Kategórie sa rátajú

10.06.2009

Kedy mám podľa nálezu Ústavného súdu SR z roku 2006 nárok na vrátenie respektíve doplatenie rozdielu invalidného dôchodku?

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 7. júna 2006 sa vzťahuje na prípady, keď pri kontrolnej lekárskej prehliadke určenej pred 1. januárom 2004 s lehotou jej uskutočnenia po 31. decembri 2003 posudzovala Sociálna poisťovňa trvanie invalidity na nárok na invalidný dôchodok podľa zákona o sociálnom poistení, ktorý nadobudol účinnosť až 1. januára 2004. A na jej základe bol invalidný dôchodok znížený alebo odňatý. Rovnako sa uvedené vzťahuje na poberateľov invalidného alebo čiastočného invalidného dôchodku, ktorým pri kontrolnej lekárskej prehliadke vykonanej pred 1. januárom 2004 nebola určená lehota jej ďalšieho uskutočnenia, no Sociálna poisťovňa im napriek tomu po 1. januári 2004 prehodnotila trvanie invalidity podľa zákona o sociálnom poistení. Ústavný súd Slovenskej republiky konštatoval, že takéto prehodnocovanie invalidity bolo protizákonné a Sociálna poisťovňa je povinná znížené respektíve odňaté invalidné dôchodky vrátiť.


Zohľadňujú sa nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie aj v súčasnosti?
Nároky zo zaradenia do I. a II. pracovnej kategórie sa priznávajú do 31. decembra 2023. Suma takto vypočítaného starobného dôchodku, pomerného starobného dôchodku a invalidného dôchodku nesmie byť nižšia ako suma určená podľa právnych predpisov účinných do 31. decembra 2003. V praxi sa vypočíta suma uvedených dôchodkov podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003 a podľa právnych predpisov účinných od 1. januára 2004 a po ich porovnaní sa vypláca dôchodok, ktorého suma je vyššia. Rovnako sa postupuje i v prípade, ak sa suma uvedených dôchodkov určuje na účely výpočtu sumy vdovského, vdoveckého alebo sirotského dôchodku.

Mgr. Marcela Eckerová, Kancelária verejného ochrancu práv

Zverejnené v denníku SME.
Zobraziť všetky