Ako získať pozemok

20.09.2008

V roku 1969-71 som si postavil rodinný dom presne na mieste, kde stál starý dom. Mal som búracie povolenie, stavebné aj užívacie. Tento rok pri geodetickom zameriavaní rod. domov sa zistilo, že dom zasahuje 17 m2 do obecného pozemku. Ako môžem od obce získať ten kúsok pozemku, aby som to mohol vysporiadať na Katastri nehnuteľností? Ján

Podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov vlastníctvo veci možno nadobudnúť kúpnou, darovacou alebo inou zmluvou, dedením, rozhodnutím štátneho orgánu alebo na základe iných skutočností ustanovených zákonom. Ak sa vlastníctvo nadobúda rozhodnutím štátneho orgánu, nadobúda sa dňom v ňom určeným, a ak určený nie je, dňom právoplatnosti rozhodnutia. Ak sa prevádza nehnuteľná vec na základe zmluvy, nadobúda sa vlastníctvo až vkladom do katastra nehnuteľností podľa osobitných predpisov, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

V súvislosti s vašou otázkou si vám dovoľujem dať do pozornosti aj inštitút vydržania. Oprávnený držiteľ sa stáva vlastníkom veci, ak ju má nepretržite v držbe počas troch rokov, ak ide o hnuteľnosť, a po dobu desať rokov, ak ide o nehnuteľnosť. Takto nemožno nadobudnúť vlastníctvo  k veciam, ktoré nemôžu byť predmetom vlastníctva, alebo k veciam, ktoré môžu byť len vo vlastníctve štátu alebo zákonom určených právnických osôb.

Pri riešení vášho problému odporúčam osobne sa obrátiť na predstaviteľov obce a pokúsiť sa o dohodu v tejto veci, či už formou kúpnej, nájomnej alebo inej zmluvy, alebo zámeny pozemkov. Ak medzi vami a obcou nedôjde k dohode, ani sa vám nepodarí úspešne uplatniť inštitút vydržania, vo veciach ochrany, určenia a vyporiadania vlastníckeho práva je oprávnený rozhodovať len príslušný súd.
„
"Časť pozemku pod domom môžete získať aj vydržaním."
Viac na: www.vop.gov.sk

Mgr. Lucia Pavlovčinová, právnička Kancelárie verejného ochrancu práv 

Zverejnené v týždenníku Život
Zobraziť všetky