za činnosť odboru zodpovedá kancelárovi. Vedúci odboru nemá zástupcu. V prípade potreby rieši jeho zastupovanie kancelár, ktorý môže jeho poveriť vykonávaním jemu zverených činností jedného zamestnanca, viacerých zamestnancov alebo vykonáva jemu zverené činnosti osobne. Vedúci odboru zodpovedá za realizáciu vonkajšej a  vnútornej politiky Kancelárie, za zabezpečovanie a vytváranie pracovných podmienok pre zamestnancov Kancelárie, za to, že organizáciu a prevádzku Kancelárie vykonáva v súlade so všeobecne záväznými právnymi normami, aj s internými predpismi Kancelárie.

3) Činnosti odboru vykonávajú odborní zamestnanci a administratívni zamestnanci.  Odbor sa skladá z: Administratívneho oddelenia Kancelárie, ktoré riadi vedúci, odborných špecializovaných referátov: pre vonkajšie a vnútorné vzťahy, pre mediálnu politiku a komunikačnú stratégiu Kancelárie, pre zabezpečovanie organizačno-právnych činností, samostatného ekonóma a referátu pre správu majetku a prevádzku Kancelárie, ktorý zastrešuje zamestnancov vykonávajúcich niektoré ekonomické, prevádzkové, správne a podporné obslužné činnosti a ktorí za svoju činnosť zodpovedajú vedúcemu referentovi.

4) Činnosti odboru sú najmä:

a) posilňovanie odbornosti a autority Kancelárie, starostlivosť o vonkajšie a vnútorné vzťahy Kancelárie, sprístupňovanie výsledkov jej  práce verejnosti,

b) podpora ľudských zdrojov Kancelárie tým, že systematicky vytvára a zabezpečuje podmienky pre rozvoj ich odbornosti, nadobúdanie a  udržiavanie potrebných zručností,

c) vytváranie podmienok pre činnosť Kancelárie a zabezpečovanie jej chodu, riadenia a správy, hospodárenie s jej finančnými, materiálovými a ľudskými zdrojmi,  zabezpečovanie zmluvných vzťahov, 

d) vykonávanie a zabezpečovanie podporných a obslužných činnosti pre prácu odborných pracovísk, a to najmä tým, že zabezpečuje starostlivosť o knižnicu a odborný dokumentačný archív, pripravuje odborné podklady a dokumenty, vyhotovuje v súlade s predpismi interné a externé administratívne výstupy  Kancelárie, písomnosti a korešpondenciu Kancelárie, plní povinnosti registrácie záznamov, obehu podaní a podnetov,

5) Rozdelenie ľudských zdrojov pridelených odboru OVRAS:

a) administratívne oddelenie Kancelárie najmä vybavuje korešpondenciu  verejného ochrancu práv a Kancelárie a vyhotovuje písomnosti v súlade s predpismi, plní povinnosti registrácie záznamov, obehu písomností, vytvára a sleduje časový harmonogram verejného ochrancu práv, vedúceho Kancelárie a vedúcich odborov, organizačne zabezpečuje ich pracovné stretnutia, zabezpečuje starostlivosť o knižnicu, odborný dokumentačný archív a pripravuje odborné podklady a dokumenty. Administratívne oddelenie riadi vedúci. Pre činnosť administratívneho oddelenia sú zaradení 5 administratívnych pracovníkov, z toho jeden vedúci. Pre nedostatok pridelených finančných prostriedkov sa obsadzujú 4 miesta.

b) referát pre vonkajšie a vnútorné vzťahy Kancelárie, pripravuje a zabezpečuje najmä  spoluprácu s domácimi, medzinárodnými, nadnárodnými organizáciami, zabezpečuje zber materiálov k príprave vystúpení zástupcov Kancelárie na medzinárodných podujatiach, prekladov podkladov pre príspevky, prezentáciu materiálov, protokolárne zabezpečuje oficiálne návštevy a služobné zahraničné návštevy, pracovné cesty, pre túto činnosť sa obsadzuje 1 zamestnanec, za svoju činnosť zodpovedá vedúcemu odboru,

c) referát pre mediálnu politiku a komunikačnú stratégiu vykonáva najmä tvorivú činnosť, tvorí a pomáha uplatňovať mediálnu politiku a komunikačnú stratégiu, poskytuje odbornú pomoc pri komunikovaní s verejnosťou a pri príprave prezentácií o činnosti verejného ochrancu práv a Kancelárie, činnosť vykonáva 1 zamestnanec, ktorý za ňu zodpovedá vedúcemu odboru,

d) samostatný ekonóm zodpovedá vedúcemu Kancelárie najmä za prípravu a vypracovanie ekonomických podkladov a kalkulácií pre tvorbu rozpočtu organizácie a jeho odborné odôvodnenie, zodpovedá za správnosť čerpania pridelených rozpočtových prostriedkov a odsúhlasuje ho svojim podpisom, zodpovedá za dodržiavanie stanovených limitov, na základe ekonomickej analýzy navrhuje a odporúča budúce čerpanie rozpočtových prostriedkov; činnosť vykonáva 1 zamestnanec, ktorý za ňu zodpovedá vedúcemu odboru,

e) referát organizačno-právnych činností zabezpečuje najmä úlohy v oblasti prípravy a realizácie zmluvných vzťahov a právneho posudzovania vnútornej a vonkajšej činnosti Kancelárie, právneho zastupovania a koordinácie agendy ochrany osobných údajov v Kancelárii,

f) referát správy majetku a prevádzky Kancelárie zodpovedá za činnosti týkajúce sa správy majetku Kancelárie, jeho nadobúdania a hospodárenia s ním, verejného obstarávania, riadi a zabezpečuje prevádzku Kancelárie a zamestnancov, ktorí ju vykonávajú. Na vykonávanie tejto činnosti je pridelených 7 zamestnancov z nich 1 vedúci referent, 1 odborný referent pre vnútornú správu, 1 správca informačných technológií, 2 zamestnanci správy registratúry a podateľne a 2 vodiči.


Čl. 7
Osobný úrad

1) Osobný úrad Kancelárie plní a vykonáva v služobnom úrade činnosti osobného úradu, zabezpečuje činnosti súvisiace s riadením a rozvojom ľudských zdrojov. Tieto činnosti vykonáva 1 odborný zamestnanec zodpovedný priamo generálnemu tajomníkovi služobného úradu, ktorým je kancelár.

2) Referát personálnej práce vybavuje personálnu agendu a zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov z pracovnoprávnej oblasti, okrem toho pripravuje a vyhotovuje mzdové podklady a zodpovedá za ich správnosť. Na vybavovanie tejto agendy je pridelený 1 zamestnanec, ktorý za svoju činnosť zodpovedá kancelárovi.

  

Čl. 8
Referát kontroly, petícií a sťažností

1) Referát kontroly, petícií a sťažností plní úlohy vnútorného kontrolného orgánu inštitúcie a za svoju činnosť zodpovedá vedúcemu kancelárie. V referáte sa vybavuje aj agenda vyplývajúca zo zákona o slobodnom prístupe k informáciám a oznamovania protispoločenskej činnosti.

2) Na vybavovanie tejto agendy je pridelený 1 zamestnanec, ktorý  zodpovedá vedúcemu kancelárie.

 

Čl. 9
Podpisové právo

1) Vedúci Kancelárie verejného ochrancu práv je podľa § 27 ods. 4 zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení noviel na čele Kancelárie. Z jeho zákonného postavenia vyplýva, že je štatutárnym orgánom Kancelárie, je oprávnený podpisovať v mene Kancelárie všetky písomnosti, je oprávnený v jej mene uzatvárať všetky právne úkony s výnimkou právnych úkonov o zániku Kancelárie, ktorá je zriadená ako právnická osoba a vznikla zo zákona.

2) Vedúci Kancelárie podpisuje písomnosti v mene verejného ochrancu práv iba na základe jeho písomného poverenia a v rozsahu určenom v poverení.

3) Vedúci Kancelárie vydá podpisový poriadok Kancelárie, v ktorom určí rozsah podpisového oprávnenia pre ním riadených zamestnancov.  

 

Čl. 10
Záverečné a zrušovacie ustanovenia

1) Neoddeliteľnou súčasťou tohto organizačného poriadku je príloha, ktorou je organizačná štruktúra Kancelárie. 

2) Týmto zrušujem Organizačný poriadok Kancelárie verejného ochrancu práv z 11. mája 2012 v znení Novely Organizačného poriadku Kancelárie verejného ochrancu práv  č. 1/2013, Novely Organizačného poriadku Kancelárie verejného ochrancu práv č. 2/2013, Novely Organizačného poriadku Kancelárie verejného ochrancu práv č. 1/2014 a Novely Organizačného poriadku Kancelárie verejného ochrancu práv č. 1/2017.


Čl. 11
Účinnosť

Tento organizačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 15. januára 2018.

 

Bratislava, 12. januára 2018

 

 


                                                         Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., v. r.

                                                            verejná ochrankyňa práv

PRÍLOHA