Môže invalid podnikať?

13.11.2006

"Aj invalidný dôchodca môže podnikať. "

Po ťažkom úraze som zdravotne ťažko postihnutý (ZŤP) a v plnom invalidnom dôchodku. Chcel by som začať podnikať a zamestnať zdravých. Môžem si ako ZŤP vybaviť živnosť? Môžem podnikať a naďalej poberať invalidný dôchodok?
Eugen (59)

Podmienky prevádzkovania živnosti upravuje zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len živnostenský zákon). Ten nelimituje prevádzkovanie živnosti výslovne vo vzťahu k ťažkému zdravotnému postihnutiu. Živnosť môže prevádzkovať fyzická osoba (živnostník) alebo právnická osoba, ak splní podmienky živnostenského zákona. Povolenie na prevádzkovanie živnosti (koncesia) sa vyžaduje len v prípadoch vymedzených živnostenským zákonom.
Fyzické osoby môžu prevádzkovať živnosť, keď dosiahnu osemnásť rokov, sú bezúhonné a spôsobilé na právne úkony.
V niektorých prípadoch živnostenský zákon alebo osobitné predpisy vyžadujú splnenie osobitných podmienok prevádzkovania živnosti - odbornú alebo inú spôsobilosť.
Živnosť nemôže prevádzkovať fyzická ani právnická osoba, na majetok ktorej bol ukončený konkurz; bližšie podmienky obmedzenia v súvislosti s konkurzným konaním na majetok fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá chce prevádzkovať živnosť, ustanovuje živnostenský zákon. Ďalšie informácie dostanete na príslušnom živnostenskom úrade.
Podmienky nároku na invalidný dôchodok upravuje zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Jedna z podmienok nároku je miera poklesu vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Takéto posúdenie zdravotného stavu vás právne neobmedzuje v prevádzkovaní živnosti. Z uvedeného vyplýva, že môžete poberať invalidný dôchodok a prevádzkovať živnosť.
Prevádzkovanie živnosti sa však môže zohľadniť pri kontrolných lekárskych prehliadkach a posudzovaní vášho zdravotného stavu ako podmienky nároku na invalidný dôchodok.

JUDr. TAŤANA SPIŠIAKOVÁ, právnička Kancelárie verejného ochrancu práv


Zdroj: Život, 13. novembra 2006
Zobraziť všetky