ABSOLVENTSKÁ  PRAX

 

Kancelária verejného ochrancu práv v súlade so zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ponúka uchádzačom o zamestnanie, vedeným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny za predpokladu spĺňania zákonných podmienok možnosť vykonať  a b s o l v e n t s k ú   p r a x  v pozíciách:

1. Referent/ka Odboru ochrany základných práv a slobôd 

 Druh a spôsob získavania praktických skúseností:

Zabezpečovanie samostatnej odbornej činnosti týkajúcej sa prípravy a tvorby analýz, stanovísk ako aj spracúvania iných podkladov a komplexných informácií v súvislosti s výkonom pôsobnosti verejného ochrancu práv podľa ustanovení zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

Vysokoškolské vzdelanie II. stupeň v odbore právo (Právnická fakulta)

2. Administratívny/a pracovník/čka – sekretár/ka

 Druh a spôsob získavania praktických skúseností:

Zabezpečovanie činností a agendy administratívno-technického charakteru, plnenie úloh v oblasti  registratúry a spisovej služby,  vybavovanie korešpondencie, zabezpečovanie podkladov, spracúvanie a sprístupňovanie menej zložitých archívnych fondov, príprava a vydávanie informácií, vedenie evidencií, záznamov, kartoték, protokolov, zabezpečovanie vedenia spisov, príprava podkladov, rozmnožovanie dokumentov.

 Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

Úplné stredné vzdelanie (Obchodná akadémia, Gymnázium)

Absolventskú prax Kancelária verejného ochrancu práv zabezpečuje v sídle Kancelárie v Bratislave, Grösslingová 35, Bratislava-Staré mesto.

V prípade záujmu môžete kontaktovať Kanceláriu verejného ochrancu práv na tel.: +421/2/32 36 37 76,

32 36 37 77, 32 36 37 01, e-mailom: sekretariat@vop.gov.sk