23.01.2018

Stanovisko k zavedeného poplatku za „cirkevný sobáš“

Vzhľadom na aktuálnu tému, s ktorou oslovili verejnú ochrankyňu práv Máriu Patakyovú viaceré mienkotvorné médiá, vypracovala Kancelária verejného ochrancu práv stanovisko k zavedenému poplatku za "cirkevný sobáš." Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová ho považuje za nelegitímny a diskriminačný.

Manželstvo sa uzatvára súhlasným vyhlásením snúbencov pred orgánom obce alebo registrovanej cirkvi. Rozdiel medzi civilným a cirkevným sobášom spočíva v tom, že matričný úrad pre cirkevný sobáš tlačivo vyplnené snúbencami potvrdí (zo zákona nevyplýva, že toto musí vykonať v prípade civilného sobáša). O priebehu sviatočného obradu s vyhlásením o uzavretí manželstva sa spíše zápisnica (pred orgánom obce alebo orgánom cirkvi). Matričný úrad vykoná zápis do matriky (kniha manželstiev) na základe údajov zo zápisnice.

Administratívne je proces na matrike v prípade civilného a cirkevného sobáša takmer identický. Jediným administratívnym úkonom navyše v prípade cirkevného sobáša je potvrdenie tlačiva, ktoré vypĺňajú snúbenci. Na druhej strane je zrejmé, že v prípade civilného sobáša, pri ktorom sa vyhlásenie o uzavretí manželstva realizuje pred starostom, primátorom, resp. povereným poslancom, za prítomnosti matrikára, je administratívna „záťaž“ na samosprávu vyššia, ako v prípade sobáša cirkevného, pri ktorom je samospráva od tohto úkonu odbremenená a jej úlohou je len vykonať samotný zápis do knihy manželstiev po doručení zápisnice.

Novelou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa od 01.01.2018 zavádza nový poplatok, ktorým je Položka 17 II. časti sadzobníka, kde pod bodom b) sa zavádza poplatok vo výške 10 EUR za prípravu podkladov k uzavretiu manželstva pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.

Poplatok za prípravu podkladov k uzavretiu manželstva pred orgánom obce zavedený nebol. Zároveň je potrebné uviesť, že tento zákon nezavádza pri uzatváraní manželstva žiadne poplatky (okrem novozavedeného vyššie uvedeného poplatku), ak je manželstvo uzavreté pred príslušným matričným úradom. Poplatky sú zavedené týmto zákonom len v prípade, ak sa uplatní „nadštandard“ pri výkone civilného obradu (uzavretie manželstva pred iným ako príslušným matričným úradom, mimo určenú úradnú dobu, mimo určenú úradnú miestnosť), alebo v prípadoch, ak do manželstva vstupuje cudzinec (v takom prípade sa poplatok vzťahuje aj na sobáš cirkevný).

Z uvedeného vyplýva, že na to, aby sme mohli uvažovať o legitimite zavedenia poplatku za „prípravu podkladov“ k cirkevnému sobášu a zároveň ponechali stav de lege lata, ktorý poplatok za „prípravu podkladov“ k civilnému sobášu neukladá, musel by existovať dôvod, ktorý by jednoznačne odlíšil tieto dve kategórie a zároveň zadefinoval potrebu odlišného normatívneho prístupu v týchto situáciách. Takýto dôvod však z analýzy právnych predpisov upravujúcich postup pri uzatváraní manželstva nevyplynul. Ak takýto dôvod neexistuje, je adekvátne takto nastavenú právnu úpravu voči tým, ktorí majú v úmysle uzavrieť manželstvo pred orgánom cirkvi, považovať za diskriminačnú voči tým, ktorí majú v úmysle uzavrieť manželstvo pred orgánom obce.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Zhrnutie právnej úpravy:

Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov manželstvo sa uzaviera súhlasným vyhlásením (ďalej len „vyhlásenie“) snúbencov pred orgánom obce alebo mestskej časti, ktorá vedie matriku (ďalej len „matričný úrad“), alebo pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.

Ustanovenie § 4 ods. 1 uvedeného zákona:

Vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia snúbenci na matričnom úrade určenom pre obvod, v ktorom má jeden z nich trvalý pobyt, pred starostom alebo primátorom, alebo povereným poslancom obecného zastupiteľstva alebo mestského zastupiteľstva za prítomnosti matrikára.

Ustanovenie § 5 ods. 1 uvedeného zákona:

Vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia snúbenci pred osobou vykonávajúcou činnosť duchovného registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti ako príslušným orgánom.

Ustanovenie § 6 ods. 1 uvedeného zákona:

Snúbenci sú povinní pred uzavretím manželstva predložiť zákonom ustanovené doklady.

Podľa ustanovenia § 27 ods. 1 zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov štátny občan Slovenskej republiky predkladá príslušnému matričnému úradu najmenej sedem dní pred uzavretím manželstva tieto doklady (nasleduje zoznam dokladov a) až f)).

Podľa ustanovenia § 27 ods. 5 tohto zákona okrem dokladov uvedených v predchádzajúcich odsekoch muž a žena, ktorí chcú spolu uzavrieť manželstvo (ďalej len „snúbenci”) pred uzavretím manželstva vyplnia predpísané tlačivo; v odôvodnených prípadoch to môže urobiť iba jeden z nich. Ak ide o uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi, matričný úrad potvrdí vyplnené tlačivo, ktoré snúbenci doručia príslušnému orgánu cirkvi.

Podľa ustanovenia § 27 ods. 6 tohto zákona o uzavretí manželstva sa vyhotoví zápisnica. Zápisnica o uzavretí manželstva musí obsahovať (nasleduje zoznam údajov a) až h)).

Podľa ustanovenia § 27 ods. 7 tohto zákona orgán cirkvi, pred ktorým sa uzavrelo manželstvo, je povinný doručiť zápisnicu o uzavretí manželstva do troch pracovných dní od uzavretia manželstva príslušnému matričnému úradu. Matričný úrad vykoná zápis do knihy manželstiev na základe dokladov uvedených v odsekoch 1 až 5 a zápisnice o uzavretí manželstva.

 

 
Zobraziť všetky