Kancelária verejného ochrancu práv

Kancelária verejného ochrancu práv bola zriadená zákonom č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv. Jej účelom je plnenie úloh spojených s odborným, organizačným a technickým zabezpečením činnosti verejného ochrancu práv. 

Kancelária je právnickou osobou so sídlom v Bratislave. 
 

Vedúci Kancelárie verejného ochrancu práv 

Na čele kancelárie je vedúci kancelárie, ktorého vymenúva a odvoláva verejný ochranca práv.  Vedúci kancelárie je štátnym zamestnancom. Za svoju činnosť zodpovedá verejnému ochrancovi práv. 


Personálne zabezpečenie kancelárie 

Organizačnú štruktúru Kancelárie verejného ochrancu  práv v súlade s ustanovením § 27 ods. 7 zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších  predpisov upravuje organizačný poriadok, ktorý  vydáva  verejný ochranca práv. Celkový počet zamestnancov Kancelárie bol prvýkrát upravený v prílohe k listu Ministerstva financií zo dňa 19. apríla 2002, kde v bode II- Výdavky kapitoly spolu bod A.1 bolo stanovených 41 zamestnancov.

Podľa platného organizačného poriadku je okrem verejného ochrancu práv stanovených pre výkon činnosti kancelárie 56 zamestnancov. Zamestnanci podliehajú  režimu ustanovenému v zákone č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o štátnej službe) a v zákone č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. 

Podmienky a predpoklady personálneho obsadzovania štátnozamestnaneckých miest v Kancelárii verejného ochrancu práv ustanovuje zákon o štátnej službe.
Do v danom čase  platného zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a zmene a doplnení niektorých zákonov, bola Kancelária verejného ochrancu práv zahrnutá až novelou zákona o štátnej službe č. 143/2002 Z. z. s účinnosťou od 1. apríla 2002, a to len do § 7 ods. 1 písm. b) bod 7, ktorý vymenúva služobné úrady na účely zákona o štátnej službe.  Nakoľko zákon o štátnej službe predpokladal zloženie výberových komisií na obsadenie štátnozamestnaneckých miest v počte päť osôb v stálej štátnej službe, z toho traja z príslušného odboru, bolo jediným možným riešením vymenovanie výberovej komisie zloženej z odborníkov v stálej štátnej službe z Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky a vedúcej služobného úradu Kancelárie verejného ochrancu práv, menovanej predsedom Úradu pre štátnu službu. Niektoré potrebné zmeny následne priniesla novela č. 411/2002 Z. z. k zákonu o štátnej službe s účinnosťou od 10. augusta 2002. Kancelária verejného ochrancu práv má v súčasnosti vytvorených 40 miest v štátnej službe, ktoré tvorí manažment zabezpečujúci plnenie organizačných, personálnych, a ekonomicko-technických úloh a odborní pracovníci právneho odboru. 

S účinnosťou od 1. januára 2004 bol pôvodný zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov zrušený  a zamestnanci, ktorí podliehali jeho režimu sa od uvedeného času považujú za zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Práva a povinnosti sa u týchto zamestnancov spravujú zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a ich platové náležitosti upravuje zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
V súčasnosti má Kancelária verejného ochrancu práv na práce vo verejnom záujme zaradených 16 pracovných miest, najmä v oblasti administratívy a hospodársko-technických činností.